Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HOLLOW SIGN LYRICS

Cienie

"Cienie" (2002)

1. Z³udna Wolnośæ
2. Smak Zemsty (Gladiator)
3. Niewidzialny Znak
4. Za Ka¿dy Grzech
5. Odkupienie
6. Ma³y Ślad
7. Mówisz
8. Cienie
9. Przyjaciel
10. Upad³y
11. Sen1. Z³udna Wolnośæ

Z£UDN¡ WOLNO¦Æ DA£ LUDZIOM BÓG
KA¯DY WYBIERA Z TYSI¡CA DRÓG
JEDEN DRUGIEMU ZABIERA CO¦
ZA KA¯DY B£¡D ZAP£ACISZ KRWI¡

CZAS ODLECIA£ W MROK
I NIE MA GO B£¡D ZOSTANIE CI

CZARNY ANIO£ ZJAWI£ SIÊ
NAKARMI TERAZ ZEMSTY MIECZ
KRWI¡ POTÊPIONYCH NASYCI GO
CZARNE DUSZE ZABIERZE ST¡D

CZAS ODLECIA£ W MROK
JU¯ NIE MA GO
INNYCH BÓL JU¯ ZOSTA£ CI
CZAS ODLECIA£ W MROK
JU¯ NIE MA GO
INNYCH BÓL - NIE ULECZYSZ GO

ODWIECZNY GNIEW SPALI CIÊ
MORZE £EZ I KRWI ZALEJE WNET
BEZMIAR Z£A W DUSZY TWEJ
PIEKIELNY OGIEÑ OCZY¦CI JE
2. Smak Zemsty (Gladiator)

TWÓJ JEDEN WIELKI DZIEÑ
PRZEKLEÑSTWEM SIÊ STA£
I GORZKI ZDRADY SMAK
POCZU£E¦ MOCNO TAK
OKRUTNY ¯YCIA KLAUN
ZABI£ ICH ZABRA£ ICH
I ODEBRA£ CI DOM
A KRWAWY BRUDNY RING
NOWY DOM LEJESZ KREW
O NADZIEJÊ WALCZYSZ SW¡

POKA¯ESZ WROGOM SWOJ¡ TWARZ
POCZUJESZ ZEMSTY S£ODKI SMAK
I DUMNIE BÊDZIESZ ZNOWU TRWA£
PODNIESIESZ W GÓRÊ RÊCE SWE
PODERWIESZ T£UM UWOLNISZ SIÊ
I WIELKI BÊDZIESZ ZNOWU TAK

A KIEDY PRZYJDZIE CZAS
ODMIENI SIÊ LOS
I KRWAWY ZDRADY PTAK
ODLECI W MROK
JAK WTEDY WIELKI ZNÓW
STANIESZ SIÊ TWARDY TAK
I ODEJDZIESZ JU¯ ST¡D
ODZYSKASZ WOLNO¦Æ SW¡
PÓJDZIESZ TAM GDZIE JU¯ S¡
GDZIE CZEKAJ¡ CIEBIE WCI¡¯

POKA¯ESZ WROGOM SWOJ¡ TWARZ...
3. Niewidzialny Znak

NIEWIDZIALNY ZNAK
W SWOJEJ DUSZY MASZ
DOSTA£E¦ GO
TAKI JEST TWÓJ LOS
ON POKA¯E CI
TAM GDZIE MASZ I¦Æ
TWOJ¡ DROGÊ ZNA
NIEWIDZIALNY ZNAK

W NASZYCH DUSZACH
ZAPISANA JEST
DROGA, KTÓR¡ KROCZYÆ MASZ
WALCZYSZ I PRÓBUJESZ
ZMIENIÆ CO¦
JEDNAK TREFNE KARTY
DAWNO ROZDA£ LOS

URODZI£E¦ SIÊ
ON WYZNACZY£ DZIEÑ
W KTÓRYM WRÓCISZ TAM
SK¡D NADLECIA£ ¯YCIA PTAK
TWOJEJ DROGI KRES
TAM GDZIE POCZ¡TEK JEST
¯YCIE ZATACZA KR¡G
MALUJE NIEWIDZIALNY ZNAK

W NASZYCH DUSZACH...
4. Za Ka¿dy Grzech

WIDZÊ W LUSTRZE TÊ SAM¡ TWARZ
WIDZÊ J¡ OD TYLU LAT
BEZ EMOCJI PUSTA JEST
CO¦ W NIEJ UMAR£O ODESZ£O GDZIE¦
CZUJÊ JAK OGIEÑ PALI MNIE
TO MÓJ SÊDZIA MÓJ WYROK MÓJ GRZECH
TO KA¯DY WYBÓR DOBRY CZY NIE
KA¯DA DROGA KTÓR¡ MOG£EM PRZEJ¦Æ

ZA KA¯DY GRZECH PRZYJDZIE TAKI DZIEÑ
BÊDZIE S¡D CZY CHCESZ CZY NIE
BÊDZIE S¡D PRZYJDZIE TAKI DZIEÑ
ZAP£ACISZ MI CZY CHCESZ CZY NIE

TERAZ CA£Y P£ONÊ TERAZ CA£Y DR¯Ê
MOJA DUSZA KRZYCZY CHCE UWOLNIÆ SIÊ
NIE MAM DZI¦ WYBORU WYBÓR SKOÑCZY£
SIÊ JESTEM WIÊC NA DNIE

TERAZ CA£Y P£ONÊ TERAZ CA£Y DR¯Ê...

NIE MA ODWROTU NIE MA MNIE
KRAWÊD¬ MIN¡£EM NIE COFNÊ SIÊ
CZASU RAMIONA ZETKNÊ£Y SIÊ
PRZYCHODZI PO MNIE ZAPOMNIENIA CIEÑ

ZA KA¯DY GRZECH PRZYJDZIE TAKI DZIEÑ...
5. Odkupienie

HARDY MIA£E¦ WZROK
TWARD¡ PIÊ¦Æ JAK STAL
CHCIA£E¦ BOGIEM BYÆ
SIÊGAÆ RÊK¡ CHMUR
SPRZEDAWA£E¦ BÓL
SPRZEDAWA£E¦ ¦MIERÆ
ZAP£ACISZ ZA TO DZI¦
ZABIOR¡ CIEBIE GDZIE¦

S£YSZYSZ KO¦CI TRZASK
KTO¦ CIÊ KOPN¡£ W PYSK
MY¦LISZ CZEMU TAK
CZEMU TAK MA BYÆ
CZARNE SERCE MASZ
NA D£ONIACH CZARN¡ KREW
DAWA£E¦ DZIECIOM ¦MIERÆ
SPYCHA£E¦ W OTCH£AÑ JE

W KA¯D¡ NOC I W KA¯DY DZIEÑ
SPRZEDAWA£E¦ LUDZIOM ¦MIERÆ
MASZ NA RÊKACH CZYJ¡¦ KREW
W£ASN¡ KRWI¡ OCZY¦CISZ JE

HARDY MIA£E¦ WZROK
TWARD¡ PIÊ¦Æ JAK STAL...

TWOICH OFIAR STRACH
TWOICH OFIAR KRZYK
ICH KRWAWYCH D£ONI LAS
WCI¡GA W CIEMNO¦Æ CIÊ
DZI¦ S£YSZYSZ W£ASNY WRZASK
TWOJA DUSZA DR¯Y
DO TAÑCA PORWA£ CIÊ
CZARNY ANIO£ DZI¦

W KA¯D¡ NOC I W KA¯DY DZIEÑ...

HARDY MIA£E¦ WZROK
TWARD¡ PIÊ¦Æ JAK STAL...
S£YSZYSZ KO¦CI TRZASK
KTO¦ CIÊ KOPN¡£ W PYSK...
TWOICH OFIAR STRACH
TWOICH OFIAR KRZYK...

W KA¯D¡ NOC I W KA¯DY DZIEÑ...
6. Ma³y Ślad

DZISIAJ CA£Y ¦WIAT LEJE SWOJE £ZY
NAD OTWARTEJ ZIEMI CZERNI¡
GDZIE TY POCHOWA£A¦ SWOJE SNY
TWOJEJ TWARZY KAMIEÑ L¦NI
JA STA£EM NA KRAWÊDZI TAM
I RZUCI£EM MOKREJ ZIEMI OSTATNI¡ GAR¦Æ

JEDEN RUCH JEDEN GEST
TAK £ATWO ZERWAÆ
JEST KRUCH¡ ¯YCIA NIÆ
KTO¦ WYMIERZY£ W TWOJ¡ SKROÑ
I ULECIA£ ¯YCIA PTAK
KTO¦ ODEBRA£ TWOIM OCZOM BLASK
NIE OTWORZYSZ WIÊCEJ ICH NIE
NIE OTWORZYSZ WIÊCEJ ICH

JA WIDZIA£EM PRZEZ £ZY
JAK PRÓBOWA£A¦ WALCZYÆ
OSTATNI TANIEC TWÓJ
ZIMNE TCHNIENIE ¦MIERCI
CZARNE KROPLE TWOJEJ KRWI
SP£YWAJ¡ Z MOICH PALCÓW
CIEMNA OTCH£AÑ MEJ ROZPACZY
NIE MOGÊ POMÓC CI

W SZARY DZIEÑ FACET PIJANY BY£
TYLKO JEDEN RAZ STANÊ£A¦ TAM GDZIE ON
TERAZ ZOSTA£ MI TYLKO MA£Y ¦LAD
MA£Y ¦LAD BÓLU £EZ I KRWI
TERAZ JU¯ NIKT
NIE OTWORZY TAMTYCH DRZWI
TERAZ JU¯ NIKT
NIE ODWRÓCI TAMTYCH CHWIL

JA WIDZIA£EM PRZEZ £ZY
JAK PRÓBOWA£A¦ WALCZYÆ...

JA BY£EM DZISIAJ ZNOWU TAM
CA£Y ¦WIAT JU¯ SPA£
NA TWOIM GROBIE JU¯
OSTATNI UMAR£ KWIAT
7. Mówisz

MÓWISZ S£OWA KTÓRYCH S£UCHAÆ CHCÊ
DAJESZ MI OBRAZY PIÊKNE JAK WE ¦NIE
MI£O¦Æ PRZYJA¬Ñ SZCZERO¦Æ WOKÓ£ NAS
TYLKO TWOJE OCZY CICHO SZEPCZ¡ - FA£SZ

ZABIERZ PUSTE S£OWA
NIE CHCÊ S£UCHAÆ ICH
TO CO DZI¦ DOSTA£EM MUSI STARCZYÆ MI
ZABIERZ PUSTE CZYNY JU¯ NIE ZNACZ¡ NIC
PATRZ CO MÓWIÊ CI

CHCÊ BYÆ SOB¡ ZABIERZ £APY SWE
MOJE ¯YCIE TYLKO MOJE JEST
NIE POZWOLÊ D£U¯EJ WPIEPRZAÆ SIÊ
MOJA WOLNO¦Æ TO MOJA PIʦÆ

CI¡GLE MI POWTARZASZ
¯E TO INNI K£AMI¡
JA W SWYM SERCU WCI¡¯ NADZIEJÊ MAM
TY SIÊ JEDNAK DZISIAJ
JU¯ ODWRACASZ TY£EM
TWOJE CZYNY RANI¡ TAK JAK TÊPY NÓ¯

ZABIERZ PUSTE S£OWA
NIE CHCÊ S£UCHAÆ ICH...

CHCÊ BYÆ SOB¡ ZABIERZ £APY SWE...

MOJA PIÊ¦Æ MOJ¡ WOLNO¦CI¡ JEST
ZABIERZ £APY ZABIERZ £APY SWE
MOJA PIÊ¦Æ MOJ¡ WOLNO¦CI¡ JEST
MOJA WOLNO¦Æ TO MOJA PIʦÆ
8. Cienie

PÊDZISZ PÊDZISZ CA£Y CZAS TU¯
NAD ¯YCIA TWEGO SKRAJ
JU¯ OD TYLU D£UGICH LAT
GONI CIÊ STRACH DOPADA CIÊ
WPE£ZA DZISIAJ W CIA£O TWE
I NASTÊPNY GASI DZIEÑ

ZNIEWOLENIA GORZKI SMAK
W SWOICH USTACH CI¡GLE MASZ
NIE WYPLUJESZ TERAZ GO
BO ODEBRA£ CI JU¯ MOC
WE W£ADANIE POSIAD£ CIÊ
KIEDY MIN¡£ PIERWSZY DZIEÑ
W KLATCE Z OGNIA DUSZA TWA
Z£O¦Æ I ¯¡DZA CI¡GLE TRWA

ZNÓW CZARNY CIEÑ
ZAKRYWA OCZY TWE
NIE PAMIÊTASZ KIM JESTE¦
BO NIE MASZ DUSZY SWEJ

W ¯Y£ACH P£ONIE GÊSTA KREW
BEZSILNO¦CI CZUJESZ BÓL
TY UPADASZ CA£Y CZAS
NIE PODNIESIESZ DZISIAJ SIÊ
TWÓJ CZERWONOCZARNY ¦WIAT
TAK JU¯ BLISKO JEST DO DNA
TY PAMIÊTASZ CORAZ MNIEJ
GA¦NIE DZISIAJ ¯YCIE TWE

ZNÓW CZARNY CIEÑ
ZAKRYWA OCZY TWE
NIE PAMIÊTASZ KIM JESTE¦...
9. Przyjaciel

NA TWARDEJ SKALE KTO¦ POSADZI£ KWIAT
PRZYSZED£ INNY KTO¦ I WYRWA£ GO
NA PIÊKNEJ £¡CE KTO¦ ZBUDOWA£ DOM
ZNÓW PRZYSZED£ ON I SPALI£ GO
SPALI£ GO
JEGO TWARZ PE£NA K£AMSTW
JEGO TWARZ DWA OBLICZA MA

W¦RÓD W¡SKICH KRÊTYCH ¦CIE¯EK ¯YCIA
ODNALAZ£ BEZPIECZNE MIEJSCE SWE
ODNALAZ£ DACH POD WIELKIM DRZEWEM
ZNÓW PRZYSZED£ ON I WYCI¡£ JE
WYCI¡£ JE
JEGO TWARZ PE£NA K£AMSTW
JEGO TWARZ DWA OBLICZA MA

K£AMSTWO RANI DUSZÊ M¡
ZAWI¦Æ ZABIJA PRZYJA¬Ñ W NAS
CHCIWO¦Æ PO¯ERA SERCE TWE
ZAZDRO¦Æ GWA£CI MI£O¦Æ W NAS
JEGO TWARZ PE£NA K£AMSTW
JEGO TWARZ DWA OBLICZA MA
JEGO SERCE CZARNE JEST
K£AMIE ¯EBY ZABIÆ CIÊ

K£AMSTWO RANI DUSZÊ M¡...
10. Upad³y

KIEDY¦ TAM MIA£EM WIELK¡ MOC
MOG£EM BRAÆ MOG£EM DAWAÆ CO¦
DAWA£EM BÓL DAWA£EM STRACH
CZARN¡ ¦MIERÆ ZES£A£EM WAM NA ¦WIAT

ARMIA MA OGNISTYCH SKRZYDE£ RÓJ
KA¯DY CZU£ SPRAWIEDLIWO¦Æ MYCH R¡K
MÓWILI BÓG MYM IMIENIEM BY£ CZAS
NOWINÊ WAM NIOS£EM DOBR¡ I Z£¡

ME IMIÊ DZISIAJ TO BÓL
ME IMIÊ DZISIAJ TO STRACH
PRZEZ KRWAWY MROCZNY WIEKÓW CZAS
PIEKIELNY OGIEÑ PALI MNIE
STRACI£EM DAWNO DUSZÊ SW¡
UPAD£Y ANIO£ DZI¦ MNIE ZW¡

WIDZIA£EM RAJ JA BY£EM TAM
ELISIUM MIA£ NA IMIÊ ON
Z£Y JEDEN KROK TO OSTATNI MÓJ B£¡D
STR¡CILI MNIE W CIEMN¡ PIEK£A TOÑ

WIDZIA£EM RAJ JA BY£EM TAM...

ME IMIÊ DZISIAJ TO BÓL...
11. Sen

DZIEÑ BUDZI SIÊ DAJE CI BÓL I LÊK
NOC WSTAJE ZNÓW
PE£NA Z£A CZARNYCH SNÓW

JA WIEM ¯YCIE TO OKRUTNY ZIMNY SEN
TY NIE MO¯ESZ ZBUDZIÆ SIÊ
JA WIEM CIEMNA NOC
WYRWA£A SERCE TWE
IDZIESZ Z NI¡ £OWIÆ ¦MIERÆ

DZI¦ JEDEN B£¡D PRZYWIÓD£ CIÊ
NA SAMO DNO
CHCESZ ZMIENIÆ TO LECZ CZASU WIATR
ODLECIA£ ST¡D

JA WIEM ¯YCIE TO OKRUTNY ZIMNY SEN...

DZIEÑ NOC CA£Y CZAS
MIJAJ¡ OBOK NAS
KRWI¡ I BÓLEM ZNACZ¡ ¦WIAT
DZIEÑ NOC CA£Y CZAS
MIJAJ¡ OBOK NAS
KRWI¡ I BÓLEM ZNACZ¡ ¦WIAT

DZI¦ JEDEN B£¡D ODEBRA£
JU¯ NADZIEJÊ TW¡
NIE PODNIESIESZ SIÊ BO PRZYSZED£
DZI¦ ZAP£ATY DZIEÑ

JA WIEM ¯YCIE TO OKRUTNY ZIMNY SEN..

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links