Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


LORIEN LYRICS

Lothlorien

"Lothlorien" (1998)

1. Intro
2. I Know, i Know
3. Wloczedzy Stref
4. Fire
5. Kochanek Nieba
6. Like on the Wings
7. Szkarlat i Czern
8. Poison Water
9. Cichy Szept
10. Wyciagam Rece
11. Swiatlo1. Intro
2. I Know, i Know

W mroku ciemności
W niepokoj¹cej ciszy
Zab³¹kana w deszczu
Tañczê ostatni raz

Umar³o we mnie ju¿ wszystko
Nawet świat³o Ksiê¿yca
Jestem sama jestem sama

Zgubi³am wszystkie swoje wspomnienia
Zgubi³am w sobie wszelkie uczucia
Jestem sama jestem sama

I wiem to wiem
¯e zbli¿a siê ona ciemności pani
I wiem to wiem
Obejmie mnie i zgasi mój p³omieñ

Umieram powoli umieram
3. Wloczedzy Stref

Pomiêdzy przesz³ym a przysz³ym
Wpl¹tany w wymiar czasu
Pod postaci¹ cz³owieka
Bezw³adny wiêzieñ wiatru
Drogowskazy do piekie³
Drogowskazy do bram
Czarnych twierdz marionetek
Zapomnianych przez czas

Panowie świata pustyni
Ludzkich serc ludzkich dusz
Miotany nadziej¹ prawdy
¯ywy cz³owiek czy twór
W¹t³e okruchy ¿ycia
£apczywie kryte przed dniem
Chowane g³êboko
Gdzieś miêdzy dobrem a z³em

W³óczêdzy stref
Niewolnicy wiatru
4. Fire

The fire is gone, the feeling is gone
I start to search for back-way to home
I'm very weak, I feel only the pain
I search for faith, it shows me the way

Love hides the thing, I'll never know
Blind betrayel killed my mind and my soul
A single fall down the golden angel
I can see a light at final time

My fate turns to hate
My fate turns to death
I pray for a change

Too many lies, to many ice
In your name, in your heart
I'm very weak, I feel only cold
I search for faith, it shows me the way
5. Kochanek Nieba

Nie mia³eś imienia
Nikt ci go nie da³
A mo¿e ci jeszcze
Nie by³o potrzebne
Rozgrzewa³ tw¹ duszê
P³omieñ istnienia
Tyś sercem piek³a
Kochankiem nieba

Jak droga jest mi³ośæ
Czy mo¿na j¹ kupiæ
Czy wiara wyroczni¹
Zostanie przeklêta
Na wieki historia
Niewa¿na i ma³a
Tyś sercem piek³a
Kochankiem nieba

Kto spojrzy ci w oczy
Kto powie ci przebacz
Kto powie ci czemu
Nienawiśæ tak wielka
Ty nienarodzony
Ty bez imienia
Tyś sercem piek³a
Kochankiem nieba
6. Like on the Wings
7. Szkarlat i Czern
8. Poison Water
9. Cichy Szept

Cichy szept skryty pośród mgie³
Wo³a, wo³a moje imiê
Nikn¹c w muzyce wiatru
Ci¹gle wzywa mnie do siebie

Nie rozdzieli nas ból ani ch³ód

Bêdê cierpliwie czeka³a
Nie chcê zostaæ sama tu
Gdzie nie ma ju¿ nic
Gdzie wszystko wch³ania mrok

Gdzie pieśñ ¿a³obna hymnem jest
Gdzie karm¹ twoj¹ tylko lêk
Gdzie dr¿¹c w objêciach śmierci
Marzysz o ponownym narodzeniu siê

Nie rozdzieli nas ból ani ch³ód
10. Wyciagam Rece
11. Swiatlo

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links