Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


LORIEN LYRICS

Czarny Kwiat Lotosu

"Czarny Kwiat Lotosu" (2002)

1. Kamien i Samotnosc
2. Czarny Kwiat Lotosu
3. Dla Mnie Calej
4. Pigs
5. Bezbronna Ona
6. Wyklety
7. Barwy
8. Upadle Anioly
9. Aniol do Ewy
10. Ja Istota
11. Powszechna Chemia
12. Dwoch
13. Czarny Kwiat Lotosu (Video)1. Kamien i Samotnosc

Kto pierwszy rzuci kamieniem
W moje okaleczone istnienie
Gdy wyda siê tajemnica
¯e nie mam ju¿ swoich skrzyde³
Sprzeda³em je cz³owiekowi
W zamian za sen o mi³ości
Bo sam jestem, i sam, i sam
Nie mia³em nikogo od lat

Anio³ mia³ kochaæ wszystkich ludzi
Ale sam czu³ości mia³ nie znaæ
Tak trudno by³o lataæ samotnie
Tak zimno gdy nikt nie czeka³

By³ Twoim stwórc¹, świat³em, źród³em woli
Lecz twarz odwróci³-to bardzo boli
Na Ziemiê zes³a³, byś ¿y³ tu za karê
Odtr¹ci³ Ciebie choæ bardzo go kocha³eś
2. Czarny Kwiat Lotosu

Gdy rozkwita we mnie kwiat lotosu
Nie uciekaj tylko daj mi rozkosz
Jesteś moj¹ ros¹ ¿ycia, ros¹ ¿ycia, jesteś
Opêtany nie umierasz, p³acz¹ a Ty śpiewasz

A kiedy odejdziesz to wszystko sp³onie
I s³owa , i mi³ośæ w ciernistej koronie
3. Dla Mnie Calej

Moje oczy czarne
Nie mówi¹ prawdy, pamiêtaj
Strze¿ siê, strze¿ siê

Moje serce dziurawe jak koronka
Nie umie kochaæ, pamiêtaj
Strze¿ siê, strze¿ siê

REF
Moje d³onie zimne tak jak śnieg
Nie ogrzej¹ Ciê, pamiêtaj
Strze¿ siê, strze¿ siê

Moje cia³o śniade niczym karmel
Jest świ¹tyni¹ z³a, pamiêtaj
Nie módl siê, nie módl siê

Bo modlitwa dla mnie ca³ej
To grzech, to śmieræ

Bo modlitwa dla mnie ca³ej
To grzech, to śmieræ
4. Pigs

Domniemana zdrada boli bardziej ni¿ cierñ
Śledzisz j¹, śledzisz j¹
Myślisz o niej

Moja droga to b³oto
Twoja zdrada to sznur

Domniemana zdrada pamiêtaj o niej
Domniemana zdrada pamiêtam o niej
5. Bezbronna Ona

Pamiêtasz jak mówi³eś, ¿e
Nie mo¿esz ju¿, podajesz siê
Zamkn¹³eś drzwi, przerwa³eś sen
Lecz tylko ja wiem kto racjê mia³

A ona ju¿ nie czuje nic,
Na zimny wiatr skaza³eś j¹
A teraz gdy chcesz znowu byæ
Ona zaczyna biec bez tchu

REF
Nie z³apiesz jej jest ulotn¹
Nie z³apiesz

Pamiêtasz jak mówi³eś, ¿e
Nie mo¿esz ju¿, podajesz siê
Zamkn¹³eś drzwi, przerwa³eś sen
Lecz tylko ja wiem kto racjê mia³

Nawet gdy teraz odwrócisz czas
Nie bêdziesz umia³ zmieniæ siê
Wiêc przestañ wracaæ, proszê Ciê
I pozwól jej by mog³a ¿yæ

REF
Nie z³apiesz jej jest ulotn¹
Nie z³apiesz jej jest ulotn¹
Twoj¹ gr¹, moj¹ gr¹
Twoj¹ gr¹

Zaciskasz palce na kruchej szyi
Na bia³ej skórze zostawiasz ślad
Bezbronna ona, bezbronna cisza
Twój poca³unek-ostatni raz
6. Wyklety

Zawo³a³y mnie gdzieś z oddali
Gdzieś spomiêdzy zimnych gór
A ich krzyk uczyni³ zamêt
Który zniszczy³ spokój mój

Zawo³a³y mnie gdzieś z oddali
Budz¹c we mnie dziwny lêk
A z ich krzyku powsta³ wiatr
Odgradzaj¹c mnie od domu

REF
Powsta³y z buntu, powsta³y z gniewu
Po to by zbawiæ Anio³a grzechu
I jemu w³aśnie przyprawiæ skrzyd³a
Których pozbawi¹ wcześniej Boga

Zawo³a³y mnie gdzieś z oddali
Tam gdzie ¿ycie koñczy siê
Chcia³y ciep³a mego serca
Abym sta³ siê jednym z nich

Zawo³a³y mnie gdzieś z oddali
Budz¹c we mnie dziwny lêk
A z ich krzyku powsta³ wiatr
Odgradzaj¹c mnie od domu
7. Barwy

I. Sp³yn¹ na nas prosto z nieba
Owiniêty w ca³un z zimnych gwiazd
Czarne w³osy a¿ do Ziemi
Spl¹ta³ w gniewie jego Jego Ojciec Wiatr
Ref :
Nienawiśæ
Nienawiśæ

II. Zaciśniête piêści a¿ do krwi
A oczy pe³ne dzieciêcej naiwności
Przyby³ tu by Bogiem naszym byæ
Ale nie zna³ jeszcze ludzkiej nienawiści

Ref:
Nienawiści
Nienawiści

Ikon
A dobro w nas zabi³ ten czas
Gdy powódź zabra³a barwy ¿ycia
8. Upadle Anioly

Kiedy szum skrzyde³ zast¹pi wiatr
Proporce nieba ponios¹ swój śpiew
Upad³e Anio³y odnajd¹ swój świat
Roz³o¿¹ skrzyd³a
Śni¹c o swym powrocie

Odnajd¹ serca z dawna zapomniane
Na zimnych palcach dzwoni¹ce pierścienie
Otworz¹ oczy zap³akane postacie jak ptaki
Spe³niaj¹ce marzenie

Upad³e Anio³y...
9. Aniol do Ewy

Gor¹cy oddech z³a sp³ywa z twoich ust.
A przeraźliwie zimny wiatr
Zmienia go na moich ustach w lód
na moich ustach w lód

Gdyby ktoś zobaczy³ nas-
Mi³ośæ i ogromny Strach
To na pewno uciek³by w najczarniejsz¹ dal
Na pewno,
Na pewno,
Na pewno,
Na pewno

Bo nie mo¿na patrzeæ jak
Ton¹c we krwi wiêdnie najpiêkniejszy kwiat
Nie mo¿na, nie mo¿na, nie mo¿na, nie mo¿na

REF Ty jesteś z³em a ja Anio³em
Który chce byś serce mu wyrwa³a,
A wraz z nim zniknê wreszcie ja
I ciê¿ar mego z raju wygnania

Ty jesteś z³em a ja Anio³em
Który chce byś serce mu wyrwa³a,
A wraz z nim zniknê wreszcie ja
I ciê¿ar mego z raju wygnania

Ty jesteś Z³em a ja Anio³em
Ty jesteś Z³em, Ty jesteś Z³em
A ja Anio³em jestem, Anio³em jestem
10. Ja Istota

Rêce Twoje nada³y mi kszta³t
Sta³am siê sercem ziemi
Nieutulona dot¹d, bezbarwna
Zrodzi³am siê, a Tyś mym twórc¹

Mg³a i wiatr to dusza moja
S³odki deszcz to moja krew
Têtnem moim czas p³yn¹cy
Oczy moja ogniem gwiazd

Podarowa³eś mi sw¹ dobroæ
Odzia³eś w z³ote lśnienie s³oñca
Schronienie da³eś mi pod drzewem
A do snu tulisz śpiewem świerszczy

Mg³a i wiatr to dusza moja
S³odki deszcz to moja krew
Têtnem moim czas p³yn¹cy
Oczy moja ogniem gwiazd

To ja, to ja istota
To ja, ja-dzie³o Twoje
hej

Kochania mnie nauczy³eś
Dotyku, ³ez i prawdy ¿ycia
Radośæ przywiod³y têczowe motyle
To ja-istota, dzie³o Twoje
11. Powszechna Chemia

Za wielu za wielu z nas
Nie umie nic z siebie daæ

Kochaj mnie, niewa¿ne gdzie
Dotykaj

Za wielu za wielu z nas
Nie umie nic z siebie daæ

Kochaj mnie, niewa¿ne gdzie
Dotykaj mnie, niewa¿ne gdzie

REF
Bo niewiadomo sk¹d
Mi³ości ból rani nas
Uciekamy wiêc przed szczêściem
Nawet w w³asnych snach

REF2
Czy w windzie czy na schodach
Szybko czas ucieka
To normalne, normalne
¯e tego chcesz

Czy w windzie czy na schodach
Szybko czas ucieka
To normalne, normalne
¯e boisz siê

Kochaj mnie, niewa¿ne gdzie
Niewa¿ne wcale, ¿e
S³owo mi³ośæ mknie
Daleko ode mnie
A ja tu le¿ê
Tylko po to by mieæ
Tylko po to by mieæ
Tylko po to by mieæ
Tylko po to by dostaæ dobry sex
12. Dwoch

Mo¿e ju¿ wiesz co bêdzie później
Mam w rêku nó¿, z³e myśli w sercu
Ostatnie chwile, to epitafium
Niepokornego, co zb³¹dzi³ w raju

Ref
Jego twarz,
zagubiona prawda,
Pamiêci blask,
zimne oczy

Jesteś mym bratem, choæ tego nie chcê
Zabijê ciebie dla czarnej ziemi
I nie mów mi, ¿e bardzo grzeszê
Lecz pomódl siê zanim uderzê

Ikon
Nie mogê patrzeæ jak umiera mój syn
Gdy drugi stoi nad nim w ka³u¿y jego krwi
13. Czarny Kwiat Lotosu (Video)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links