Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ILLUMINANDI LYRICS

Demo II

"Demo II" (2002 Demo)

1. Kto mnie wyzwoli?
2. The Light
3. ...wiêc My...1. Kto mnie wyzwoli?

Nie rozumiem tego, co czyniê,
Bo nie czyniê tego, co chcê,
Ale to, czego nienawidzê.

£atwo przychodzi mi chcieæ tego, co dobre,
Ale wykonaæ - nie.
Nie czyniê dobra, którego chcê,
Ale czyniê to z³o, którego nie chcê.

Cz³owiek duchowy który jest we mnie
Pragnie tego, czego chce Bóg,
Ale dostrzegam w sobie równie¿ inne prawo,
Które toczy z nim walkê

... i oddaje mnie w niewolê grzechu.

Nieszczêsny ja cz³owiek!

Kto mnie wyzwoli
Z cia³a
Co wiedzie ku śmierci?

Tylko On daje mi wolnośæ
Tylko On daje mi moc
Tylko On daje mi ¿ycie
Tylko On rozprasza mrok.

Zwyciê¿a z³o!
2. The Light

The people walking in darkness
Have seen a great light;
On those living in the shadow
A light has dawned.

You've enlarged the nation
Increased their joy;
They rejoice before you
As people rejoice at the harvest
For you have shattered the yoke that burdens them,
The rod of their oppressor.

Because to us a child is born
A son is given to us.
And the government will be on his shoulders.
And he will be called

Wonderful Counsellor, Mighty God
Everlasting Father, Prince of Peace.

Of the increase of his government and peace
There will be no end
He'll reign over his kingdom
Upholding it with justice and righteousness
From that time on and forever.
3. ...wiêc My...

*T³um:*
On nauk¹ sw¹ podburza lud
I twierdzi, ¿e
Mesjaszem jest!
Zbluźni³, wiêc my dajemy tê
Sprawê pod s¹d
Ukrzy¿uj
Ukrzy¿uj go!

*Pi³at:*
Nie widzê w nim ¿adnej winy
Wych³oszczê go i niech idzie precz...
Nie mówi nic, nie broni siê?
Niewinny jest, w tym ca³a rzecz!

A ¿onie mej przyśni³ siê sen
Nie bardzo wiem czemu...
Lecz prosi³a mnie:

*¯ona:*
Nie czyñ nic
Temu sprawiedliwemu!

*Pi³at:*
Dziś dzieñ Paschy, wiêc
Ze wzglêdu na tradycjê tê
Chcê uwolniæ wam mesjasza...

*T³um:*
Nie! Uwolnij Barabasza!

*Pi³at:*
Czy rozumiesz, ¿e mogê ciê dziś
Wydaæ na śmieræ?
Lecz mam w³adzê by uchroniæ ciê
Od kary tej...

*Jezus:*
Moc i w³adza twa nie z ciebie jest
Lecz dana ci z góry
I dlatego te¿ wiêkszy ma grzech
Kto wyda³ mnie, kto zdradzi³.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links