Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HäMMER LYRICS

SCHH - 1

"SCHH - 1" (2003)

1. Marsz Klonów
2. Gniew
3. Król
4. Nic Razy Dwa
5. Pani ¦mieræ
6. Wbij B³azna Na Pal
7. Gilotyna
8. Pod Wiatr
9. Gwardia
10. SCHH - 11. Marsz Klonów

Narodzeni nie po to, by ¿yæ

Na ofiarê dla mas

Przeznaczeni, a los daje im

Egzystencje na czas

ref. Marny twórco - znudzony i z³y

Da³e¶ ¶lepe marzenia

Klon z u¶miechem do pieca ma i¶æ

¯yje na raz - umiera na dwa

Szary kolor domen±, a strach

Im powszedni jak dzieñ

¦lepe dzieci wydaj± na ¶wiat

W imiê ojca na ¶mieræ

ref. Marny twórco - znudzony i z³y

Da³e¶ ¶lepe marzenia

Klon z u¶miechem do pieca ma i¶æ

¯yje na raz - umiera na dwa

Brudnych hase³ zwabi³a ich moc

Do kieratu bez dna

Je¶li kiedy¶ zapyta ciê klon

Numer podaj i p³acz

ref. Marny twórco - znudzony i z³y

Da³e¶ ¶lepe marzenia

Klon z u¶miechem do pieca ma i¶æ

¯yje na raz - umiera na dwa
2. Gniew

Cholerny gniew

Pora¿a mnie, gwa³ci mój sen,

A twarz wykrzywia mi strach

Cholerny gniew

Bicz dla mych s³ug, pokory wróg

Zniewala mnie - u¶wiêca mój grzech

ref. Kiedy czas przyniesie ¶mieræ

Ogarnie mnie cholerny gniew

Cholerny gniew

Budzi mnie jak sonetu czar

Pozwala mi ¿yæ i ka¿e mi trwaæ

Cholerny gniew

Szczery jak ból, uczy mnie ról

Gdzie zabijaæ mam - z nim komediê gram

ref. Kiedy czas przyniesie ¶mieræ

Ogarnie mnie cholerny gniew

Cholerny gniew

Prawdziwy tak, trucizny smak

Dodaje mi si³ - mego sumienia wrak

Cholerny gniew

Feniksa ¿ar, haremu czar

Diamentu blask - zapiek³y jak czas

ref. Kiedy czas przyniesie ¶mieræ

Ogarnie mnie cholerny gniew
3. Król

Nie pytaj jak, bo tylko los

Gotowe odpowiedzi zna

Masz w oczach strach, nad g³ow± bat

Kto¶ tob± niby pionkiem gra

Twarda groza ¿ycia nieraz sprawi ból

Lepiej ¿yæ jak¿ebrak czy umrzeæ jak król

ref. Zmieñ stan - poka¿ siebie nam

Zmieñ stan - podnie¶ ³eb i walcz

Zmieñ stan - zanim zmieni± ciê

Tak bezwolnie

Nie wa¿ne gdzie, nie wa¿ne jak

Sam musisz pierwszy zrobiæ krok

Nie czekaj bo za tob± noc

Ogarnie ciê i ka¿e spaæ

Twarda groza ¿ycia nieraz sprawi ból

Lepiej ¿yæ jak¿ebrak czy umrzeæ jak król

ref. Zmieñ stan - poka¿ siebie nam

Zmieñ stan - podnie¶ ³eb i walcz

Zmieñ stan - zanim zmieni± ciê

Tak bezwolnie
4. Nic Razy Dwa

Umrzeæ po to by zatrzymaæ czas

Ostatni oddech tylko raz

Gdy jeden krok masz do spe³nienia

Umiera król niech ¿yje król

Choæ do zagrania tysi±c ról

Raz jeden spe³ni± siê marzenia

ref. Nie wróci woda, kiedy przep³ynie raz

Czasu nie wrócisz, bo ju¿ nie ma szans

Nie wróci ¿ycie, wiêc je powoli traæ

Nic nie powtórzy siê, nic razy dwa

Uderzaj kiedy jeszcze czas

Los daje tylko jeden raz

Niech dziewic p³ac obudzi zmory

W rozwarte chrapy wbijaj bat

Niech ka¿da bólu pozna smak

Ich koñcem pal odarty z kory

ref. Nie wróci woda, kiedy przep³ynie raz

Czasu nie wrócisz, bo ju¿ nie ma szans

Nie wróci ¿ycie, wiêc je powoli traæ

Nic nie powtórzy siê, nic razy dwa

Gdy pierwszym razem dupy dasz

W niesmaku pogr±¿ona twarz

Ju¿ nie ma czasu na amory

Kiedy fortunê daje los

Pieprzyæ bez sensu wara bo

¯ycie nauczy ciê pokory

ref. Nie wróci woda, kiedy przep³ynie raz

Czasu nie wrócisz, bo ju¿ nie ma szans

Nie wróci ¿ycie, wiêc je powoli traæ

Nic nie powtórzy siê, nic razy dwa
5. Pani ¦mieræ

Ka¿dy ma gdzie¶

Ukryty jad

My¶li co gryz± niemoralne tak

Ka¿dy ma jad

Wylewa go

Kiedy sumienie pe³za niby gad

Do dna - za ma³o mo¿esz mu daæ

Do dna - prywatna droga do z³a

Ju¿ czas - zaczyna siê twój bal

ref. Zanim twój u¶miech zga¶nie

Przeminie tak jak ka¿dy z nas

Prawdziw± znajdziesz twarz

Boisz siê byæ

Boisz siê ¶miaæ

Kusi ciê dobro i przera¿a z³o

Nie warto graæ

Gdy Pani ¦mieræ

Do ostatniego walca prosi ciê

Do dna - za ma³o mo¿esz mu daæ

Do dna - prywatna droga do z³a

Ju¿ czas - zaczyna siê twój bal

ref. Zanim twój u¶miech zga¶nie

Przeminie tak jak ka¿dy z nas

Prawdziw± znajdziesz twarz
6. Wbij B³azna Na Pal

Na pal b³azna - te s³owa maj± styl i smak

Zabiæ barda - zakleiæ morde póki czas

Eutanazja - od jego s³ów wybawi nas

Na pal b³azna - bo s³owa b³azna budz± strach

Belka k³uje w oku

Krew zalewa od nadmiaru drzazg

Nie ma prawdy wokó³

Lustro pluje na fa³szyw± twarz

Osaczaj± was

My¶li wolne od ciê¿aru prawd

Mo¿e b³azen racjê ma

B£AZNA WBIJ NA PAL!!!

Na pal b³azna - nie chcemy by nas gnêbi³ wróg

Na pal b³azna - albo na jego z³oty róg

Zabiæ barda - Niech jego s³owa ¶piewa ¶mieræ

Na pal b³azna - niech pozna co to ludu gniew

Takie nasze ¿ycie

Ciep³e miejsce przy korycie mieæ

Anarchista b³azen

Chce poró¿niæ nas ze stadem

Zanim z woli bo¿ej

Ka¿dy stanie siê nawozem

Mo¿e b³azen racjê ma

B£AZNA WBIJ NA PAL!!!
7. Gilotyna

Wicher historii, co gna mnie do wojny

Zatacza kr±g

Gorycz siê mieni, kolorem czerwieni

Strach barwi g³os

Bo nadejdzie chwila, ¿e - POWIESZ

Jak to na wojence ¼le

Wtedy ju¿ bêdzie za pó¼no

Zrozum ju¿ bêdzie za pó¼no

Waga podzieli na równo ¯ycie i ¶mieræ

ref. Jeszcze jedna spadnie g³owa

Jeszcze jeden bêdzie ³ka³

Dla przegranych nie ma Boga

Gdy na ziemi rz±dzi stal

Otwarte groby w parodii ¿a³oby

Wo³aj± o ¿er

Armatnie dusze wêdruj± do puszek

Z³ych trawi ¶miech

Bo nadejdzie chwila, ¿e - POWIESZ

Jak to na wojence ¼le

Wtedy ju¿ bêdzie za pó¼no

Zrozum ju¿ bêdzie za pó¼no

Waga podzieli na równo

¯ycie i ¶mieræ

ref. Jeszcze jedna spadnie g³owa

Jeszcze jeden bêdzie ³ka³

Dla przegranych nie ma Boga

Gdy na ziemi rz±dzi stal
8. Pod Wiatr

Z dala s± od ³ask

Choæ cierpi± za grzechy

Nieporadni v

Gniew budz± w was

I ¶miechy drogê znacz± im

Bolesn± do koñca

Bez lito¶ci gryzie ich czas

Gdzie jest ich ¶wiat

By mogli dumnie umrzeæ

By mogli wreszcie spaæ

Gdzie dla nich dzieñ

Gdzie s³oñce jest i ¶miech

Gdzie nie ugryzie gnie

ref. Pod wiatr, zawsze pod wiatr

Pogardy znaj± smak

Jak z³ego Boga ¿art

Pod wiatr, zawsze pod wiatr

Przed koñcem drogi im

Orkiestra marsza gra

Maj± si³ê lwa

Kad³uby, ofiary

Nazywacie ich

Kaleki, poczwary

Marnych monet ¶piew

Ukoi wyrzuty

Bo nie z waszej winy ten ¶wiat

Ja taki sam

Choæ w dupê kopie los mnie

Mam zaszczyt dla was graæ

Ja - kalek bard

¯ebraków król radosny

Do gniewu has³o dam

ref. Pod wiatr, zawsze pod wiatr

Pogardy znaj± smak

Jak z³ego Boga ¿art

Pod wiatr, zawsze pod wiatr

Przed koñcem drogi im

Orkiestra marsza gra
9. Gwardia

To strach - zaczynasz siê baæ

W ustach masz gorycz a lêk

Bólem wykrzywia ci twarz

Jeste¶ jak dziecko pijane we mgle

Ten co by³ s³aby jak lew bêdzie walczy³

Lepiej byæ or³em ni¿ mieæ go na tarczy

ref. Poddaj, nie poddaj, jak bij± to oddaj

Nie poddaj, nie poddawaj siê

Poddaj, nie poddaj, jak bij± to oddaj

Nie poddaj, nie poddawaj

Nie nie nie nie nie

To gniew oczy¶ci twe sny

Z zapachu gówna i ³ez

Gdy bydle bije ciê w twarz

B±d¼ mi³osierny i urwij mu ³eb

Ten co by³ s³aby jak lew bêdzie walczy³

Lepiej byæ or³em ni¿ mieæ go na tarczy

Tylko prawdziwy w nas metal zostanie

Gwardia umiera, a siê nie poddaje

ref. Poddaj, nie poddaj, jak bij± to oddaj

Nie poddaj, nie poddawaj siê

Poddaj, nie poddaj, jak bij± to oddaj

Nie poddaj, nie poddawaj

Nie nie nie nie nie
10. SCHH - 1

Bezlitosny, wielki pan

Twardym prawem terror sia³

Jedno ¿ycie, setki kul

Stosy trupów - jeden grób

Spojrza³ wreszcie z góry "TEN"

S³owem - katem wyrok da³

Jeste¶ pi±tym jako psem

Jeste¶ u¶wiêconym z³em

Bêdziesz moim kijem

Bêdziesz i zabijesz

ref. P³ynie krew i p³ynie ³za

Zginiesz z rêki psa

Kiedy strach wytr±ci bat

Giniesz z rêki psa

Za przelan± i za gwa³t

Giniesz z rêki psa

Zrozum - nie ma Boga

Raz by³ z³odziej, by³ raz kat

By³a siostra, a w niej brat

By³a kurwa, g³upców rz±d

Lekarz skrobie, blu¼ni ksi±dz

Z labiryntu grozy gna

Po wielkiemu cichu strach

Piach zasypie ko¶ci miast

Bo lito¶ci nie zna czas

Nie ma i nie bêdzie

Nie ma i nie bêdzie

ref. P³ynie krew i p³ynie ³za

Zginiesz z rêki psa

Kiedy strach wytr±ci bat

Giniesz z rêki psa

Za przelan± i za gwa³t

Giniesz z rêki psa

Zrozum - nie ma Boga

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links