Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HYPERBOREAN DESIRE LYRICS

Nový Úsvit

"Nový Úsvit" (2004 Split)

1. Èerný oheò
2. Sage of Unveiled Purity
3. Beastgod
4. V obranì državy prastarého
5. Nations buried with their souls
6. Druhá prosba k bohùm lesa
7. Svìdci konce lesní cesty
8. Symbol vìènosti
9. Návrat ducha dávných dob1. Èerný oheò
2. Sage of Unveiled Purity
3. Beastgod
4. V obranì državy prastarého
5. Nations buried with their souls
6. Druhá prosba k bohùm lesa
7. Svìdci konce lesní cesty

Jen mrazivý mìsíc
a prastarý náhrobní kámen
jako dva nìmí svìdkové
naslouchají mému hlasu

kámen jako pomník
vìcí minulých
skrze své tìlo vnímám
jeho pøíbìh

moudrost a energie
životy jenž mu daly význam
životy jenž mu daly tvar

s hlavou v dlaních
a duší hluboko ve svém svìtì
vnímám jen studený mìsíc,
šumìní lesa, kamene chlad

cesta pustým lesem zde pro mì konèí
jen já, kámen a luna jsme její svìdci
8. Symbol vìènosti

V ledové vodì sám
na zašlou minulost vzpomínám
vsazený v zemi, pokrytý mechem
navìky nìmý s ledovým dechem

bièován vodou, hlazený vìtrem
nemìnìn dobou, s prastarým duchem
mlèící svìdek, dávné znamení
prastaøí bohové v kámen vtìlení

s proudem tu bojuji, z místa se nehýbám
navždy tu zùstanu, po vìènost uctíván...
9. Návrat ducha dávných dob

Zamyšlený nad smyslem existence rasy lidské
schoulený jsem mezi kmeny nesmrtelných králù
nenacházím dùvod žádný k bytí plémì tìch
co odvrhli svobodu a sprosté lži teï vìøí

tiché a klidné je království starých stromù
útìchu svou nacházím mezi svými bratry
v nitru mém je duše zranìná
jež krvácí za zloèiny svatých lháøù

dost už bylo trýznìní pod nadvládou køíže
dost už bylo pokory pøed božími syny
duch doby prastaré ať na zem navrátí se
nechť poskoci Kristovy zaplatí za své èiny

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links