Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KOUDELNíKùV SYN LYRICS

R.L.S.

"R.L.S." (2006 Demo)

1. Intro
2. 10, 9, 8, 7, 6
3. Zombie
4. Noc
5. Quo Vadis, Domine?
6. R.L.S.1. Intro
2. 10, 9, 8, 7, 6

10, 9, 8, 7, 6
Lyrics: Radek Laslofi
Music: Koudelníkùv syn

1)
Nìkdo se na nás dívá shora
s kameným výrazem a pøísnou tváøí.
Nìmý správce nebeskýho dvora
ten co škrtá týdny v kalendáøi.

10 ,9 ,8, 7, 6
Sám si mùžeš vybrat jednu z nìkolika cest.
5, 4, 3, 2, 1
Pak se ale nediv, až tì Cháron zvedne ze dna.

Ref)
Za okne klepou èerný vrány
jejich stíny zdí se nedotýkaj.
V jedný ruce mám klíè od zlatý brány
v druhý dvì mince pro pøevozníka.

2)
Nìkdo se na nás shora dívá
Slyší pravdu, kterou øíkaj lháøi.
Pak i tomu, kdo se pøed ním skrývá
škrtá další týdny v kalendáøi.

10 ,9 ,8, 7, 6
Mùžeš se mnou skoèit mezi miliony hvìzd.
5, 4, 3, 2, 1
Siluety divnejch postav o tvý duši jednaj.

Ref)
Za okne klepou èerný vrány
jejich stíny zdí se nedotýkaj.
V jedný ruce mám klíè od zlatý brány
v druhý dvì mince pro pøevozníka.
3. Zombie

Zombie (text)
Lyrics: Radek Laslofi
Music: Koudelníkùv syn

1)
Støelka tvého kompasu se možná trochu zavrtí.
Na týhle krátký cestì do neživota, nesmrti.
Je lemována stromy bez duší a bez listí
A svírá tvojí hruï Hádovou èelistí.

2)
Polapená úzkost tváøící se bezbrannì.
Schová se ti nahá odevzdanì do dlanì.
A noc se k tobì otoèí tou nepøiznanou èástí
To už zaèneš tušit, že jsi v jejich pasti.

Ref.)
Vkrádaj se do tvý mysli jak nepozvaní hosti.
Vkrádaj se do tvý hlavy – tam bude jejich spása.
Nasytí svoje høíchy, posílí svoje kosti.
A ze svých tìl - oklepou zbytky masa.

Už jsou ti v patách a sílí divný zvuky.
V dlani tiskneš amulet se štìstím z druhý ruky.
Prudký náraz do zátylku pøipadal ti tupý.
Teï se slézaj nad tvým tìlem jak hladoví supi.

3)
Rez si hledá cestu mezi miliony køíži,
víèka se ti pomalu, ale jistì klíží.
Pøedtuchy se jako vždycky samy zpátky vrací.
A dech, co se ti krátil najednou se ztrácí.

Ref.)
Vkrádaj se do tvý mysli jak nepozvaní hosti.
Vkrádaj se do tvý hlavy – tam bude jejich spása.
Nasytí svoje høíchy, posílí svoje kosti.
A ze svých tìl - oklepou zbytky masa.

Už jsou ti v patách a sílí divný zvuky.
V dlani tiskneš amulet se štìstím z druhý ruky.
Prudký náraz do zátylku pøipadal ti tupý.
Teï se slézaj nad tvým tìlem jak hladoví supi.
4. Noc

Noc (text)
Lyric: Blekoš
Music: Koudelníkùv syn

1)
Postava vedle tvého hrobu stojí
hodiny pùlnoc temnì odbíjejí.
Mìsíèní paprsky k zemi dopadají
pentagram v písku ozaøují.

2)
Meè na svìtové strany ukazuje
magická formule z hrdla se jí line.
I když strach se s ní miluje
ona svíce pomalu zapaluje.

3)
Pentagram zcela mìsíc ozaøuje
stíny hrobù meè polykají.
A strach se v touhu promìòuje
v touhu poznat svá temná zákoutí.

4)
S úsvitem se do temnoty mìsíc ztrácí
pentagram se do pekla pomalu vrátil.
postava ïáblu se s úctou uklonila
tiše a mlèky z místa odchází ...
5. Quo Vadis, Domine?

Quo vadis, Domine?
Lyrics: Radek Laslofi
Music: Koudelníkùv syn

1)
Není to snadné
zùstat a být jen cílem.
Kdo komu vládne?
Kdo oheò prohnal Øímem?
Prostup jak nocí zlý sen
do srdce hrotem meèe,
bude chtít krve více,
ta jeho nepoteèe.

2)
Mok v tìle chladne
zatratí vše, co víme.
Když víra slábne,
plameny táhnou Øímem.
Sraženi na kolena,
doufat už nepøestanou,
žár moci od Nerona
neprojde zlatou branou.

Ref)
Uprostøed arény èekaj a dobøe ví že,
do konce zbývá jen pár chvil.
Klece jsou plný mlsných šelem, stoupaj møíže
køesťani na pokraji sil.

Svìdomí tíží pro ty, co nechals napospas
Cesty se køíží a míjí nìkde uvnitø nás
Možná, že èasem sama bolest pomine
Jen mi, prosím, øekni quo vadis, Domine?
Quo vadis, Domine?
Quo vadis, Domine?

Ref)
Uprostøed arény èekaj a dobøe ví že,
do konce zbývá jen pár chvil.
Klece jsou plný mlsných šelem, stoupaj møíže
Køesťani na pokraji sil
6. R.L.S.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links