Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HUNTER LYRICS

T.E.L.I...

"T.E.L.I..." (2005)

1. Intro
2. T.E.L.I...
3. Wersety
4. Bia³oczerw
5. Nieraj
6. Krzyk kamieni
7. Wyznawcy
8. $$$$$$$$...
9. P³ytki do³ek
10. Przy wódce...
11. Pomiêdzy niebem i piek³em
12. Osiem
13. Outro1. Intro
2. T.E.L.I...

Maszyn chór znów pragnie by...
Czarn¹ krwi¹ napoiæ je...

MARSH! Senat kasê da³ i... MARSH!
Prowad� Wodzu tam, gdzie... SHMAL!
Jak masz ropê - jeste�... PAN!!!

Módlmy siê, by sumieñ skrzep...
Nie zapcha³ nam Zielonych Rzek...
MARSH! Wróc¹ Bohatersi...
MASH! Ordery do piersi!
M.A.S.H.! Trudno je przypinaæ...
M.A.S.H.! TRZEBA SIÊ POCHYLAÆ...
... I nasta³ czas, ¿e wyla³ HADES!
I nie pomo¿e nic, gdy zmieszasz ropê z krwi¹ niewinnych ludzi - Stado owiec...
prowadzi w DÓ£... i zjada PETROBO¯EK!
Terribilis... Est... Locus... Iste...

M.A.S.H.! Teraz matki, wdowy...
M.A.S.H. ! Order zamiast g³owy...
$$$$IJ! Petrodolar a¿ do... KRWI!
Niech siê cieszy Z£Y!!!

... I nasta³ czas, ¿e wyla³ HADES!
I nie pomo¿e nic, gdy zmieszasz ropê z krwi¹ niewinnych ludzi - Stado owiec... prowadzi w DÓ£... i zjada PETROBO¯EK!
... I nasta³ czas, ¿e wyla³ HADES!
I nie pomo¿e nic, gdy zmieszasz ropê z krwi¹ niewinnych ludzi - Stado owiec...
prowadzi w DÓ£... i zjada PETROBO¯EK!
Terribilis... Est... Locus... Iste...
3. Wersety

Oto targowisko CIERPIENIA...
Na sto³ach pokrytych zielonym suknem...
Cz³owiek serwuje dzi� rozpacz!
Oto targowisko BEZSENSU...
Tak wiele ma imion Pan ¯ycia i �mierci...
Lecz sam siê NIGDY nie zmienia!
Oto targowisko W£ADZY...
W upiornym tañcu upad³ej wielko�ci...
Z cynicznym u�miechem na rumianej twarzy...
Cz³owiek staje siê... bogiem...!!!

Oto targowisko ILUZJI...
W�ród b³ysku fleszy,
chciwych oczu kamer...
Spójrz, jak cieknie mu �lina...
Oto targowisko K£AMSTWA...
Starannie dobiera my�li i s³owa...
Bo te ostatnie s¹ kluczem!

Oto targowisko KLUCZY...
Do wrót umys³u drugiego cz³owieka...
Który stanie siê kupcem!
Cz³owiek staje siê... bogiem...

Teraz jest zbyt wcze�nie, ¿eby wybaczyæ...
Jutro bêdzie za pó�no, ¿eby zapomnieæ...

Oto targowisko WIARY...
Sprzedawcy BOGA zatruj¹ ci serce i my�li...
Które im sprzedasz... Oto targowisko ¯¥DZY...
Bo TO, co w istocie swej NIC nie oznacza...
Tutaj staje siê... BOGIEM...
Oto targowisko BOGA...
Kolejnym ZEREM w rachunku pragnienia!
Kolejnym ZEREM w rachunku zbawienia!
Oto targowisko ZBAWIENIA!

Teraz jest zbyt wcze�nie, ¿eby wybaczyæ...
Jutro bêdzie za pó�no, ¿eby zapomnieæ...
Dzisiaj jest za pó�no, ¿eby wybaczyæ...
Jutro bêdzie zbyt trudno siebie odnale�æ...
Oto targowisko JUDASZY...
Sprzedawcy BOGA zatruj¹ ci serce...
A STRACH stanie siê kluczem...
Oto targowisko KLUCZY...
Do celi ¿ycia innego cz³owieka...
To s³owa, które im s³u¿¹...
Oto targowisko ABSURDU...
Do drzwi boskiego planu pragnienia!
Do drzwi boskiego planu zbawienia!
Oto targowisko... SZATANA!!!

Teraz jest zbyt wcze�nie, ¿eby wybaczyæ...
Jutro bêdzie za pó�no, ¿eby zapomnieæ...
Dzisiaj jest za pó�no, ¿eby wybaczyæ...
Jutro bêdzie zbyt trudno siebie odnale�æ...
4. Bia³oczerw

TERRA POLSKA...
Bia³oczerw - ona ³opocze nad naszymi g³owami...
W MARSZU - nie ma czasu na pytania!
W T£UMIE - nie ma miejsca na ró¿nice!
W BOGU - ca³a nasza jest nadzieja...
¯e wybaczy... ¿e zrozumie...

TERAZ POLSKA!
Bia³oczerw - ona liga polskich fantastycznych!
W MARSZU - nie ma czasu na pytania!
W T£UMIE - nie ma miejsca na ró¿nice!
W BOGU - ca³a nasza jest nadzieja...
¯e wybaczy... ¿e zrozumie...

Ci¹gle mam przed oczami g³odnych w³adzy...
Zimny wiatr czarnych koszul now¹ armiê pcha...
Szar¹ twarz... pozbawion¹ w³asnych marzeñ...
Dr¿¹c¹ d³oñ... by byæ sob¹ nagle sk³adasz w piê�æ...

DUMNE CZO£A... W¥$KIE U$TA...
Werble warcz¹ tam, gdzie zawsze by³a PUSTKA...
Teraz Polska, Bia³oczerw...
Monopolizuje targowisko wiary!
W MARSZU - nie ma czasu na pytania!
W T£UMIE - nie ma miejsca na ró¿nice!
W BOGU - ca³a nasza jest nadzieja...
¯e wybaczy... ¿e zrozumie...

Ci¹gle mam przed oczami g³odnych w³adzy... Zimny wiatr czarnych koszul now¹ armiê pcha... Szar¹ twarz... pozbawion¹ w³asnych marzeñ... Dr¿¹c¹ d³oñ... by byæ sob¹ nagle sk³adam w piê�æ... W MARSZU - nie ma czasu na pytania! W T£UMIE - nie ma miejsca na ró¿nice! W BOGU - ca³a nasza jest nadzieja... ¿e zrozumie... ¿e WYBACZY...
Ci¹gle masz przed oczami g³odnych w³adzy...
Zimny wiatr czarnych koszul now¹ armiê pcha...
Szar¹ twarz... pozbawion¹ w³asnych marzeñ...
Dr¿¹c¹ d³oñ... by byæ sob¹ nagle sk³adasz w piê�æ...
Ci¹gle mam przed oczami g³odnych w³adzy...
Zimny wiatr czarnych koszul now¹ armiê pcha...
Szar¹ twarz... pozbawion¹ w³asnych marzeñ...
Dr¿¹c¹ d³oñ... by byæ sob¹ nagle sk³adam w piê�æ...
5. Nieraj

Jeste� tym, kim chcia³e� byæ...
Panem �wiat³a i... Ciemno�ci Król...
Brzemiê ¿ywych na swych barkach wnie�...
Skoro nie chcesz teraz spojrzeæ w DÓ£...
A tutaj jest Raj!
Nie to nam obieca³e�...
Tutaj jest p³acz!
�wiat w oceanie ³ez!
Tu by³ twój brzask...
Nadchodzi zmierzch twej w³adzy...
Chcia³e� wci¹¿ braw - toñ w oceanie ³ez!

Teraz jeste� tylko naszym snem...
Opium ludzi, którym zawsze �le...
By³e� wiar¹ ka¿dym nowym dniem...
Teraz nie chcesz nawet spojrzeæ w DÓ£!
Bo tutaj jest strach!
Tu jest twój lêk przed sob¹...
Tu jest twój plon - �wiat w oceanie krwi!
Bo tutaj jest krew!
Tutaj jest p³acz ¿a³oby!
Tutaj jest �mieræ!
�wiat w oceanie ³ez!

Jeste� tym, kim nie chcê byæ...
Panem �wiat³a i ciemno�ci król...
Krzywdê ¿ywych na swych barkach WNIE�...
Pamiêæ Martwych - to JEDYNY plon...
Teraz jeste� nam koszmarnym snem!
Piek³em ludzi, którym zawsze �le...!
By³e� wiar¹ ka¿dym naszym dniem!
Teraz nie chcesz nawet spojrzeæ w DÓ£!
A tutaj jest Raj!
Nie to nam obieca³e�...
Tutaj jest p³acz!
�wiat w oceanie ³ez!
Tu by³ twój brzask!
Nadchodzi zmierzch twej w³adzy!
Chcia³e� wci¹¿ braw - TOÑ w oceanie ³ez!
Ju¿ czas... ju¿ czas... JU¯ CZAS!!!
6. Krzyk kamieni

Ten jeden krok dzieli ciê od snu...
Za tob¹ dzieñ... przemocy... co nas... Popycha do z³a... ob³udy i k³amstw...

Ten jeden krok... droga w dó³...
To twojej duszy g³os...
Widzê mrok, to p³onie nowy l¹d...
Tylko wiatr - pos³aniec KOÑCA...
Przera¿a...

Czekaj¹c na lot do nieba...
Zbieraj¹c okruchy chleba...
Stoisz bezradnie patrz¹c w mur...

Strach... stary druh...
Rozrywa twój �wiat... ugina ci kark...
Przegra³e�... znów... masz ju¿ do�æ...
Do koñca ¿ycia, lecz to... nie potrwa d³u¿ej...
Gdy zrobisz krok... droga w dó³...
To Twojej duszy g³os...
Widzê mrok, to p³onie nowy lont...
Teraz wiatr gra REQUIEM KOÑCA...
Og³usza...

Czekaj¹c na lot do nieba...
Zbieraj¹c okruchy chleba...
Stoisz bezradnie patrz¹c w mur...
Za którym nic ju¿ nie ma...
A kiedy wylecisz z nieba...
Stacja koñcowa - ziemia
Twardych kamieni g³o�ny...
TO NIE SEN NA DNIE - TO ICH KRZYK!!!
Widzê lot... KONIEC... CIEMNO!!!
S³yszê krzyk - WSZYSTKO JEDNO!
Jeden krok - POCZ¥TEK KOÑCA...
TO KAMIENIE NA DNIE! TO ICH KRZYK!!!

Czekaj¹c na lot do nieba...
Zbieraj¹c okruchy chleba...
Stoisz bezradnie patrz¹c w mur...
Za którym nic ju¿ nie ma...
A kiedy wylecisz z nieba...
Stacja koñcowa - ziemia
Twardych kamieni g³o�ny...
... krzyk... który trwa... dzieli ciê... od dna...
Przegra³e�... strach... stary druh...
Rozerwie ci �wiat! Rozerwie ci duszê!
Gdy zrobisz krok... droga w dó³...
Twojego strachu g³os...
Widzê mrok... To p³onie Nowy Jork...
Mo¿e wiatr... Pos³aniec KOÑCA...
PRZERAZI CIÊ...

Czekaj¹c na lot do nieba...
Zbieraj¹c okruchy chleba...
Stoisz bezradnie patrz¹c w mur...
Za którym nic ju¿ nie ma...
A kiedy wylecisz z nieba...
Stacja koñcowa - ziemia!
Twardych kamieni g³o�ny...
TO NIE SEN NA DNIE - TO ICH KRZYK!!!
Widzê lot... KONIEC... CIEMNO!!!
S³yszê krzyk - wszystko jedno...
Jeden krok - POCZ¥TEK KOÑCA...
TO KAMIENIE NA DNIE! TO ICH KRZYK!!!
Czekaj¹c na lot do nieba...
Zbieraj¹c okruchy chleba...
Stoisz bezradnie patrz¹c w mur...
Za którym nic ju¿ nie ma...
A kiedy wylecisz z nieba...
Stacja koñcowa - ziemia!
Twardych kamieni g³o�ny krzyk!
Mo¿e wiatr przerazi ciê... ZATRZYMA CIÊ...
7. Wyznawcy

Oni s¹ naszymi prywatnymi bogami!
Maj¹ kasê, si³ê, w³adzê maj¹...
Podziwiamy! Popieramy!
A w³adza jak mi³o�æ - uderza do g³ów!
A ich wielko�æ i bosko�æ...
Jest tak mroczna jak ich dusze!
Wyznaw-cy-niczni-opraw-cy-niczni szubrawcy...
Chod�... teraz bêdziesz jednym z nas!!!

To MY Jeste�my waszymi bogami!
Cieszy nas wasz widok...
Jest tak fantastyczny... i ULEG£Y!!!
Wybrañ-cy-niczni-wybrañ-cy-niczni wybrañcy...
Chod�... jutro bêdziesz jednym z nas!!!
Wyznaw-cy-niczni-opraw-cy-niczni szubrawcy...
Wyznaw-cy-niczni-opraw-cy-niczni szubrawcy...
CHOD�...
Wyznawcy... Szubrawcy... Cyniczni...
CHOD�...
WyBawiMy ciê jak NIKT!!!
8. $$$$$$$$...

Oto Pan, który jest Królem £ez i Z³o�ci...
B³yszczy na ekranie...
Codziennych groteskowych wiadomo�ci!
Oto on! Teraz my... Bêdzie jak najpro�ciej -
Mamy dosyæ fa³szu!
Codziennych pierdolonych wiadomo�ci!

Patrz! Tak siê koñczy twój $EN...
Teraz czas opró¿niæ WÓR...
Tak! Przepe³ni³e� go JU¯!
Teraz czeka WIELKI DÓ£...
Oto �wiat, który znam...
Pe³en cFanych go�ci...
Pe³en smutku ¿ywych...
I martwych purpurowych wiadomo�ci!
Oto �wiat w którym TY, w³adca z krwi i z... KO�CI...
Jeste� królem ¿ywych...
I martwych pierdolonych wiadomo�ci!
Patrz! Tak siê koñczy twój $EN...
Teraz czas opró¿niæ WÓR...
Tak! Przepe³ni³e� go JU¯!
Teraz czas nakarmiæ DÓ£...

Patrz! Tak siê koñczy twój $EN...
Kartoteka CZYSTA!
TAK! Pozamiataj po sobie, BO...
S³odkim g³o$em wzywa DÓ£... twój WIELKI DÓ£... PRYWATNY DÓ£...
OSOBISTY DÓ£...
9. P³ytki do³ek

W p³ytkim do³ku chowam sen...
S³ucham g³osów z g³êbi ziemi...
Mrówki wchodz¹ mi do ust!
Moje nerwy zamieniaj¹ siê w korzenie!
Nie oszukasz krêtych dróg...
bo na ka¿dego czeka w³asna ¿mija i ja... i ja... i ja... i ja... i ja...
Nie oszukasz krêtych dróg...
bo na ka¿dego czeka w³asna...

W p³ytkim do³ku chowam broñ...
Tylko strach... adrenalina...
Która lepsza jest ze stron?
W¹¿ po³yka ssswój ogon...
Nie oszukasz lotu kul...
bo dla ka¿dego jedna, co ZABIJA i ja... i ja... i ja... i ja... i ja...
Nie oszukasz lotu kul...
bo dla ka¿dego jedna, co ZABIJA i ja...
i ja... i ja... i ja... i ja...
Co ZABIJA... i ja... i ja... i ja... i ja...

W p³ytkim do³ku z³o¿¹ mnie...
S³ucham g³osów z g³êbi ziemi...
Mrówki wchodz¹ mi do ust...
Mam to w dupie... jestem TRUPEM...
Nie oszukam dzisiaj was...
Jestem SZTYWNY jakbym po³kn¹³ KIJA i ja... i ja... i ja... i ja...
Nie oszukam dzisiaj was...
Jestem SZTYWNY jakbym po³kn¹³ KIJA i ja... i ja... i ja... i ja...
W³asna ¯MIJA... Co ZABIJA - To ZABIJA i ja... i ja... i ja..
I ja... I ja... I ja... I ja... I ja... I ja...
10. Przy wódce...

Gdy nie masz ju¿ dok¹d uciec
Przed ciemnym dniem, jasn¹ noc¹
Nie znosisz ju¿ widoku krwi... w telewizji
Nie powiniene� tutaj byæ
Chod�... ju¿ za chwilê zacznie siê... Tañczymy PrzyWódce
Popieramy PrzyWódce
Wybierzemy PrzyWódce
Upijemy PrzyWódce
�wiêtujemy PrzyWódce
Pokochamy PrzyWódce
Zabijemy PrzyWódce...
Nie jestem dobry... A mo¿e jednak jestem...?
Nie jestem z³y... To by³ ¿art niedobry...
Nie zniosê ju¿ szkar³atnych s³ów... w telewizji
Nie powinienem tutaj byæ, bo ju¿ za chwilê zacznieMY...
Negocjacje PrzyWódce
Wybieramy PrzyWódce
Pochwalony PrzyWódce
PochowaNy PrzyWódce
Negocjacje PrzyWódce
Wybieramy PrzyWódce
Pochwalony PrzyWódce
Zakopany PrzyWódce
NO FUTURE!
Wybierzemy PrzyWódce
Zaciukamy PrzyWódce
NO FUTURE!
Urodzimy PrzyWódce
Pozdychamy PrzyWódce
NO FUTURE!
Pokochamy PrzyWódce
Zabijemy PrzyWódce
NO FUTURE! NO FUTURE!
Tañczymy PrzyWódce
Popieramy PrzyWódce
Wybierzemy PrzyWódce
Ubijemy PrzyWódce
�wiêtujemy PrzyWódce
Pokochamy PrzyWódce
Zabijemy PrzyWódce
Negocjacje PrzyWódce
Wybieramy PrzyWódce
Pochwalony PrzyWódce
PochowaMy PrzyWódce
Negocjacje PrzyWódce
Wybieramy PrzyWódce
Pochwalony PrzyWódce
ZakopanE PrzyWódce
Tañczymy PrzyWódce
Popieramy PrzyWódce
Wybierzemy PrzyWódce
Upijemy PrzyWódce
�wiêtujeMY, ZabijeMY...
11. Pomiêdzy niebem i piek³em

Nawet jeden ma³y Gest...
Jeden dotyk Nieba...
¯eby znale¼æ w ka¿dym z Nas...
Jeden wspólny wielki Raj, który da nam skrzyd³a...
i pozwoli dotkn±æ gwiazd
To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie wêdrówk±...

Jeden Dar, jedno w³asne skrzyd³o, ¿eby potem poczuæ wiatr...
To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie w szaleñstwie...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± Wielk± Ziemiê...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± W³asn± Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

Jeden ¶wit... ¿eby wznie¶æ siê ponad mrok...
¦pij Aniele mój...
Mo¿e sen uchroni Ciê przed moim z³em...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± Wielk± Ziemiê...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± W³asn± Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

Jeden Ma³y Wielki ¦wiat...
Dziwny ¶wiat w szaleñstwie...
Oszukuj±c rajem niespe³nionych marzeñ...
Tutaj dzieñ po dniu
Ga¶nie To, co sprawia, ¿e przemija ból...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± Wielk± Ziemiê
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± W³asn± Ziemiê...
Dlaczego spadam...?
12. Osiem

Stary nied�wied�... podobno �pi... Podobno nie trzeba siê baæ...
Mówi siê na mie�cie, ¿eby cicho siedzieæ... Jak siê zbudzi... to nasss...

Dla ciebie WSZYSTKO PANIE MÓJ! Dla ciebie krew, udrêka, ³zy!
Dla ciebie rze�nia Pogan... By w³a�ciwego bogaCIÆ!
Dal ciebie nawrócimy �wiat! Dla ciebie jest ten krwawy bal!
Za wszystko, co dla ciebie... W niebie odbiorê BO$KI $ZMAL!!!
BO$KI $ZMAL!!! BO$KI $ZMAL... BO$KI!!!

Stare bóstwa podobno �pi¹... Podobno nie nada sie baæ...
Mówi¹ na ulicy, ¿eby cicho chodziæ... Jak siê zbudz¹, to nas...

Dla ciebie teraz PANIE MÓJ! My tu stworzymy sobie RAJ...
Dlatego nam pozwalasz...
Dlatego - ARBEIT MACHT FREI...!!!!!!!!!
Dla ciebie ten ofiarny stos!
Dla ciebie dym palonych cia³!
Tak du¿o mi ju¿ da³e�...
A ci¹gle KU$I...
BO$KI $ZMAL!!!

Mój PAN siedzi na tronie... Kopytem stuka o wieko... Z ironi¹ patrzy na �wiat...
Lwy po¿r¹ Chrze�cijan... a Pogan zadepcz¹ s³onie...
... PAN siedzi na tronie... Kopytem stuka o wieko... Znudzonym wzrokiem patrzy na d³onie...
Lwy po¿r¹ Chrze�cijan... a Pogan zadepcz¹ s³onie...

Dla ciebie teraz PANIE MÓJ! My tu stworzymy sobie RAJ...
Dlatego nam pomagasz... Dlatego - ARBEIT MACHT FREI...!!!!!!!!!
Dla ciebie ten ofiarny stos! Dla ciebie dym palonych cia³!
Tak du¿o mi ju¿ da³e�... A ci¹gle KU$I BO$KI $ZMAL!!!

... stary nied�wied� podobno �pi...
13. Outro

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links