Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HERJALF LYRICS

Mrozem u∂piona

"Mrozem u¶piona" (2001)

1. Fontanny Asgardu
2. Mrozem Uúpiona
3. We únie
4. Spowied¿ Zatraconych Dusz
5. Thorgil
6. Stary Smok
7. Iduna
8. Ta Chwila
9. Powsta³a z Morza Mgie³
10. Ogieñ Odprowadza Ciê...1. Fontanny Asgardu
2. Mrozem Uúpiona

Lasy ¶niegiem okryte, lodem skute jeziora
Kraina mrozem u¶piona trwa
A wicher gna poprzez fiordy
W górê - ku szczytom...
...Czekaj±c na ¿agle statków,
Wyruszaj±cych na wiking...
A on czeka na czas gdy w d³oniach
Topór lub ostry miecz
Na czas gdy krew na jego rêkach
Przypomina mu ¿e przeciwnik wrogiem by³
A morze szumi jego pochwalny hymn
Jak ugasiæ ogieñ który w nim zap³on±³ tak
On ¶ni o czasie kiedy zimna stal
Jedno¶ci± z nim jest
Wiêc teraz kiedy zima
Mrozem maluje pejza¿e
Ja proszê naturê
Aby ch³ód trwa³ i trwa³
Aby wiosna nie zabra³a mi znów jego...
3. We únie

Jeste¶ wêdrowcem szukaj±cym schronienia
B³±dzisz nas³uchuj±c
G³os ciê poprowadzi
Otuli ukojenia mg³±
By¶ szuka³ szczê¶cia w zapomnieniu
Pos³uchaj pos³uchaj pos³uchaj
Otêpienie, zapomnienie, ukojenie, wyzwolenie,
Zadurzenie, opêtanie,
Otêpienie, zapomnienie, ukojenie, wyzwolenie,
Zadurzenie, opêtanie, ukojenie, wyzwolenie,
Id¿ drog± otch³ani snu
4. Spowied¿ Zatraconych Dusz
5. Thorgil

Wicher przeszywa³ ich cia³a gdy ogniem trawili ko¶cio³y. Na czele hordy sta³ Einar. Wielki Einar
Z rado¶ci± i dum± narodzin nie straszny wydawa³ siê los. Gdy na spotkanie z synem gna³
To on ! ... Lnianow³osy ch³opiec odwag± i mêstwem cieszy³ oczy dumnego ojca
To on ! ... Nie obcy by³ mu ni topór ni miecz
To on przewodzi³ w ataku i walce,
To on z przera¿aj±cym okrzykiem i mieczem w d³oni trwa³
Zosta³ bohaterem
Do odleg³ych zatok wprowadza³ swe statki i d¼wiêkiem rogu nawo³ywa³ do walki
Do odleg³ych zatok wprowadza³ swe statki i wiernych braci nawo³ywa³ do walki
Oni szli za nim aby w wielkiej chwale paliæ i grabiæ, zwyciê¿aæ. Dziêki temu mogli dalej ¿yæ...
Wybrany przez bogów na karty historii ... Thorgil z Trondhiemsfiord
6. Stary Smok

Wsród tajemnic starych dziejów
Przez ptaszyska ukazanych
Posród drzew w najwy¿szym lesie
Posród ska³ w najwy¿szych górach
¯y³a dusza na pohybel bêd±c ludzkiej
Trwa³ samotno¶æ poprzez wieki
A¿ rozostar³ swoje skrzyd³a
Nad p³on±ce drzew korony
By³ jak ogieñ rozpalony przez pioruny
Zamku mury nie stawi³y mu oporu
Wsród zniszczenia zdoby³ klejnot i rozszczepi³
Posród cztery ¶wiata strony
7. Iduna

Wieczne ¿ycie, M³odo¶æ , Si³a
Jab³oñ nie¶miertelno¶ci, bosko¶æ która nieprzemija
Z oczu Iduny bije srogo¶æ
Asgard jest krain± bogów, Odejd¼ st±d nim nasza moc zniszczy ciê
Oto stojê u wrót mojego po¿±dania i oddycham mg³± pokrzepienia. Mój spryt i si³a s± niezwyciê¿one
Strze¿cie siê strze¿cie, o wielcy bogowie
I wzbi³ siê wysoko, by chciwie porwaæ j±. W swe szpony pochwyci³ bezcenne klejnoty
Ju¿ nikt mi nie przeszkodzi zniszczyæ nie¶miertelnych. Z³ote jab³ka o¶lepiaj± mnie swym blaskiem
A ich matka usycha...
Ju¿ nikt mi nie przeszkodzi zniszczyæ nie¶miertelnych. Czujê rado¶æ z haniebnego czynu
Jestem wielki, niepokonany
Lecz có¿ kto ¶mie wkroczyæ do mojej jaskini i porwaæ Idunê. To podstêpny Loki, wnet dogoniê ciê
Krwawo zemszczê siê...
Tak wielce za¶lepiony orze³ poszybowa³ za nim. W momencie gdy przelatywa³ nad bramami Asgardu
Thor strza³a gromow± roznieci³ ogieñ...
P³omienie siêgnê³y or³a bole¶nie opalaj±c mu skrzyd³a. Run±wszy w ogieñ zamieni³ siê w popió³
8. Ta Chwila

Na pustyni najg³êbszych pragnieñ
Zapieczêtowanych wyobra¼ni±
Karmisz mnie czarodziejskimi opowie¶ciami
Kusisz obietnic± spe³nienia
Karmisz mnie czarodziejskimi opowie¶ciami
Rzucaj±c zaklêcia...
Kiedy ¶piê w ramionach wieczno¶ci - otulona Tob±
Odkrywam ¼ród³o w³asnej pró¿nosci
Ton±c w po¿±daniu...
Karmisz mnie czarodziejskimi opowie¶ciami
Kusisz mnie obietnic± spe³nienia
Rzucaj±c zaklêcia...
... Lecz przemijaj± my¶li oraz ³zy
Jak wspomnienia najsmutniejszych chwil
Niepojêty losu zamiar ten
Co przyniesie nadchodz±cy dzieñ...
Karmisz mnie opowie¶ciami
Kusisz obietnic± spe³nienia
...Ta chwila jest wieczno¶ci±...
9. Powsta³a z Morza Mgie³

Wiatr, deszcz sen, mroku duch otula mnie. Czas nuci pie¶ni swe
Zagubiona poszukujê miejsca gdzie odnajdê przeznaczenia cieñ
Wype³nia spokój mój wszechmocna nadzieja. Wype³nia smutek mój odwieczna nadzieja...
G³os odezwie siê, skruszy lód, stopi stal, jego szept zbudzi mnie po¶ród wichrów i fal
Zapomniany trakt. Niedo¶cig³y mój cel. Wtedy chwycê sama, powsta³a z morza mgie³...
Ju¿ nie wyruszê na spotkanie bezkresnej morskiej przestrzeni.
P³yn±c ku l±dom nios±c jedynie ¶mieræ i zniszczenie ich mieszkañcom.
Widz±c strach w ich oczach. Ju¿ nigdy nie ujrzê blasku s³oñca o poranku
G³os odezwie siê...
Têskniê za twoim rozgrzanym cia³em za ciep³em p³yn±cym z twych d³oni
Ju¿ nie us³yszê s³ów które p³yn± z g³êbi serca znacz±cych ni¿ wszelkie skarby ju¿ zdobyte
Teraz odchodzê ku ciemno¶ci tam dok±d i¶æ zas³u¿y³em lecz czujê w sobie twój spokój
10. Ogieñ Odprowadza Ciê...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links