Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GROMM LYRICS

Happiness - It

"Happiness - It's When You Are Dead" (2005)

1. Seeds & Bones
2. On the Way of Chains
3. Without a Pack, Without a Herd
4. Time's Dust Upon Millstones of Eternity
5. In the Trap of Life
6. Chop by Death
7. All Dies
8. Towards the Line of Ideal1. Seeds & Bones

Ìåëüíèöû ñòðàõà ãîðàìè ïðàõà
 êîðîá æèçíè ïóñòîé
Çåðíà è ãâîçäè ìÿñî è êîñòè
Âåòðó íå êðèêíåøü: «Ñòîé!»

Ñûïàòü íà êàìíè âðåìÿ ðûâêàìè
Ñòóê æåðíîâîâ âîé âåòðîâ
Æèçíè ïîìîë ñìåðòè íà ñòîë
Õëåá íà ñëåçàõ ãîòîâ

Êàê íå òîëêàé ëîïàñòè êðûëüåâ
Ìåëüíèöàì íå âçëåòåòü
 íåáî çà æèçíüþ îãíåííîé âûñüþ
Òÿíåò êîëîäîé ñìåðòü

Âåðòèòñÿ ïðàõ íà æåðíîâàõ
Ñæàòûõ èëëþçèé èäåé
×òî áûëî âñåì ñòàëî íè÷åì
Ïåïåë ïðîæèòûõ äíåé

Òó ÷òî äàâàëè è áåðåãëè
Ñåðï íåíàñûòíûé ñî ñìåõîì ñâàëèë
Ñòàëà ïåñêîì ïûëè ðó÷üåì
Íîâîé êîæåé çåìëè

Îñü íå ñëîìàòü êëèíîì íå ñòàòü
Ìåæ æåðíîâîâ íå ïðîäëèòü
Ëèíèè ñòðîê æèçíè ïîòîê
Êðîâüþ íå íàâîäíèòü
2. On the Way of Chains

Ñóõèì îáåðåãîì
Ïîêîøåíèõ òðàâ
Ñèðóþ ñîëîìó
Ñòîãîì ïîêëàâ

Áåç õë³áà áåç ñîë³
×îìó çíîâ ³ çíîâ
ϳäíÿâñÿ ïîâîë³
Àëå íå çíàéøîâ

Äå ãîëêà ó ñ³í³
Ùîá çøèòè æèòòÿ
×è ùàñòÿ çìîëîòèø
Çåðíà ÿê íåìà

Çèìà ñèâèíîþ
Çàòîï÷å â ñí³ãè
Êîëîññÿ ³ êâ³òè
Òîá³ íå çíàéòè

Ëèøàºòüñÿ â ë³ñ³
Ïîñòàâèòè ä³ì
Êîðèòî äëÿ ùàñòÿ
Õàé áóäå ïóñòèì

Õòî äàâ ³ìåíà
Õòî ïîì³ðÿâ âàãó
Ùî äîáðå ïîãàíî
Ùî ùàñòÿì íàçâó

Ãíèëèì îáåðåìêîì
Ó ÿñë³ òðàâè
Õàð÷àìè ñâî¿ìè
Äàâ³òüñÿ ñàì³

×è º ä³éñíî ùàñòÿì
Ùî ùàñòÿì çîâóòü
Áàðàíè ïàñóòüñÿ
Òàì äå ïàñóòü

гëëÿ ðèþòü ðèëîì
Ãîðîäÿòü õðåñòè
Äîðîãà ï³ä ãîðó
Ùîá âàæ÷å íåñòè

Ó êóçí³ ÷óæèíöÿ
Êàðáîâàíî øëÿõ
 äâ³ òèñÿ÷³ ëàíîê
Ëàíöþãîì ïðîëÿã

Êîðîñòà ìîðàë³
Ïî ñòåæêàõ äóìîê
Âóãëÿíèì â³äáèòêîì
Íà ñí³ãó íîâèé êðîê

Õàé ¿õ ïàñîâèñüêà
Ðîñòóòü áóðÿíîì
Íåõàé ¿õí³é õë³á
Íà çóáàõ ãîñòðèì ñêëîì

гêà ç³ðâå ãðåáëþ
³òåð êðèëà ìëèíó
Çàñèïëå ï³ñîê
Äîðîãó ïóñòó
3. Without a Pack, Without a Herd

ß çàäûõàþñü â øåïîòå òðàâ
 òåðïêîì áåçóìèè áåçäíû îòðàâ
Ñêîëüçêîì ñïëåòåíèè ñíîâ è áåç ñëîâ
Ñàì îñòàþñü ñðåäè òàíöà âåòðîâ

Èäåè è ìûñëè
Òîëêàëèñü, ïîëçëè
×åðíûì ïî áåëîìó
×åðòèëè óãëè
Ðóêè èñêàëè
Âèëèñü ìîçãè
Êðàëèñü ñêâîçü âðåìÿ
Âðåçàëèñü â óãëû

Áóðåþ, ãðîìîì
Âîïëåì è ñòîíîì
 âå÷íîñòü âïëåòàëèñü è æãëè

Òàê â ðåêå áàãðîâååò âîäà
Òàê â áåçìîëâèè ñõîäÿò ñíåãà
Òàê âûðàñòàþò êðåñòû èç çåìëè
 áåñêðàéíèå ñìåðòè ñïëåòàÿñü ñàäû

Òàê íà ñòàëü íàòûêàåòñÿ ïëîòü
Òàê çàêàò ïîãðóæàåòñÿ â òîïü
Òàê ðæàâåþò ìå÷è áåç âîéíû
Òàê òàÿòñÿ â òóìàíå ÷åðíûå ñíû

Òàê êîðíè è êðîíû ðàññûïàþòñÿ â ïðàõ
Òàê ïàìÿòü î ïðîøëîì ãîðèò íà êîñòðàõ
Òàê â ëåñó óìèðàåò çâåðü
Òàê â ñòåíó ïðåâðàùàåòñÿ äâåðü

Òàê ïàäàåò çíàìÿ èç îñòûíóâøèõ ðóê
Òàê ïðÿìàÿ äîðîãà ïðåâðàùàåòñÿ â êðóã

Íîâûå ñòÿãè
Ïüÿíèëè êàê áðàãà
Çâàëè èäòè çà ñîáîé
Íîâîå ñòàäî
Òîëüêî ëèøü íàäî
Íå îòñòàâàòü çà òîëïîé

×åðíîå, áåëîå
Ñëàáîå, ñìåëîå
Æäåò çà ñïèíîþ ñïèíó
Ñòàäî èëü ñâîðó
Ñòàþ, îïîðó
Òðóäíî áåæàòü îäíîìó

Âîëêîì ëåãêî áûòü ñðåäè îâåö
 ñòàå áûòü èì òðóäíåå
Íî äàæå âîëê-îäèíî÷êà íå âîåò
 áåãå ñêâîçü äûìêó ïîëåé

Õâàòèò ëè ñèë
Áûòü îäíîìó
Âûáðàòü äîðîãó
Èäòè ñàìîìó
Ñàì ñðåäü äîæäåé, ñðåäü îãíåé, ñðåäü èäåé
Íå â ñòàå íå â ñâîðå
Íî òåì è ñèëüíåé
4. Time's Dust Upon Millstones of Eternity

Îãíåííûé ìèð ìîðå èç ïëàìåíè
Çâåçäíîãî ëüäà ñâåò ãëàç äèêèõ ñèÿíèå
×åðíîå íåáî ïðîïàñòü áåçäîííàÿ
 îêåàíñêèõ çåðêàëàõ òüìîé îòðàæåííàÿ

Ñòðåëû-êîìåòû âîèíû Êîñìîñà
Çâåçäíàÿ ïûëü â âå÷íîñòü óíîñèòüñÿ
Òåíè ïëàíåò ïðîðîêè ãðÿäóùåãî
Ïðîøëîãî ø¸ïîò , ê èñòîêàì çîâóùåãî

Ðåêè çàñîõøèå , ãîðû óïàâøèå
Âåòðû , êðûëüÿ ñâîè ïîòåðÿâøèå
Õðàìû ïóñòûå , â ïåñêå óòîíóâøèå
Çàìêè , íàâåêè ñíîì ìåðòâûì óñíóâøèå

Ñâå÷è ïîãàñøèå , çíàìåíà èñòëåâøèå
Êíèãè , ìóäðîñòü ñáåðå÷ü íå ñóìåâøèå
Ýõî , ñòåíîé òèøèíû îêðóæåííîå
Âðåìÿ , íà íåïîäâèæíûé áåã îáðå÷åííîå

Ãîäû , ÷àñû , ìèíóòû , ìãíîâåíèÿ
Âå÷íîñòü óíîñèò â ðåêó Çàáâåíèÿ
5. In the Trap of Life

Ïîïàâ êàïêàí æèçíè
Èñòåêàëà äóøà
Âçãëÿä ïîäíÿâ ê çâåçäàì
Ðâàëàñü â íåáåñà
Ñåòü ðàçîðâàòü
È óéòè íàâñåãäà
 íî÷è îáúÿòüÿ
 àñòðàë â íèêóäà

Êðîâè ãóùà ïüÿíèëà ïóùå
Âèäåëà ëèê êîñòÿíîé
Ëèöîì íà ïëàõó â êëî÷üÿ ðóáàõó
Íå ïîñòîèøü çà öåíîé
Òåíü òâîÿ çà êðàåì äíÿ
Òåëîì âñëåä ðâàíèñü
Ñìåðòüþ ðóáè îò÷àÿíèåì ðâè
Íåáà äðÿáëóþ âûñü
Ëèíèþ æèçíè ìåðòâîé ïåòëåé
 ñìåðòè óçëû ùåäðîé ðóêîé
Õîòåë ãîðèçîíò íàäëîìèòü ïîïîëàì
Î ñîëíöå îæåãñÿ ðàññûïàëñÿ â õëàì

ßäà êîìêîì êðèê ãîðëî äóøèë
Ñòðàõ êîãòè-êðþ÷üÿ â ñåðäöå âîíçèë
Êðîâü ïî÷åðíåëà ïîñåäåëà äóøà
Ìûñëè îáóãëèëèñü ñãîðåëà ñâå÷à

È âîäû êðè÷àëè ñðûâàÿñü ñ íåáåñ
È âåòâè ëîìàÿ ñòîíàë ÷åðíûé ëåñ
Ëèøü ðàâíîäóøíî ìîë÷àëà çåìëÿ
Íîâóþ æåðòâó îáíÿëà îíà

Êðûëüÿ ðàñêèíóâ óæàñ çàñòûë
 ãëàçàõ â íåáåñàõ â òèøèíå â ïóñòîòå
Âî ìíå âî òüìå âî òüìå êàê âî ìíå
Ñìåðòüþ ðóáè!
6. Chop by Death

Ñåðàÿ ïëåñåíü áîæåñòâåííûõ ïåñåí
Âåòîøü ñòîïòàííûõ ñëîâ
Íà êîë íàñàäèòü, íà ñó÷üÿ ïîâåñèòü
 îìóò ðæàâûõ îêîâ

Ðóêà íå óñòàíåò êàìåíü íà êàìåíü
Ñòðîèòü â èäèëëèþ ìîñò
Âñå ðàññ÷èòàåò, âçâåñèò, óçíàåò
Âàðåâî îïûòà ìîçã

Çà ñ÷àñòüåì âñþ æèçíü
Âîëî÷èëñÿ ñïåøèë
Îáãëîäàííûé õâîñò
Ëîâèë, ïîêà æèë

Êðàþõó íàäåæäû
 ïåíó ìàêàë
Ïî äðÿáëûì ùåêàì
Âîñê ãðÿçíûé ñòåêàë

Ïîäîõ íà ïîãîñò
Èç êîñòåé ñëîæèë ìîñò
Çàëå÷åíà ñóùíîñòü
Øðàìàìè ðîçã

Êóäà áû íå øåë
Âåòåð â ëèöî
È ñ÷àñòüÿ ãîðáóõè
Õîòåëîñü åùå

Èç ïàëîê ãîðåëûõ
Ñêëàäûâàë äîì
Ãðîá íåáà ñåäîãî
Ïîäïåð ãîðáîì

Êðèâîé ïîëîñîé
Ïîïåðåê ÷åðåç êðàé
Èïðèòîâûì îáëàêîì
Âûòðàâëåí ðàé

Ó êðàÿ ñêàëû
 áåçìîëâèè ñòàë
Øàãíóë, ðàññìåÿëñÿ
Äà íà õóé ïîñëàë

Ãëàçíèöû ïóñòûå
Çàêðûë ïåðâûé ñíåã
Ïîëíîå ñ÷àñòüå
Êîãäà òåáÿ íåò!
7. All Dies

Êðèãîþ âäÿãíåíà
Ñîíöåì îáïå÷åíà
Ìàòè çåìëÿ
Íà ìîâ÷àííÿ ïðèðå÷åíà

ϳä êîâäðîþ ëèñòÿ
ϳä øåëåñòîì òðàâ
ϳä ñîíîì ñí³ã³â
Êóðãàí³â... òàì

Òèõî ò볺 â³äëóííÿ æèòòÿ
Î÷³ çàïëþùåí³ õîëîí³ ñåðöÿ
Î÷³ çàïëþùåí³ õîëîí³ ñåðöÿ
Òèõ õòî ïðîéøîâ ñâ³é øëÿõ äî ê³íöÿ

Äèâëÿòüñÿ çîð³ áàéäóæ³ ç ï³òüìè
ßê ð³ê æèâå â³ä çèìè äî çèìè
³ ïîìèðàº
ßê âèõîð õîâຠìåðòâ³ äóìêè
Çà îáð³ºì â õìàðàõ
Êíèãè ñìåðò³ ëèñòè
ïåðåãîðòàº
³òåð ùî é ñàì òî çëåòèòü òî çíèêàº
Âñå ïîìèðຠíàâ³òü áîãè

Î÷³ çàïëþùåí³ õîëîí³ ñåðöÿ
Òë³í òî º æèòòÿ äëÿ ìåðöÿ

 ïèë ðîçñèïàºòüñÿ êàì³íü ôîðòåöü
Êîæíà äîðîãà ñâ³é ìຠê³íåöü
Ïðàõîì ï³ä íîãè ëÿãຠçîëà
Êëÿòâè ïðîêëüîíè ñëîâà ³ ä³ëà

Òàê íà áàãíåòàõ õîëîíå áóòòÿ
Òàê íà áàãàòò³ ãîðÿòü ïî÷óòòÿ
Ò³ëüêè íàä³ÿ ùå â³ðèòü âæèòòÿ
Òà ìàðíî ³ç ÷àñîì âìèðຠé âîíà

Õîäèòü âíî÷³ â³ä â³êíà äî â³êíà
Ùîñü òåìíå íåÿñíå ò³ííþ ìåðöÿ
Îö³ çàïëþùåí³ õîëîí³ ñåðöÿ
³òåð âíî÷³ òî øåï³ò ìåðöÿ

Áîã íà õðåñò³
Ìåðòâ³ â çåìë³
Ïðàâäà â òðóí³
Ñâ³ò ó ï³òüì³

Ñìåðò³ ö³ëóíê³â âèñòà÷èòü âñ³ì
Äçâîíè ñòèõàþòü ð³÷êîþ äèì
Òèõî ïëèâå ïîíàä ë³ñîì ñóõèì
Âñå ïîìèðຠëèøàºòüñÿ òë³í

Òë³í â³ä ãåðá³â ïðàïîð³â êîëüîð³â
×îðíèé êîðè÷íåâèé ÷åðâîíèé çãîð³â
Áóäü-ÿêèé êîë³ð â áàãàòò³ ÷àñ³â

×àñ îáåðòàºòüñÿ â â³÷í³ñòü
Äåíü îáðèâàºòüñÿ í³÷÷þ
Ñìåðò³ òàíîê âñå øâèäøå ³ øâèäøå
8. Towards the Line of Ideal

Íåáî êîðÿâÿò ÷åðâÿìè
ßä çà ùåêîé âñåãäà
Ñëîâàìè, íå âñå äåëàìè
Òû îòðèöàåøü, äà

Ïëþíóòü ñìîãëè íà ñ÷àñòüå
Ïîêîé çàòîïòàòü çåìëåé
Âûçîâ ñîáà÷åé âëàñòè
Ëèïêîé ñóõîé ñëþíîé

Ñìîãóò ëè âñå çà íèìè
È êàê îòìåðèòü öåíó
Íå âñå, êòî ñìîòðÿò íåìûìè
Ïîäîáíû íåìîìó ðàáó

Ïóòü, õîòÿ è åäèíûé
Ñïëåòåí èç òûñÿ÷è òðîï
Ðâîì ïîïåðåê ïåðåðûòûé
È ê ðàçíûì öåëÿì âåäåò

Ðàçóìó ñëåïî âåðèòü
Ñóìàìè ìåðèòü, ñóìîé
×óâñòâà øâûðíóâ çà äâåðè
Äåëàòü è ìûñëèòü «ñ óìîì»

Ìåðêè íà âñå ãîòîâû
Êîíå÷íî òâîè ëèøü âåðíû
Íî âäðóã íå ïîäûùåøü ãèðè
Êà÷íóòñÿ ïóñòûå âåñû

Îøèáêè ñåÿòü áåç ïðàâà
Ïðîñ÷åòû íå äëÿ òåáÿ
Ñòðåìèòüñÿ ê ÷åðòå èäåàëà
Òû âåäü ñòðåìèøüñÿ, äà

Êòî âûäóìàë ìèô î ñâîáîäå?
Ëèøü â ìåðòâîì ðàá íå æèâåò
Ñåäûì ìàñëÿíèñòûì ðàçâîäîì
Æèçíü âÿçêî ïî âåíàì òå÷åò

Ïîëüñòè ñåáå ìåòêîé ñâîáîäû
Çàâèñèøü îò ìíîãèõ öåïåé
Êîëü õî÷åøü ê ñâîáîäû äîðîãå
Ïî âåíàì ëåçâèåì áåé

Âîññòàâ ïðîòèâ êëåòîê óñòîåâ
Óñòîè ñâîè ñîçäàåøü
Çàâèñèøü îò èõíåãî ñòðîÿ
Õîòÿ ñàì íå ïðèçíàåøü

Òåëî êðîâàâÿò ãâîçäÿìè
Òåðíè âåíöà ãäå çåìëÿ
Óñåÿíà ÷åðåïàìè
Âèäèøü è ñâîé âåäü, äà!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links