Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HUNTER LYRICS

Przystanek Woodstock

"Przystanek Woodstock" (2004 DVD)

1. Fantasmagoria
2. Mirror of War
3. Why..?
4. Greed
5. So...
6. Freedom
7. Siedem
8. Grabaszszsz
9. Kiedy Umieram
10. Fallen
11. Interview
12. Fallen (Clip)1. Fantasmagoria

Witajcie w Kraju Umar³ych!
Tutaj ¶miech zniewoli Wasze lêki!
A marzenia i sny...
Spe³ni Wielki Papier!!!

On jest naszym bogiem, który dobrze wie
Jak ukoiæ...
By nie zw±tpi³ nikt!!!
¯eby nie zw±tpi³ ju¿ nikt!!!

Fantasmagoria... fantasmagoria...

¬le jest tylko gdy kto¶...
Pouk³ada puzzle i odkryje, ¿e bóstwo...
To tylko Zwyk³y Papier!!!

Wtedy mrok okryje niewdziêczników t³um
Wszyscy zgin±!!!
¯eby nie zw±tpi³ ju¿ nikt!!!
¯eby nie zw±tpi³ ju¿ nikt!!!

Fantasmagoria... fantasmagoria...
fantasmagoria... fantasmagoria...

Szaleñstwo wesz³o w nasze g³owy, bo on...
... jest spe³nieniem niespe³nionych wci±¿ marzeñ...
Ojcze - ukoi nas!

Ty jeste¶ naszym bogiem, który dobrze wie
Jak ukoiæ...
I nie zw±tpi ju¿ nikt!!!
I nie zw±tpi ju¿ nikt!!!

Fantasmagoria... fantasmagoria...
Fantasmagoria... fantasmagoria...
2. Mirror of War

Look at the mirror of war
You can see your face
One of billion toys in political case

In the mirror of war...
In the mirror of war...
In the mirror of war you can see your face
You can see your fuckin' fate!!!

In the mirror of war - Killing In The Name!!!
If you're killing someone...
You are killing yourselve!!!!

In the mirror of war...
In the mirror of war...
In the mirror of war...
...WAR!!!

1, 2, 3, 4... father's troops are marching on
5, 6, 7, 8... all around the kids they hate
9, 10 and 11... which child will now dream the heaven...?

In the mirror of war
See the Masters and Slaves
Where the Big Boys play...
Mothers mourn for their babies

So crush the mirror of war!
Fuck the mirror of war!
3. Why..?

I cry...
Lonely tears in scarlet rain
- Am I a victim of Your will?
My life goes on...
There are so many questions...
I'm still waitin' for response...
still waitin' for Your sign...

- I am lookin' for You...
Burn in fire...
I hear Your silence...

The man asked:
- Do You really want to kill me...?
Then he put his gun away...
- So let it be...
My life is in Your hands
I will turn around my friend...
I still keep my faith and now...
I'll wait... Will You shoot at my back???

- Cos' I am (like a blindman) lookin' for You
Who's deaf now?
Burn in chaos
I hear Your silence!
Waitin' (still waitin'...) for Your word
I'm prayin' for Your sign...
Why You let us dyin'...?

Great War goes on...
I can not find Great Reason...
- Would You ever tell me - why...?

Terrible Dark...
There is no escape or hiding
Fate's never seems to change
Neverending cryin'...
Time runs, still blind
Fills like an empty shell... empty shell
I hope You can give me Your sign cos'...

- I am (like a blindman) lookin' for You
Who's deaf now?
Burn in chaos
I hear Your silence
Waitin' for Your word, for Your sign...
I hear Your silence...

Great War goes on...
I can not find Great Reason...
- Would You ever tell me - why...?

Free will...
Some of us deserve to die
In this perfect test of faith...
My life goes on...
There are so many questions...

I'm still waitin' for response...
Still wait...
- Will You choose me...?!?

- I am (like a blindman) lookin' for You
Who's deaf now?
Burn in chaos
I hear Your silence
Waitin' (still waitin'...) for Your word
I'm prayin' for Your sign...
Why You let us dyin'...?

Great War goes on...
I can not find Great Reason...
- Would You ever tell me - WHY...?
4. Greed

Hi... I'm a dream...
When I die...
You will die with (for) me...
But I can feed...
All Your life to final act of greed
Hear my name...
Sssuckin' voice from Your deep inside
Sensless pain... (isn't it...?)
Now prepare...
To come and walk my way!
Walk my way!

Sweet dreams...

Callin' my name...
You can hear...
What satisfies Your greed
I want You...
Walkin' my way...
I can show You...
What You want to be...

I can see...
King (Queen) of pain
I am proud of You
But do not fail...
Disapointment -
Suffering never ends
Hear my voice...
All You need - I'll satisfy You well...
Don't be ashamed...
ON YOUR KNEES!!!
TO PRAY AND CALL MY NAME!!!

CALL MY NAME!!!
Sweet dreams...

Callin' my name...
You can hear...
What satisfies Your greed
I want You...
Walkin' my way...
I can show You... what You want to be!!!
5. So...

So... you'll be DEAD...
Surprise!
Behold - The Hero's End...
Yes! You'll be dead!
And NO-ONE gonna stop this now!!!

WHY...? Am I fuckin' dyin'???
So say - Good Bye!
Now you can kiss your life
to say - Good...
...BYE?!? Am I fuckin' dyin'...?
Just ask yourself...
Is it worth for you to steal lives...?

You've killed so far...
So many...
and NOW...
YOU WILL SEE THEIR EYES...!!!
At last...
You meet the BEST ONE...
HE WILL HELP YOU NOW...
TO MEET'EM ALL AND HEAR THEIR CRIES!!!

WHY...? Am I fuckin' dyin'???
So say - Good Bye!
Now you can kiss your life to say - Good...
...BYE?!? Am I fuckin' DYIN'...?
Just ask yourself...
NOW YOU'LL SEE THEIR EYES...

BOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

WHY... am I fuckin' dyin'???
So say - Good Bye!
Now you can kiss your life to say - Good...
...BYE?!? Am I fuckin' dyin'...?
Just ask yourself...
Is it worth for you to steal lives...?
Is it worth for you...
...baby?!?
6. Freedom

I close my eyes
Look deep inside
All what I see
It's neverending lies
YOU!
You made me feel so grown
And late throw down my crown
So now my youth is gone...

I feel closes of fear
Deep in my brain
All what I feel it's neverending pain
MY!
My pride was silent cry
My life was sacrifice
I DON'T FORGIVE MY CRY!

Now I ask you
Set me free
Pray the heaven
I must stay like a steel
My belief
You should now give back to me
To my eyes can look and SEE...

HATE!
This life that we create
This pain behind the gate
I need to feel my hate
PRIDE!
I introduce my bride
All always by my side
I hate my deadly pride

Now I ask you...
7. Siedem

...�pij...dziecino...�pij...spokojnym snem
Sen ochroni ciê przed twoim z³em...
Noc¹ jeste� tam, gdzie ka¿dy dzieñ...
Cicho...cicho sza...
...tam zabawa, trwa...

Brzask rozrywa ciê!
Uwalnia z³o...
Wijesz siê jak w¹¿...bo czeka kto�, przed kim...
...starasz siê...
...uciec?

Chod�...
Dziecino...chod�...
Otrzymasz dar...

...YNAHCOKU NORT
...YNAHCOKU JAR
RAJ UKOCHANY...

SEN...
jest chwilowym z³udzeniem...
bo ON...podaruje ci w³adzê, a TY - bez lito�ci...
na tronie...we krwi...odnajdziesz siê...

Koszmar mija gdy...zapadasz w sen
Sen uchroni ciê przed twoim z³em...

Wróci, kiedy dzieñ...roztoczy czar...
...YNAHCOKU NORT...YNAHCOKU JAR,
!azda³w !a³is !asakkasa! si³a! w³adza!

SEN...jest jedynie z³udzeniem...
Bo ON...zrobi wszystko! Co zechcesz!
a TY...bez lito�ci, na tronie we krwi...
odnajdziesz...

...Siedem �cie¿ek w mrok...prowadzi w mrok!
Wijesz siê jak kto�...kto zostaje...
Chocia¿ bardzo chcia³ odej�æ...

SEN...bêdzie chwil¹ nadziei...
Czy znów rozpoczniemy zabawê...?
Czy TY...jak bezmy�lna kukie³ka...
we krwi...odnajdziesz siê...?

...�pij...dziecino...�pij...spokojnym snem
On uchroni ciê...przed twoim z³ym...
...SNEM!
Bêdzie tylko wspomnieniem...
bo JA dam ci wszystko! Co zechcesz!
A TY siedem �cie¿ek zobaczysz we krwi...
odnajdziesz je...odnajd¹ ciê...
odnajdê ciê...odnajdziesz siê...
8. Grabaszszsz

Nie jestem tym, który zw¹tpi...
Nie jestem tym...
który zgubi...
Twój krok we mgle...
Ja jestem tym...
który wiecznie trwa...
który wiecznie trwa...

Nie jestem tym, który zb³¹dzi!
Nie jestem tym...
który zb³¹dzi...
gdy brniesz we mgle!
Ja jestem tym...
który wiecznie trwa...
który wiecznie trwa...

Ja Tobie cieniem
Lecz Ty...
piek³em widzisz mnie
Czas...
... czas koi ból...
Lecz ten...
bêdzie wiecznie trwa³!!!

Ja jestem cieniem...
Lecz Ty...
piek³em widzisz mnie...
Czas...
... czas koi ból...
Lecz ten...
bêdzie wiecznie trwa³!!!
9. Kiedy Umieram

Kiedy rodzisz siê nawet góry ton¹ we krwi
Bêd¹c dzieckiem pragnieñ nadziej¹ zabarwiasz z³e sny
Bredz¹c trzy po trzy powiedzia³e�, ¿e Ty
Jeste� W³adc¹ Snów - uwierzyli bez s³ów
Krok po kroku ich opêta³e�...

Kat oszala³ brodz¹c we krwi
Tak twój lud bezmy�lnie pogr¹¿a³ swój kraj
Wierz¹c �lepo w Ciebie szed³ dalej próbuj¹c
Odnale�æ swój Raj
Bredz¹c trzy po trzy przypomnia³e�, ¿e Ty
Jeste� W³adc¹ Snów - wierzyli bez s³ów
Poszli w ogieñ za tob¹ - zginêli przed!
Powiêkszaj¹c armiê cieni

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we �nie
Umieram - bo wiem, ¿e Ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - gdy widzê jak Ty...

Chcia³e� daæ swego Boga innym, choæ tego nie chcieli
¯yli w zgodzie, spokoju - swojego Boga ju¿ mieli...
Bredz¹c trzy po trzy oznajmi³e�, ¿e Ty
Dasz im W³adcê Snów
Nie pojêli twych s³ów
Wiêc zginê³y miliony - ich s³owa brzmia³y dziwnie
Ten sam Bóg nosi³ inne imiê!

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we �nie
Umieram - bo wiem, ¿e Ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - gdy widzê jak wci¹¿...

...fanatyzm jest przekleñstwem narodów
Kult jednostki, religijny, polityczny, nacjonalizm
Bêd¹ zawsze tym samym - czarn¹ stron¹ cz³owieczeñstwa
Nic nie t³umaczy morderstwa!

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we �nie
Umieram - bo wiem, ¿e Ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - gdy widzê jak Ty...

Kiedy umierasz - spokój gasi ich ³zy
Lecz z odej�ciem twoim wkrótce nadchodz¹ z³e sny
Koniec prawie zawsze jest pocz¹tkiem...
Bredz¹c trzy po trzy wtedy zjawiasz siê ty
Jeste� W³adc¹ Snów - zawsze id¹ bez s³ów!
I znów zgin¹ miliony gdy wraz z dzieæmi swymi
Zmienisz inny kraj w krainê cieni

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we �nie
Umieram - bo wiem, ¿e Ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - wci¹¿ widz¹c to...
10. Fallen

I can cry when You let me cry...
Even die when I see Your li(f)e...
I can fall to save Your heaven...

Can not sleep when I see Your dreams...
But I can fade out eternal light...
I can fall to save Your heaven...

I'm fallin' down...
I've lost my faith...
I'm fallin down...
When I die all the angels fade away...
I'm fallin' down...
I've lost my faith...
I'm fallin down...

I see the cross over fields of blood...
Look around - endless sea of hate...
Silence...
Seven songs of darkness...

I can cry when You let me cry...
Even die when I see Your li(f)e...
Even die!!!
Just to save Your heaven!!!

Mo¿esz spaæ, kiedy inni �pi¹
Nie czuæ nic I nie mówiæ nic
Zwróciæ film i przepieprzyæ ¿ycie...
Lecz jeden krok mo¿ê zmieniæ �wiat
Jeden gest i podanie rêki
Jeden dzieñ mo¿e zmieiniæ wszystko...

I'm fallin' down...
I've lost my faith...
I'm fallin down...
When I die all the angels fade away...
I'm fallin' down...
I've lost my faith...
I'm fallin down...
11. Interview
12. Fallen (Clip)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links