Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GROMM LYRICS

Nails For Gods

"Nails For Gods" (2003)

1. Fiery Circle
2. Black Madness
3. Stech of the Yoke
4. Inhaling the Darkness
5. Nails for Gods
6. Golden Boils of Churches
7. Bonus Track
8. Bonus Track (Provocation)1. Fiery Circle

̳ñÿöü òà çîð³ êîëüîðó êðîâ³
Êîëîì ïîì÷àëè, çåìëÿ çàêðè÷àëà
Øâèäøå ³ øâèäøå íåáî ̳ñÿöü êîëèøå
Êðóæèòü â³í êðóæèòü, çà Âñåñâ³òîì òóæèòü
Çîð³ íà çåìëþ çëèâîþ òåìíîþ
Æàõ ñèâî÷îëèé êðóæëÿº ïî êîëó
Øâèäøå ³ øâèäøå íåáî ̳ñÿöü êîëèøå
Çåìëÿ çàòðåìò³ëà, çëàìàëèñÿ êðèëà
àíãåë³â
Ïîëóì'ÿ ÷îðíå, ïîï³ë ÷åðâîíèé
Ñèïëå ³ ñèïëå ç íåáà äîëîíåé

Äî òåìðÿâè êð³çü ñâ³òëî
Äî õàîñó êð³çü í³÷

Êîëî âîãíþ ì÷èòü êð³çü ï³òüìó
Çîðÿíà ìàðà çåìëþ îãîðòà
Ìåðòâèìè ò³íÿìè, êðèâàâèìè âîãíÿìè
Õìàðàìè ³ìëè, âèõîðîì çîëè

Çàêðèëèñü î÷³ ñâ³òó, ç³òõíóâ ³ îí³ì³â
 àãîí³¿ çäðèãíóâñÿ, â³ä áîë³ ïîñèâ³â

Ó õàîñà îá³éìàõ, íå âèðâàòèñÿ âæå
Íàðîäæåíèé ó ïîëóì'¿ ó ïîëóì'ÿ ï³äå

Êàì³ííÿ ãîðèòü, ñí³ãîì òàíå, á³æèòü
Âîãíÿíîþ ð³êîþ, ç쳺ì ïåêëà, ñòð³ëîþ

Íåáî í³÷íå, íåíà÷å íîæåì
Áëèñêàâêè æàëîì â çåìëþ âð³çàëîñü
Ñóç³ð'ÿ ñë³ï³ ñì³ÿëèñü âíî÷³
Ç ï³âí³÷÷þ ï³âäåíü, ç çàõîäîì ñõ³ä
 ïîäèõó õàîñà çóñòð³ëèñü íà ìèòü
Æàõ ñèâî÷îëèé êðóæëÿº ïî êîëó
Øâèäøå ³ øâèäøå íåáî ̳ñÿöü êîëèøå

Çîðÿíèé æàõ â íåá³ çàêëÿê
Ñâ³ò ³ ï³òüìà - îäâ³÷íà â³éíà
Ïîëóì'ÿ òàíöþº, â íåá³ êîëî ìàëþº
Ìåðòâà çåìëÿ - ïîï³ë é çîëà
Òèñÿ÷³ ç íåáåñ âîãíÿíèõ êîëåñ
Ïî çåìë³ ïîì÷àëè, ãîðè çàêðè÷àëè
Âèñîõëè ð³÷êè ó ïð³ðâè êàì'ÿí³
Ñâ³ò ³ ï³òüìà - îäâ³÷íà â³éíà
2. Black Madness

Ñòó÷èòñÿ, ðâåòñÿ
 ïóñòîòå ñìååòñÿ
Ãëàçà îòêðîåøü - ïîä çåìëþ íûðíåò
Ñîìêíåøü - çàõîõî÷åò è ñíîâà ïðèäåò
Ñêâîçü ðâàíûå ðàíû íî÷íîãî òóìàíà
Çà òåíè öåïëÿÿñü íåñëûøíî ïîëçåò
 áåçóìèè âåòðà ïðîì÷èòñÿ ñêâîçü âåòâè
Îñêàëèòñÿ íåáó è âíèç óïàäåò

Äóøó óõâàòèò, ñêâîçü íî÷ü ïîíåñåò
Ïî çåìëå ïîâîëî÷èò, íà êàìíè øâûðíåò
Òî òåíüþ çàìðåò, òî áåæèò êîëåñîì
Çàðîñøåé äîðîãîé è â ëåñ íà ïðîëîì

 êîñòåð äîãîðåâøèé ñ ðàçáåãó íûðÿåò
 õîëîäíûå çâåçäû óãëè øâûðÿåò
Âñòðåòèò êîãî - øâûðíåòñÿ â ëèöî
 âåêè âîïüåòñÿ, â äóøó ïðîëüåòñÿ
Íàïüåòñÿ òåïëà è êðîâè ñïîëíà
È, âûïóñòèâ ÿä, ñíîâà áåæàòü
Êîãòÿìè - êëûêàìè òóìàí â êëî÷üÿ ðâàòü
3. Stech of the Yoke

Ãð³øíèì â ñâ³ò öåé ïðèéòè,
Ãð³øíèì â çåìëþ ëÿãòè,
 õðåñòè-õîìóòè âïðÿãòèñÿ é òÿãòè,
Ïðîæèòè, ÿê ñêàæå êíèãà Áðåõí³.

Ñí³ãîì ðîçòàíåø, ò³ííþ ïîëÿæåø,
Ïîï³ëîì ñòàíåø, á³ëëþ çàïëàòèø,
Æèòòÿ ïðîæèâøè, ñåáå òðó¿âøè
Ñìîð³äîì ñëîâà ç ïàù³ ñâÿòîãî.

Öåðêâè òà õðàìè, çîëîò³ áðàìè,
Ïîñòè, ìîëèòâè òà î÷³ ïóñò³.
 çåìëþ é äóìêè êîð³ííÿì âðîñëè
Ìàðíèõ íàä³é ïðîðîêè-õðåñòè.

гã Ùåäðîò ñïîðîæí³â,
ϳñîê íà äí³ Ãðààëþ îñ³â
²ðæàâèì ëàíöþãîì áóòòÿ
Ïðèêóò³ äî ñâîãî æèòòÿ.

 íåáåñàõ í³ì³ äçâîíè çîëîò³
²íø³ ç-ï³ä çåìë³ äçâîíè çàãóëè

Êîëåñî äîë³ â'ÿçíå ïîâîë³
 ãíèë³é êî볿 ñâÿòî¿ áðåõí³

Ìàðíèõ íàä³é òàâðî
Íà øè¿ òâî¿é ÿðìî
Ìåðòâîãî áîãà òðîí
²ðæåþ öâÿõ³â äî äîëîíü

Â'¿ëîñÿ, âïèëîñÿ, ì³öíî âö³ïèëîñÿ
 äóøó òà ò³ëî ñëîâî áðåõëèâå
Ãîëêîþ ãîñòðîþ ãàðíî çàøèëî
Ãëóçä (÷è º â³í?) â áàðàíÿ÷ó øê³ðó.
4. Inhaling the Darkness

Òàì, ãäå òóìàíà âîëíîé
Óæàñ ïëûâåò íàä ãîðîé
Òàì, ãäå â óñíóâøèõ ïîëÿõ
 íî÷è îáúÿòèÿõ ñòðàõ
Òà, îáåçóìåâ îò ñâåòà
Òå, ÷òî èñêàâøè îòâåòà
Ê òüìå îáðàòèëè ãëàçà
Íåòó äîðîãè íàçàä

Ïåïåë âäîõíóâ,
Âî òüìó áåçäîííóþ çàñìîòðåëñÿ
Áîëü ñãëîòíóâ
Ëüäîì çàìåðëî ñåðäöå
(Êàìíåì îñòûëî ñåðäöå)

Çäåñü, âäàëåêå îò íåáåñ
Ãäå âîçâûøàåòñÿ êðåñò
 äðîæè áîëîòíîé âîäû
Çìåÿìè ÷åðíûå ñíû
Ñêâîçü îáëàêà ÷åðíîé ïòèöåé,
Îãíåííî áëåäíîé çàðíèöåé
Âûêëåâàòü çâåçä õîðîâîä
Ðóõíóòü ñòåíîé ñòûëûõ âîä

Ìû, ìû ñåðûå òåíè âîéíû
Ìû, ìû ÿðîñòè ÷åðíûå ñòðåëû
Ìû, ìû âîéñêî êðîâàâîé ëóíû
Ìû, ìû òüìå îòêðûâàåì äâåðè

Âûðâàòüñÿ ïðî÷ü âîëêîì â íî÷ü
Ñâåò îáåñöâå÷åííûé ñ ãëàç ñðûâàþ
Ðóõíóòü â ïûëü ïðàâäû ìîãèë
Òó, ÷òî õðàíèò, õðàíèò çåìëÿ ñûðàÿ
Òåíüþ âçëåòåòü, íà ìîëíèè âåòâü
Òèíû áîëîòíîé âñûòü íàãëîòàòüñÿ
Ñîëíöå âòîïòàòü â âÿçêóþ ãðÿçü
Ëóííîé òðîïîé â íî÷ü âîðâàòüñÿ

Ìû ïîãèáàëè â ïàñòè øàêàëà
Íàñ ðàçðûâàëà ñâîðà õðèñòà
Ñòàäî îâå÷üå êîïûòîì òîïòàëî
Íàì îäåâàëè ÿðìî èç êðåñòà
 ãëîòêè äðóã äðóãó êëûêàìè âðåçàëèñü
Ñàìè ñåáå ðàçãðûçàëè ñåðäöà
Îäèíîêî è ñòàÿìè ê ïðîïàñòè ì÷àëèñü
Îòäàâøèñü íåíàâèñòè äî êîíöà
5. Nails for Gods

Áîãîì íàçâàâøèñü ïîïëåëñÿ â äîðîãó
Óæ ëó÷øå ñèäåë áû òû çà ïîðîãîì.
Íàèâíî âûòàñêèâàë òû èç ñóìû
Ïðèò÷è ñâîè äëÿ ãðÿçíîé òîëïû.

Äóìàë äîáðî òû ïðèíåñåøü,
Âåðÿ, ÷òî ñâÿòà áûâàåò è ëîæü,
Òû ñîñòðàäàíèþ ó÷èë âñåõ ëþäåé
Äà ïîëó÷èë â ðóêè ïàðó ãâîçäåé.

Êîìó ïîìîãàòü òû õîòåë, ÷åëîâå÷üþ?
×òî ïðÿ÷åò êëûêè ïîä øêóðîé îâå÷üåé.
Ïðîäàëè òåáÿ, îòðåêëèñü, îñóäèëè,
Ïîâûøå, ïîêðåï÷å ãâîçäÿìè ïðèáèëè.

×òî æ, ïëàòà â ïîðó, ÷òîá áîãîì ïîáûòü,
Ê Ãîëãîôå êðåñò ñâîé ïðèâîëî÷èòü.

Íå íàäîåëî íà ïàëêàõ âèñåòü,
Íà óðîæàé ñâîé ãíèþùèé ñìîòðåòü,
Íà ñòàäî òåõ çà ñîáîé, êîãî çâàë,
Ñëîâàìè ãëàçà ÷üè òû çàïëåâàë?

Çäåñü ëþáÿò ìåññèé, ïðîðîêîâ, ñâÿòûõ,
Ãâîçäåé ìàñòåðà èì íàðóáÿò ñòàëüíûõ,
Ïîâåñÿò íà áðåâíà è áóäóò ìîëèòñÿ,
×òîá ñëåçû ðàñêàÿíèÿ îìûëè èì ëèöà.

Ìîæåò áûòü ñëåç áû, òåáÿ âåäü òóò æäóò,
Íîâûå ãâîçäè ïî êðåï÷å íàéäóò.

Ãâîçäåé èç ìåðòâîãî òåëà íàäðàòü,
Äà â ñâåæåå ìÿñî ïîãëóáæå çàãíàòü.
Áûòü áîãîì ðåøèë- òåðïè äî êîíöà,
Óêðàñÿò òåáÿ øèïàìè âåíöà.
6. Golden Boils of Churches

Íàðûâàìè çîëîòà â íåáà ïàõ
Ëîæü âî ïëîòè íà àëòàðíûõ êðåñòàõ
Çîëîòî ðèç ñîí êóïîëîâ
Õîëîäíûé ÷óãóí êîëîêîëîâ

Çâîí êîëîêîëüíûé íà öåïè ïîñàæåí
Íåáà áåçäóøèå ñëàâèòü çàñòàâëåí
Ëèêè ñêîðáÿùèå ïåðñòàìè ãðîçÿùèå
Ðóêè îòðåáüÿ ìîíåòó ïðîñÿùèå

Öåðêâè íàðûâ â íåáåñàõ çîëîòîé
Ñèìâîë ãîñïîäñòâà âåðû ÷óæîé
Áîãà æèäîâñêîãî ñåòü äëÿ óëîâà
Ñòàäà áåçìîçãëîãî òóïîãîëîâîãî

Ñòàäî ïðèäåò óâèäàâ áëåñê â êðåñòàõ
Ïðàçäíèêîâ ïîéëî, çàáûâ î ïîñòàõ
Çíàåøü âåäü òû, íàöåïèâøèé ôåëîíü
Èñòèííî âåðÿò ëèøü â çîëîòà âîíü

 øêóðàõ îâå÷üèõ ñòàÿ øàêàëîâ
Çíàìåíèÿìè êðåñòíûìè ãðåõè ñîñêðåáàåò
Îòåö âñåì îòïóñòèò, íå âèäÿ êëûêîâ
Õîòÿ è ñâÿòîé, íå ïðî÷ü æèðíûõ êóñêîâ

×òî âåðà òâîÿ èì - ñåáÿ îáìàíóòü,
Ìîëèòâó øåïíóâ, è ñíîâà ðâàíóòü
Ãîëîäíîþ ïàñòüþ êóñîê ïîæèðíåé
À â ïðàçäíèê çàïîëíèòü ïðèòâîð ïîïëîòíåé

Âåòîøü äàâíî ðàçîðåííûõ èäåé
Èñïðàâíî ëàòàþò òóò äëÿ ëþäåé
Ìåðòâóþ âåðó ñòåðåãóò êóïîëà
×òî ñèëó â ñìåðòè ñâîåé îáðåëà

×òî õðàì ñàì - êàìåíü áåññòðàñòíûé è òîëüêî
Íå îí ñîáèðàë âíóòðè ñåáÿ òîëïû
Ëèøü ëæè ñêîðëóïà, îáåëèñê ïîðàæåíèÿ
Ïðîäàæíîñòè ñëåä, êëåéìî óíèæåíèÿ

Áûëî è áóäåò, íå ñêîðî ïðîéäåò
Ãîðäàÿ ãëóïîñòü äîëãî æèâåò
Íàðûâû öåðêâåé òîð÷àò â íåáåñàõ
Ëîæü âî ïëîòè íà àëòàðíûõ êðåñòàõ
7. Bonus Track
8. Bonus Track (Provocation)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links