Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KNELL LYRICS

Klych besodii

"Klych besodii" (1998 EP)

1. Âî Òüìå
2. Âåñòíèê Çèìíèõ Õîëîäîâ...
3. Êàéäàíè
4. Êëè÷ Áåçîäí³
5. Ìîãèëüíèé ³òåð1. Âî Òüìå

×òî åñòü ìî¸ ñâåòèëî?
×òî áóäåò ìîþ êðîâü âî ìãëå?
Êòî çàñòàâèò ìåíÿ âåðèòü?
Âñå áóäåò ïðîêëÿòî âî òüìå!

Ñîëíöå îïóñêàåòñÿ âñå íèæå,
Âåòåð íàä íàìè ðàñêðûâàåò íåáà ñâîä,
Òå êòî Çåìëþ Ðàåì íàçûâàþò?
Âñå áóäóò ïðîêëÿòû âî òüìå!

Âèæó ñîëíöå,
Âèæó ñâåò,
Âèæó âåòåð,
Âèæó ýòîò Àä íà Çåìëå!

Âñ¸-æå ÷òî-òî åñòü ìî¸ ñâåòèëî,
È ÷òî-òî áóäèò ìîþ êðîâü âî ìãëå,
È êòî-òî çàñòàâèë ìåíÿ âåðèòü?
Âñå áóäåò ïðîêëÿòî âî òüìå!
Âñå áóäåò ïðîêëÿòî âî òüìå!
Âñå!...
2. Âåñòíèê Çèìíèõ Õîëîäîâ...

Âåñòíèê çèìíèõ õîëîäîâ
Ðàçáóäèë ëèñòâó,
Äûìíîé ïåëåíîé ïðèíåñ
×åðíóþ ñóäüáó.
 êðîâü ïîðóáàíûé ãîíåö,
Âçìûëåííûé êàê êîíü
Çàïàõ ãàðè áîåâîé
Âíîñèò â äîì ðîäíîé.

Ìå÷ îòöîâ ïðîñíóëñÿ
È ïî÷óÿë áîé.
Ïóòü ëåæèò íåáëèçêèé
×åðåç ñòàëü â îãîíü
Ïîñëåäíåé ïàìÿòüþ ðàçáèâøåéñÿ ìå÷òû
Ñãîðåâøèé â ïëàìåíè âîéíû ëþáâè ïîñëåäíåé

Ðàñïàõíóëèñü îêíà,
Çàïûëàë ïîæàð.
Êëè÷ êðîâàâîé áèòâû
Òåòèâó ïîçâàë.
Ìå÷ îòöîâ ïðîñíóëñÿ
È ïî÷óÿë áîé.
Ïóòü ëåæèò íåáëèçêèé
×åðåç ñòàëü â îãîíü.
3. Êàéäàíè

Çàòèõíå ïëà÷, ïîìðå ó ñåðö³ á³ëü,
² çìèþòü ñëüîçè ÷îðíóþ âäàëü.
Äî òåáå ñòåæêà çàðîñòå òðàâîþ
Òà îãîðîæ ç³ò볺 ô³ë³ãðàíü.

Íà êàìåí³ ï'ºäåñòàëó çåëåí ìîõ,
Ñõèëèâ êîë³íà ñóìíèé ÿíãîë òàì,
Íà ïëå÷³ ëëºòüñÿ çîëîòå âîëîññÿ,
Ùî ïîñèâ³ëî çà ìèíó볿 ðîêè.

Õàé ïëà÷å äîù, ñëüîçàìè ìîâ îïàë,
Á'þòü ð³çêè â³òðó, êàçèòüñÿ ìîðîç.

Êð³çü ïîõîâàëüíó ³ìëó ìîëîò ñìåðò³
Öâÿõè âáèâà â òðóíó çèìè íàâ³ê.
Îáëè÷÷ÿ âêðèëè ñëåçè êðèæàí³¿,
² ïàìîðîçü ñõîâàëà íåáîñõèë.

Òà ïîï³ë ï³äíÿâñÿ â øàëåí³ì òàíêó,
Çì³øàâñÿ ç á³ëèì âèðîì õóðòîâèì,
² ñàì Äèÿâîë ìîâáè â öüîìó â³òð³ êàçàâ:
"Çâ³ëüíèñÿ, âàðòîâèé ìîãèë,
dzðâè ç ñåáå ïðîêëÿò³¿ êàéäàíè,
Õàé ÷àñ ç³òðå ¿ì'ÿ ç ìîãèëüíèõ ïëèò,
×àð³âíèé ë³ê ñïîòâîðèâñÿ äîùàìè.
×àñè æ íå ïîøêîäóþòü òâî¿õ êðèë,
Çâ³ëüíèñÿ, òè, íàðîäæåíèé ë³òàòè,
×è ñåðöå ñòë³ëî òâîº òàì â òðóí³,
Êîëè íå çàðàç? Íå ç³ðâåø òè êàéäàíè!"
4. Êëè÷ Áåçîäí³

Ìîâ âèð ìè áóäåì íåñòèñü ó öüîìó â³òð³,
Ùîá âèñîêî çëåò³òè ñåðåä ç³ð,
Çì³øàòèñü ç á³ëèì âèðîì õóðòîâèìè
Òà ïîíàä õìàðàìè ïîáà÷èòü íåáîñõèë.

Òàì ñîíöå í³æíî ïðîìåíÿìè ãðàº,
×àð³âí³ çîð³ â ãëèáèí³ áåçîäí³ ìð³é,
À òóò òåáå í³÷îãî íå ÷åêàº?
Ëèøå æóðáà òà ñí³ã. Íåâäîâç³ ñìåðòü.

Òà â³í çëåò³â.  âîëîññ³ áèâñÿ â³òåð,
Òà âèõðîì ñí³ã êðóæëÿâ â³ä çìàõ³â êðèë,
À â³í ëåò³â êð³çü çèìó, ÷åðåç â³òåð
² â÷àñ ó ñåðö³ ïîêëèê ëàíöþã³â.

Íàðîäæåíèé ë³òàòè ìàâ ñòîÿòè,
Äèòÿ íåáåñ, ïðèêóòå äî çåìë³.
Ñòâîðåíèé ðàä³òè ìàâ ðèäàòè,
Íàðåøò³ âïàëè ëàíöþãè ç ÷àð³âíèõ êðèë.

ßñêðàâå ñîíöå âìèòü çàñÿÿëî ó íåá³,
Ñê³í÷èëèñü õìàðè, íàâêðóã íåáà ñèíü,
À â³í ëåò³â, ìîâ íàâ³æåíèé â äà볿
Ó â³÷í³ñòü, ó áåçîäíþ, â íåáîñõèë.

³í çãàäóâàâ ïîõìó𳿠ìîãèëè,
Ñàìîòí³ñòü, ñóì, æóðáó, ìîðîçè, äîù.
Òà ðàïòîì ³ç î÷åé ïîëèëèñü ñëåçè,
Òà òàíóâ ë³ä â³ä ñîíöÿ, â³ä âîãíþ.

Ñàìîòíº ï³ð'ÿ çàãóáèëîñü ñåðåä ñí³ãó.
³í âïàâ íà çåìëþ é ðîçëåò³âñü íà ñòî øìàòê³â,
Áî â³í íå çíàâ? â³ä ñîíöÿ òàíå êðèëà
Òà ìàðìóð êðèæàíèõ ñåðäåöü çàâæäè.
5. Ìîãèëüíèé ³òåð

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links