Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KNELL LYRICS

Among Eternal Chills

"Among Eternal Chills" (2006)

1. Echoes From The Khud
2. The Wind's Tale
3. Kingdom Of The Ice
4. On My Wings Of Dreams
5. Among Eternal Chills1. Echoes From The Khud

1. Ëóíà Áåçîäí³ Ã³ð

[Echoes From The Khud]

Ïî ñõèëàì çàêëÿòèì ñò³êຠäåíü
Çíîâó êîëî ñóò³íê³â ÷àðóº ìåí³ çëå
 ãîðàõ ïîâ³òðÿ ïîâíèòüñÿ íåëàääþ
Ïîãëÿäîì ñâî¿ì ÿ íåáî ïðîíèçóþ

Òèñÿ÷³ õîëîäíèõ âîãí³â ëåòÿòü âíèç
êð³çü çàìåò³ëü â íåâ³äîìèé ñâ³ò,
â ãëèáèíó ã³ð ³ òîïèòü ¿õ í³÷
Íåáî ùå íå âñòèãëî çàáðàòè âñ³õ ¿õ

¯õ ³ìåíà ïîâòîðþº âîíà
 ãëèáèí³ äîëèíè ÷óòíà ÿêàñü ëóíà
À â íåá³ â³äí³þòüñÿ õîëîäí³ ç³ðêè
Ùîñü ìåíå òÿãíå ïîâåðíóòèñü òóäè

ßê áà÷èø ìèíóëå ñïîêîþ õî÷å,
² âæå í³êîëè íå ñòàíå æèâèì òå,
Ùî ïîêî¿òüñÿ íà äí³ áåçîäí³ ã³ð
Çàçèðíè â öåé ñâ³ò òà ñòàíü ÿê âîíè

Ïî ñõèëàì çàêëÿòèì ñò³êຠäåíü
Çíîâó êîëî ñóò³íê³â ÷àðóº ìåí³ çëå
 ãîðàõ ïîâ³òðÿ ïîâíèòüñÿ íåëàääþ
Ïîãëÿäîì ñâî¿ì ÿ íåáî ïðîíèçóþ

Òèñÿ÷³ õîëîäíèõ âîãí³â ëåòÿòü âíèç
êð³çü çàìåò³ëü â íåâ³äîìèé ñâ³ò,
â ãëèáèíó ã³ð ³ òîïèòü ¿õ í³÷
Íåáî ùå íå âñòèãëî çàáðàòè âñ³õ ¿õ
2. The Wind's Tale

2. The Wind's Tale

More listen to my story
And you'll forget your glory
Don't step into my land
Get million miles away

All night the sparks were falling
The nature became more gloomy
Eyes blinded no more sight
And feelings are not mine

You've seen the ice and mountains
which I craft my soul in
Here is a wilderness anywhere
You'll be buried under it

All night the sparks were falling
The nature became more gloomy
No matter where you're in
You'll be buried under it

Skylines of mountains grew red
You're blinded by shades of my lords
I've seen the avalanches come
And no more my listeners
Again I'm only one

Skylines of mountains grew red
You're blinded by shades of my lords
It seems something telling to you:
"For you I'm sounding a death knell now!"
3. Kingdom Of The Ice

3. Kingdom Of The Ice

They're losing the way in my kingdom of the ice
Peaks are risen so high and deepest caves alive
Here the moment seems like many days
There's no happiness in my yards and caves

Dusk was born here in this land untouched
It's getting colder, I am tired
Crawling, falling, crying on the knees
Who are you for me
Friend or enemy?

Try to survive there till the first sunrise
With the white flamed trees those never dim
Crying to the moonlight in the skies
The wounded wolves praying for their lives

Perhaps someone wonders what you would do
If it under rubble was you
Winter's souls are flying above the grounds
In my kingdom of the ice

Sleep if you can
Hoping for something
Sitting and starring
Chaos season's starting

Sleep if you can
Tired and lonely
Wasting to nothing
Buried under rubble

You have no-where else to live
Hug it in your arms to the beating heart
Someone wonders what you would do
If it under rubble of you was you
4. On My Wings Of Dreams

4. On My Wings Of Dreams

Through the magic gates from this land of tears
I shall fly away on my wings of dreams

I can see a smile of conformity
Staying at the gates to eternity
Through the magic gates from this land of tears
I shall fly away on my wings of dreams

To dimension lost into world's nowhere
To be king of the castles in the air

I can see a smile of conformity
Staying at the gates to eternity
Through the magic gates from this land of tears
I shall fly away on my wings of dreams

...on my wings of dreams!
I'm on my wings of dreams!

For midnight I wait to fuse with the universe
Changing my fate I leave godforsaken earth
Filled with remains of creatures could only crawl
Away from dark plains
Even flight is eternal fall

...on my wings of dreams!
I'm on my wings of dreams!
...castles in the air!
5. Among Eternal Chills

5. Ñåðåä ³÷íèõ Õîëîä³â

[Among Eternal Chills]

Òàì ºäèíèé ò³ëüêè â³òåð
Òóò íà ãîð³ ò³ëüêè ÿ
Ïåðøèé â ñâ³ò³ áà÷ó ç³ðêè
Ó äîëîíÿõ ¿õ òðèìà

Ìåðòâà òèøà ïàëàö ñìåðò³
Á³ëèé ïðîñò³ð äå-íå-äå
×óºø øåï³ò ç ïîï³ä íåáà
³í ó íèç òåáå êëè÷å

Ñêåë³ ð³æóòü íåáà êèëèì
Êðîâ ó æèëàõ çàñòèãëà
Ñÿéâî ñë³ïèòü, î÷³ ð³æå
Õîëîä ðóêè â³äðèâà

³í õîò³â, àëå íå ñòðèáíóâ
Âíèç òóäè, äå êîëèñü æèâ
Íàçàâæäè òàì çàëèøèâñÿ
Ñåðåä â³÷íèõ õîëîä³â

Õâèë³ îêåàíó ëüîäó äå-íå-äå
Çàáåðè ìåíå, ï³äñòàâ ñâîº ïëå÷å
Âñ³ âîíè õîòÿòü áóòè âèùå
Âñ³ âîíè õîòÿòü áóòè êðàùå

Õâèë³ îêåàíó ëüîäó äå-íå-äå
Çàáåðè ìåíå, ï³äñòàâ ñâîº ïëå÷å
Âñ³ âîíè õîò³ëè áóòè âèùå
Âñ³ âîíè õîò³ëè áóòè êðàùå!

³í õîò³â, àëå íå ñòðèáíóâ
Âíèç òóäè, äå êîëèñü æèâ
Íàçàâæäè òàì çàëèøèâñÿ
Ñåðåä â³÷íèõ õîëîä³â

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links