Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HYPERBOREAN DESIRE LYRICS

Určeni cestě ...

"Urèeni cestì ..." (2006 EP)

1. Sága o neuchopitelné ryzosti
2. Demiurg: „Bílý antikrist”1. Sága o neuchopitelné ryzosti

Sága o neuchopitelné ryzosti
(lyrics: radalf/dq ; music: Hyperborean Desire

Kéž má duše proudí zpìt do dávných èasù,
pod zšedlou mrazivou oblohu do nitra bez koncù.

Kéž mohu prožít své sny ve spleti èerných kmenù,
prohánìt se kraji na køídlech havraních démonù…
Rozetnutí smyèek prý spasitelù národù!
Hroutí se zdi zvonic, pod rzí vyzvánìní utichá.

Torza dohoøívají, plameny laèní po nebesích.
Pryè se vším slabošstvím! Zaznívá nahá pravda!

Úšklebek antihodnotám, trùnu malého já!

Sláva lidstva pohøbená tunami prachu z hvìzd,
slzy zemì pryštící z ran Znásilnìné.
Po spirále cestou Veškerenstvem,
tichým lùnem krajin, kde sídlí má duše!

Sága o neuchopitelné ryzosti – hyperborejská touha!
2. Demiurg: „Bílý antikrist”

Demiurg: "Bílý antikrist"
( lyrics: dq ; music: Hyperborean Desire )

Strnutí starých kostí,
za zády slepota oèí,
co vidìly více než dosti
ve spirále, jež bìsy se toèí.

Zkøížiti kotníky, jen rozpažit ruce,
vprostøed mysli planoucí –
sebou samým prokláti srdce
a zardousit lhostejnost chøadnoucí.

Pak pokynout èíší napìtí,
nechť ètvero hrotù lebkou proniká,
zaznívá køik, jež vábí prokletí
a s další ètveøicí trup se potýká!

„Stojím pevnì zaklesnut... Hoøím utváøením k výšinám...
Krvácím proudem otevøení... S génii elementem létám...“

Chladný kov od nohou se plazí,
jak z ocele had tìlo obtáèí –
jeho smìr vìdomím zamrazí...
Že opouští mì levou rukou postaèí!

„Chuť nápoje Vùle... Vùnì spáleništì minulých...
Dotek, že skuteènost kol... Naslouchám tonùm, jež hovoøí...“

Zrakem a duchem uvádìných.
Bílý antikrist!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links