Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


IUS PRIMAE NOCTIS LYRICS

"Demo" (2002 Demo)

1. Świat na Wlasnośæ.
2. Stra¿nik Plomiennej Przemiany.
3. Niepewnośæ.
4. Chlód Mego Serca.
5. Dolina Lez.1. Świat na Wlasnośæ.

Wpad³am w labirynt iluzji
Po drodze zgubi³am sny
Spotka³am Mistrza, on powiedzia³,
¯e ¿ycie, które wiod³am
By³o zwyk³ym oszustwem.
Otworzy³ mi oczy i serce (sczernia³e)
Serce z kamienia zaczê³o znowu biæ!
Pośród jego anio³ów uczy³am siê
Poznawaæ świat na nowo.
Dosta³am drug¹ szansê, wróci³am tu.
Teraz świat jest moj¹ w³asności¹
Sprzedajê marzenia, wiêc
Jeśli potrzebujesz - dostaniesz je.
Odziani w czerñ kap³ani nie pomogli Ci?
Zgwa³cili Twoje Ja, zabrali sny?
Poczu³eś siê nagi i ma³y jak py³?
Spójrz w kryszta³owe zwierciad³o
Ono powie Ci kim mo¿esz byæ.

Nakarmiê siê Twoim bólem
Nakarmiê siê Twoim cierpieniem
Naprawiê pêkniêt¹ duszê
Wypijê Twe ³zy
Podarujê Ci świat
(I tak nie jest nic wart)
2. Stra¿nik Plomiennej Przemiany.

W odch³ani mroku
W bezkresnym Przestworzu
Z imienia znany nikomu
Przemierza przestrzeñ i czas
Nieprzenikniony pierwiastek chaosu.
Potrafi zniszczyæ ten świat
Kiedy znajdzie drogê powrotu
Znienawidzony i zdradzony
Kreator Was.

Zostawiony z w³asnymi myślami
Pogr¹¿ony w wiecznym śnie
Zraniony i skrêpowany
Czeka, a¿ przyśnisz mu siê.

By móg³ dokonaæ swego dzie³a
By móg³ dokonaæ swego planu
Powrotu do domu
By ukaraæ Ciê.
Dzieñ zniszczenia bliski ju¿ jest
Gwiazdy kreśl¹ Jego znaki
Strze¿cie siê!
(strze¿cie siê!!!)
On rośnie w si³ê - rany goj¹ siê
A s³udzy krzycz¹ spazmatycznie:
Obudź siê!

Obdarzeni Jego m¹drości¹
Czaj¹ siê w jaskiniach mroku
A¿ nadejdzie czas
By zjawi³ siê pośród Was!
Karmiony ludzkimi grzechami,
Których wiele dziś jest.
Czczony i wys³awiany
Odradza siê

Ludzie jak zwierzêta ¿yj¹ dziś
Wyzuci z wszelkiej czci
Czekaj¹c, a¿ przyjdzie taki czas
By On wci¹¿ móg³ gwa³ciæ Was!

Zgwa³cone cia³o, zgwa³cona dusza
Czujesz, ¿e ju¿ nic Ciê nie porusza.
3. Niepewnośæ.

Czujê, ¿e nie mam si³
Wzrok mi odebra³a, gdy
oplot³a mnie spojrzeniem swym.
Jest choæ nie istnia³a.

Znowu nadchodzi
Dotyka mnie
Rani g³êboko
Obna¿a mnie

Boje siê
Ona tu jest
Umacnia siê
Porywa mnie
Czuje lêk
Gdy ona tu jest

Teraz wiem poch³ania mnie.
Kolejny raz mnie pokona³a i
wtr¹ci³a znów w lochy swe.
Oddech odebra³a.

Przychodzi wci¹¿, zabija to
co d³ugo budowa³am, wiem
nie wygram z ni¹, upadam wci¹¿.
Ona to ja ca³a.
4. Chlód Mego Serca.

Anio³ Śmierci têdy szed³
Odebra³ mi Ciebie na zawsze...
Zamkniêta w z³otej klatce
Walczê ze swymi demonami.
Ju¿ nie obchodzi mnie.
Czy ¿yjê, czy jestem martwa
Lecz wiem, ¿e nadal istniejê
Bo czujê ból i ch³ód...
(Ch³ód mego serca)

Dlaczego wci¹¿ widzê Ciê?
S³uchaj¹c wiatru s³yszê Twój śmiech?
Jestem zmêczona, zabierz mnie st¹d!
Nie mogê umrzeæ, nie mogê te¿ ¿yæ.

Zbyt rozdarta by zdecydowaæ
Pogr¹¿am siê w czarnej ekstazie.
Lecz ona nie ukoi mnie
Bo jedynym wyrazem mi³ości jest śmieræ...
(I tylko śmieræ)
5. Dolina Lez.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links