Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


LAUREN LYRICS

Demo 2005

"Demo 2005" (2005 Demo)

1. Ogieñ Czas
2. Lauren's Song
3. Legenda
4. Bia³y Wilk
5. Szyderca
6. Mój ¦wiat1. Ogieñ Czas

Ogieñ ogarnie Twe cia³o
Poczujesz istotê cierpienia
Oczy otworzysz zobaczysz
Co nie a co sens mia³o

Po¶ród potêgi p³omieni
Pomiêdzy ¿yciem a ¶mierci±
Tak naprawdê nic siê nie zmieni
Jest i bêdzie jedno¶ci±

Ref.:
Ogieñ, znak czasu
Ogieñ, ogieñ
Ogieñ, czasu znak
Ogieñ, p³omieñ

Bramy wnêtrza zostan± otwarte
Pêkn± okowy, opadnie mur
Niech dym gryzie w oczy, niech d³awi nozdrza
Spojrzysz na wszystko to z góry z chmur

P³omieniem jeste¶ zwyciê¿asz czas
Pozostaniesz ju¿ gdy nie bêdzie nas
Nasze ¶lady pokryje kurz
Bêdziesz ich szuka³ tam spo¶ród chmur

Ref.:
Ogieñ...
2. Lauren's Song

We ride through the mountains
We sail through the seas
The black army will not stop us

My sword is in my hand
On my side there are my friends
Now to fight will be a triffle

I want to see a fear in the eyes of my foes
Kill'em all and hear uproar of my armies

Let the prophecy be free
And the neverending war begun
The war for peace the war for peace has begun

I read the book
The book of the prophecies
The letters with blood has spoken

They'll die but shall rise again
With glory and pride
And with sword in their hands

But mine will never die
I'm eternal warrior that's why

And I will live forever
Sacrifice will be my name

Lauren the fighter
Lauren great warrior
The Lauren
3. Legenda

W przestrzeni miêdzy gwiazdami
Wielcy wojownicy, swymi ³odziami
Z mieczami w d³oniach
Z tarcz± na ramionach

¯agle ich ³odzi chwyc± ka¿de tchnienie
Oto kolejny walczy³ bêdzie wiecznie
¦mieræ jego na ziemi, w chwale by³ zabity
Otworzy³a mu drogê na wieczne drakkary


Ref:

Gwiezdny rejs
Mieczy szczêk
Zbli¿a siê
Odwieczny kres.


Tak dop³ynêli prowadzi³a ich gwiazda
Do swego celu na swych drakkarach
Czas teraz stan±æ w dumie i chwale
Obroniæ siebie w ostatecznej walce

Tu walczyæ bêd± ludzie z Bogami
Kolejne to starcie pomierzy ¶wiatami
W przestrzeni pomiêdzy gwiazdami
Wielcy wojownicy swymi ³odziami


Ref:

Gwiezdny rejs
Mieczy szczêk
Zbli¿a siê
Odwieczny kres.
4. Bia³y Wilk

W blasku ksiêzyca bia³y wilk
Na skale ¶mierci wy³
W twych oczach tli³a sie namietno¶æ
Jak zapa³ka zapalona

Gdy Ciê pozna³em nie chcia³em byæ sam
Wszystkie problemy odesz³y gdzie¶ w dal
Jednak Ty nie kocha³a¶ mnie
Nie mog³em tego zmieniæ, o nie

Ref.
By³em tak, jak ten bia³y wilk
Co na skale smierci wy³
Wiedzia³as dobrze o tym ¿e
Kocha³em Ciê!...

Blade twe cia³o rozja¶nia mi noc
Nie pozwala zasn±æ bo mysle wci±¿
O twoich oczach które tak na mnie
Patrzy³y wci±¿, przeszywa³y mnie

Teraz ju¿ koniec, dobrze to wiem
Wróci³em na ska³y, jak ten bia³y wilk
Nic nie pomo¿e biednemu zwierzêciu
Wiêc wyje z rozpaczy i wo³am Ciê!

Ref.
By³em tak...
5. Szyderca

Poczuj gniew mego wzroku
Spod wyklêtych powiek
¦mierci oddech - tak by³o!
I bêdzie jêk

Szyderca...
Szyderca...

Jak gdy spotkasz siebie
Ze spojrzeniem przeznaczenia
Widzisz prawdê, oto ca³y ty - nieudacznik !

Szyderca...
Szyderca...

Królestwo nadchodzi
Lecz ty pozostajesz w strefie cienia
Nie obejmie ono ciebie swymi ramionami
6. Mój ¦wiat

Znowu my¶li obiegaj± mnie
Co jest dobre a co z³e?!
Komu prawda, komu fa³sz?
Komu ciep³o, a kto zmarz³?!


Ref:

Mój ¶wiat, moja rzeczywisto¶æ
Mój ¶wiat -zniekszta³cone wszystko wko³o
Mój ¶wiat, moja rzeczywisto¶æ
Mój ¶wiat -jak zamkniête w trumnie wszyskto !


My¶lê czasem nad sensem istnienia
Komu rado¶æ, a komu zmartwienia?!
My¶li tyle, ze a¿ boli g³owa
Ju¿ nie rani± nawet przykre s³owa?!

Zastanów siê, mój drogi przyjacielu
Na tym ¶wiecie jest takich jak TY wielu
Spróbuj chocia¿ wzi±æ siê w gar¶æ
Komu trzeba pozwól upa¶æ !!


Ref:

Mój ¶wiat, moja rzeczywisto¶æ
Mój ¶wiat -zniekszta³cone wszystko wko³o
Mój ¶wiat, moja rzeczywisto¶æ
Mój ¶wiat –jak zamkniête w trumnie wszystko!


Czy ty wierzysz jeszcze w to
¯e cz³owiek nie wie co to z³o
Jeste¶ ¶lepy i naiwny
Na Twój widok u ludzi wzrok dziwny

Kiedy umrzesz zapomn± o Tobie
Zostaniesz tylko w czyje¶ g³upiej mowie
Jak to by³o, jak bêdzie, jak jest
O tym tylko Ty Bracie wiesz !


Ref:

Mój ¶wiat, moja rzeczywisto¶æ
Mój ¶wiat -zniekszta³cone wszystko wko³o
Mój ¶wiat, moja rzeczywisto¶æ
Mój ¶wiat –jak zamkniête w trumnie wszystko

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links