Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ILLUMINANDI LYRICS

Demo I

"Demo I" (2001 Demo)

1. ...i o tym drugim...
2. Nie lêkaj siê
3. Kielich
4. Alleluja1. ...i o tym drugim...

*SYN*
Ojcze zgrzeszy³em
Nie jestem godzien ju¿
Nazywaæ siê twym synem
Lecz jeśli chcesz uczyñ mnie
Jednym z twoich s³ug
Abym tobie wiernie s³u¿yæ móg³

*OJCIEC*
Synu - tak bardzo chcia³em byś
Wróci³ - na³ó¿ szatê i sanda³y
Synu - ja co dzieñ w miejscu tym
czeka³em, patrzy³em, czeka³em

Synu - d³ugo czeka³em by
Na palec twój na³o¿yæ z³oty pierścieñ
Synu - ja co dzieñ w miejscu tym
Czeka³em, têskni³em, czeka³em...

*SYN II*
On k³amie!
Sam zas³u¿y³ sobie na ten w³aśnie los!
On k³amie!
Z nierz¹dnic¹ przepuści³ ostatni grosz!
K³amie!
I nie wejdê, nie przekroczê progów twych!
On k³amie!
Ju¿ by lepiej by³o gdyby ¿y³ wśród świñ!

Ha!

Tyle ci s³u¿ê i jestem ci wierny,
Zawsze s³ucha³em twoich rozkazów
Ale nie da³eś mi nigdy koźlêcia
Bym z przyjació³mi móg³ siê zabawiæ!

Ale kiedy on
Wróci³ - sam nie wiesz sk¹d-
Gdzie pieni¹dze przepuści³ do koñca,
Cielê, pierścieñ i p³aszcz!
Tañce, radośæ?! - No tak!!!
Wróci³ przecie¿ do siebie zarz¹dca!
Ha!

*OJCIEC*
Synu /x2
przecie¿ wszystko co mam jest twoje! /x4
2. Nie lêkaj siê

Nie lêkaj siê, bo ciê wykupi³em
Wezwa³em ciê po imieniu,
Tyś moim
Gdy pójdziesz przez wody
Ja bêdê z tob¹
I gdy przez rzeki
nie zatopi¹ ciebie

Ref:
A wiêc nie lêkaj siê
Bo wykupi³em ciebie
Wezwa³em ciê po imieniu
Tyś moim
Gdy pójdziesz przez wody Ja bêdê z tob¹
I gdy przez rzeki
Nie zatopi¹ ciebie /x2

Gdy pójdziesz przez ogieñ
Nie spali ciê p³omieñ
Bowiem Ja jestem
Pan Twój Bóg
Bo drogi jesteś w Moich oczach
Nie lêkaj siê
Ja jestem z tob¹

Ref:
A wiêc nie lêkaj siê
Bo wykupi³em ciebie
Wezwa³em ciê po imieniu
Tyś moim
Gdy pójdziesz przez wody Ja bêdê z tob¹
I gdy przez rzeki
Nie zatopi¹ ciebie/x2
3. Kielich

Ojcze, je¿eli mo¿esz,
Oddal ode mnie ten kielich!

Ref:
Jednak niech nie moja,
Ale Twoja stanie siê wola!
4. Alleluja

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links