Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


INTERITUS LYRICS

Srdce Krale

"Srdce Krale" (2002)

1. Intro
2. Rubín
3. Øeka vìènì zamrzlých pøání
4. Hra osudù
5. Srdce Krále
6. V dálce
7. Nadìje
8. Korouhev
9. Cesta záøicích svící
10. Havranùv let
11. Outro
12. Sirael (bonus track)1. Intro
2. Rubín

Tam v zahradì,
kde slyším zpívat mrtvé nymfy
vidím oèi Tvé
zrcadlí se v temné vodì

Tvá poslední rùže
v Tvých dlaních uvadá
spatøíš jméno mé
v odlesku havraního letu

Svou dlaní rozèeøím vlnky téhle vody
spatøím temné stíny jak tanèí v rohu zahrady
a rubín tiše záøí, tak krvavì v oèích Tvých
jak modlitbu poslední vložím jej do záhybù…svého pláštì

Tak se démon tiše vplížil do stìn tohohle konventu
v bezesných nocích vidím, jak rubín ve tmì záøí
slyšíš mùj hlas? Já ukážu Ti krajinu smrti
snad slyším vítr sténat, v hlubinách v stínu skal
ovládnu Tvou mysl, vím, že slyšíš mùj hlas
nevím, zda Bùh je jen stín, stín tìch mých bezesných nocí
nakloním váhy posledniho soudu, pro Tebe…..Miriam

Tvùj hlas slyším v útrobách svých, vím, že je to høích
3. Øeka vìènì zamrzlých pøání

Nemám nic a mé dlanì jsou prázdné
Nemám nic a nemáš mi co vzít
Nemám nic co bych mohla skrýt

Nemám nic jen øeku svých pøání
Prolomím ledy a zvony zazní
Prolomím ledy, zazní v úsvitu
4. Hra osudù

Svatí na nebi, zástupy andìlù
skrývají v dlaních svých minuty životù
snad ïábel rozdrtí smrtící sevøení
a stovky osudù, jak slepých havranù
míjíme ve snech svých, tak tiše, po špièkách
chladivé obrysy, zrcadel rozbitých
ve stínech ukryti, v zahradách tajemných
slyším jen tanec …tanec mrtvých rùží
5. Srdce Krále

Tak propastnì ztraceni
v hlubinách Krále
mrtvi ve svém
vlastním nezrození

Já vstávám do mlhavého rána
a vidím jen vìže katedrál
srdcem Krále pøivolávám déšť
tyrkysový déšť ve své vìènosti

Já dýchám vlahou páru
pøi mrazivém bílém úsvitu
srdcem krále pøivolávám déšť
tyrkysový déšť ve své vìènosti
6. V dálce
7. Nadìje

Zlodìjské straky roztáhly køídla nad krajem … roztáhly køídla
a èerné mraky jistota pøíštích dní …. a èerné jsou
já jsem zde taky, nikdo mì nevnímá ….a jsem zde taky
vidím jen vrány jak krouží nad hlavami lidí
letí do brány pøíštích dní
8. Korouhev

Dýchám do dlaní, já roztáèím svìt
roztáèím svìt jako malou korouhev
a slovùm dáme dýky své
které zabíjí ve jménu staletí
9. Cesta záøicích svící

Ulehám na bílá plátna a dýka vjíždí do srdcí mých
s Tvou pomocí dýchám snáz a krev stéká do snù mých

Láska je smrtí v temnotách, úsvit v dálkách, krajinách
bez ohòù a bez úsvitù, jen cesta záøících svící
10. Havranùv let
11. Outro
12. Sirael (bonus track)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links