Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HECADOTH LYRICS

W Odleglej Krainie

"W Odleglej Krainie" (2005 Demo)

1. Poslaniec Smierci
2. W Odleglej Krainie
3. Z Dala Od Wiez Dumnych I Duzych
4. Glory1. Poslaniec Smierci

Ksiê¿ycowa noc. Ciemn± alej± idzie kto¶.
Gwiazdy odbijaj± siê od p³yt nagrobnych.

Czerwonych oczu blask
Na ostrzu zaschniêta krew
Na Tronie z ludzkich Ko¶ci i Czaszek
Pos³aniec ¦mierci

Zapada zmrok. Rozwija swe skrzyd³a b³oniaste i gna.
Nadesz³a noc ³owów, nadesz³a noc ¶mierci!
Gwie¼dzista noc. Ciemn± alej± znowu idzie kto¶.
Ksiê¿yc odbija siê w ka³u¿y krwi.

Czerwonych oczu blask
Na ostrzu zaschniêta krew
Na Tronie z ludzkich Ko¶ci i Czaszek
Pos³aniec ¦mierci

Wys³anników boga ¿re!
Je¶li¶ nim – dopadnie ciê!
Nie masz gdzie siê kryæ, ni wiaæ!
Pozostaje tylko zdychaæ!
S³ugo ukrzy¿owanego psa!
W koñcu na ciebie przyjdzie czas!
Pos³aniec ¶mierci za tob± ju¿ kroczy!

Czerwonych oczu blask
Na ostrzu zaschniêta krew
Na Tronie z ludzkich Ko¶ci i Czaszek
Pos³aniec ¦mierci
2. W Odleglej Krainie

G³ucha noc rozpostar³a ramiona nad ¶wiatem
Gwiazdy ¶wiec±, wieje mro¼ny wiatr
Dobiega Nas wycie wilków
I demoniczny trzepot skrzyde³

Ptaki w¶ród chmur zataczaj± b³êdne ko³a
S³ychaæ tylko…
Krzyk Nico¶ci

Z dala od krain zamieszka³ych
S± niezmierzone góry
Z dala od krain zamieszka³ych
S± nieprzebyte lasy
Korony drzew siêgaj± tam niebios
Lecz…
Nie znajdzie tam ukojenia
Zab³±kana ludzka dusza

Czy pragniesz tu pozostaæ ?
3. Z Dala Od Wiez Dumnych I Duzych

W dalekich krajach, w s³oñcu wiosny
Kwiaty siê budz±, kwitn± drzewa,
Ruszaj± wody i ¶piew radosny
Ptaków byæ mo¿e tam rozbrzmiewa.

Lub mo¿e tam, w bezchmurn± noc
Buki wiatrami ko³ysane,
Elfickich gwiazd klejnoty rodz±
W ga³êzie ich wczesane.

Tutaj, u kresu mej podró¿y
Spoczywam pogr±¿ony w mroku.
Z dala od wie¿ dumnych i du¿ych,
Z dala od gór wysokich.

Tam, nad cieniami, gdzie s³oñca blask
I gwiazd milion siê mieni…
Ja nie ¿egnam ¶wiat³a gwiazd,
Ni s³onecznych promieni…
4. Glory

Strongly the wind blows, as we march towards the Rising Sun.
Many of us - dead, but many are still fighting brave.
Still the Victory has not come, we will win as fast as we can,
Run or stay on feet - 'cause battle rages again.
After long, long night, we burn the church upon the hill
No one will be left alive.
Brothers of my Mighty Sword - now the moon leads us straight.
The Glory has not come - we will not stand and wait!

Don't wait for the Glory to come !

We are walking on the ashes of the churches we burned down
But the strongest of all fires is burning in our hearts!
We rise the torches – let they know who we are
Their weak attacks will not even leave a scar.
As we entering the Cemetery we can hear wolfs howl.
Burning another village – the glory’s not so far.
The power of the Pentagram is on our side
The Glory comes at last!

Come! The Fire’s burning!
Run! Or die!
Snake Servants – we are
Run! Or die!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links