Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GROMM LYRICS

Ferro Ignigue

"Ferro Ignigue" (2002 Demo)

1. Black Fire Legions
2. In The Vortex of Hatred
3. Hurling The Flame to The God's Throne
4. Thunder
5. The Breath of Night
6. Time's Dust Upon Milestones of Eternity
7. Above The World's Coffin
8. Image of The Beast
9. Barathrum1. Black Fire Legions

Íåáî ïðîðåçàëè àäñêèå ìîëíèè
Ãðîì ðàçîðâàë íî÷è áåçìîëâíûå
ßðîñòü è çëîáà âñêèïåëè â êðîâè
Ïðîáèë ÷àñ ìåñòè, âðåìÿ âîéíû.

Âûéäåò íà çåìëþ â ïðàçäíèê Ëóíû
Àðìèÿ ìðàêà, ÷àñòü âå÷íîé òüìû
Ñ ïòèöàìè àäà íåáåñíîé òðîïîé
Âèõðåì ïðîì÷èìñÿ ìû íàä çåìëåé

Îãíåííûé ìå÷-ïëàìÿ ìåñòè ðàçæå÷ü
Ìîëíèé ñòðåëà-ñæèãàåò äîòëà
Àäà êîïüå-êðè÷èò âîðîíüå
Ïûëàþùèé ùèò-íåáî ãîðèò

Ìèð îáíîâèëñÿ, ïðåîáðàçèëñÿ
Êðåñò äåðåâÿííûé î ìå÷ òüìû ðàçáèëñÿ
Ñâåò ëèöåìåðèÿ ïðåä ñâîáîäîþ ïàë
Òîò, êòî áûë ïàäøèì, õîçÿèíîì ñòàë

Îñëåïøåå íåáî îòðàâëåíî æàëàìè ìîëíèé-ñòðåë
Òîëüêî òüìà, òîëüêî áîëü, òîëüêî íåíàâèñòü,
Áåçèñõîäíîñòü, áåçóìèå, ñòðàõ
Çâåçäû â àëîé êðîâè çà êðàåì çåìëè
Ãäå íà÷àëî, ãäå êðàé, Àäîì ñòàë ñâåòëûé ðàé

È ïàäóò íåáåñà, ñ âîïëåì âçäðîãíåò çåìëÿ
Çàïûëàåò îãîíü íà êðåñòàõ
Ïîë-ìèðà â îãíå, ïîë-ìèðà âî òüìå
Òîëüêî áîëü, òîëüêî êðîâü, òîëüêî ñòðàõ

Àëà äðàêîíû, òüìû ëåãèîíû
Ñìåðòü ïðåäâåùàþò âå÷íîìó òðîíó
Ëîæü îòñòóïàåò, â ñëåçàõ óòîïàåò
Êðåñò äåðåâÿííûé îãîíü ïîæèðàåò
2. In The Vortex of Hatred

Íåíàâèñòü, âèõðü ìÿòåæà áåñêîíå÷íîãî
Íåíàâèñòü, ìèðó ïðîêëÿòüå ìîå
Íåíàâèñòü, õîõîò íî÷íîãî áåçóìèÿ
Íåíàâèñòü, ñòðåë ðàñêàëåííûõ ïîëåò

Íåíàâèñòü ëüäîì îáæèãàåò ñíàðóæè
Íåíàâèñòü ïëàìåíåì ææåò èçíóòðè
 äóøó âðûâàåòñÿ çèìíåþ ñòóæåþ
Çíîåì ïàëÿùèì ïûëàåò, ñìîòðè:

Íåíàâèñòü-ìå÷ ðàçáèâàåò îêîâû
Íåíàâèñòü-ïóëÿ âãðûçàåòñÿ â ïëîòü
Íåíàâèñòü-ïëàìÿ ñæèãàåò êîñòåëû
Ìîëíèåé Íåáî ãðîçèò ðàñêîëîòü

Äåâà-âîèòåëü â äîñïåõàõ ïûëàþùèõ
Àäñêîé êîìåòîé íåñåòñÿ ñêâîçü íî÷ü
Îãíåííûé ìå÷, áåññåðäå÷íî êàðàþùèé,
Äåâà-âîèòåëü, Õàîñà äî÷ü
3. Hurling The Flame to The God's Throne

ß ïëàìÿ çàæåã â íî÷íûõ íåáåñàõ
ß áàøíè âîçâåë â ÷åðíûõ ãîðàõ
ß íåáî è çåìëþ äûìîì ïîêðûë
×òî áûëî íå÷èñòûì ñòàíåò ñâÿòûì.

** Îïîë÷àñü îãíÿìè Àäà, ÿðîñòüþ áîðüáû
Íåîäîëèìî âñå ïðîëîæèì ïóòü
Ê âûñîêèì áàøíÿì íåáà
Îáðàòèì â îðóæüå ãðîçíîå ñíàðÿäû ïûòîê
Ïóñòü íà åãî âñåñèëüíûé ãíåâ
 îòâåò ãðåìèò Ãååíà
Ïðîòèâ ìîëíèè ìû íà àíãåëîâ åãî
Èçâåðãíåì ñìðàä è ÷åðíûé ïëàìåíü
Ñ òîé æå ñèëîé
Áîæèé ïðåñòîë çàëüåì ÷óäîâèùíûì îãíåì
È ñåðîé ïåêëà-
Òåì, ÷òî îí äëÿ íàñ íàçíà÷èë! **

Ïîëå äëÿ áèòâû îòìå÷åíî êðîâüþ
Ìåñòè ïðîñÿùåå, à íå ïîêîÿ
Êðîâüþ ïðîïèòàíà âñÿ çåìëÿ
Ýòî ëè ìèëîñòü ñâÿòàÿ òâîÿ?

Íîæ - â ëîæü,
Áîëü - â ñòàëü,
Ñòàëü - â êðîâü,
Êðîâü - â ãàðü!

×åðíûå ïðèçðàêè - âñàäíèêè íî÷è,
Ê áèòâå ïîñëåäíåé ìå÷è ñâîè òî÷àò
Ãîí÷èå ñìåðòè - àäñêèå ïñû
 òåìíûõ ïîëÿõ ïîþò ãèìí âîéíû.

Îãíåííûé ìå÷ ñîêðóøèò âåòõèé êðåñò
Íåíàâèñòü ëþòàÿ öåïè ðàçúåñò
Õëûíåò ïîòîêîì Ñâåò, ÷òî áûë Òüìîé
Ïðàâäà âîñïðÿíåò íàä ëîæüþ ñâÿòîé
4. Thunder
5. The Breath of Night

Äûì è îãîíü-äûõàíèå íî÷è,
Êàíóëè â ãàðü ëæèâûå î÷è,
Âîé çàãëóøèë ôàëüøèâûå ðå÷è,
Ñáðîñèëè êðåñò óñòàâøèå ïëå÷è.

Ïåïåë-ðàñïëàòà çà áîëü,
Êðåñò ðóõíóë â îãîíü.

Ïëàìÿ ïðîíçàåò èñêðàìè íåáåñà
Òüìà çàñòèëàåò äûìîì ëåñà è ïîëÿ
Ïóñòü æå ïûëàåò âå÷íî ñâÿùåííûé îãîíü
Ïóñòü â íåì ñãîðàåò ëæè õðèñòèàíñêîé òðîí.

Ðóõíóëè çâåçäû, âñïûõíóëè íåáåñà
Âðåìÿ íàñòóïèò Íî÷è îãíÿ è ìå÷à
Ðóõíóëè çâåçäû, âñïûõíóëè íåáåñà
Âðåìÿ íàñòóïèò îãíÿ è ìå÷à

Ïëàìÿ â íî÷è-èç Áèáëèé êîñòðû
×òîá ÿð÷å ãîðåëî -â ùåïêè êðåñòû
Èõ íå çàòóøèøü ñâÿùåííîé âîäîé
Ïëàìÿ ñèëüíåå ÷åì îáðàç ñâÿòîé.

Çîëîòî ñûïëåò èç âñïîðîòûõ ðÿñ
Ñâåò èõ ñâå÷åé íàâåêè óãàñ
ßðîñòè óãëè åù¸ íå îñòûëè
Ïëàìÿ âîñïðÿíåò ñ íîâîþ ñèëîé.

Çà âîéíû ñâÿùåííûå çà ðàáñòâà âåêà
Áóäüòå âû ïðîêëÿòû íàâñåãäà
Çà âîéíû ñâÿùåííûå çà ðàáñòâà âåêà
Áóäüòå âû ïðîêëÿòû íàâñåãäà, íàâñåãäà
6. Time's Dust Upon Milestones of Eternity

Îãíåííûé ìèð - ìîðå èç ïëàìåíè
Çâåçäíîãî ëüäà ñâåò ãëàç - ãëàç äèêèõ ñèÿíèå
×åðíîå íåáî - ïðîïàñòü áåçäîííàÿ
 îêåàíñêèõ çåðêàëàõ òüìîé îòðàæåííàÿ

Ñòðåëû-êîìåòû - âîèíû Êîñìîñà
Çâåçäíàÿ ïûëü â âå÷íîñòü óíîñèòüñÿ
Òåíè ïëàíåò - ïðîðîêè ãðÿäóùåãî
Ïðîøëîãî ø¸ïîò , ê èñòîêàì çîâóùåãî

Ðåêè çàñîõøèå , ãîðû óïàâøèå
Âåòðû , êðûëüÿ ñâîè ïîòåðÿâøèå
Õðàìû ïóñòûå , â ïåñêå óòîíóâøèå
Çàìêè , íàâåêè ñíîì ìåðòâûì óñíóâøèå

Ñâå÷è ïîãàñøèå , çíàìåíà èñòëåâøèå
Êíèãè , ìóäðîñòü ñáåðå÷ü íå ñóìåâøèå
Ýõî , ñòåíîé òèøèíû îêðóæåííîå
Âðåìÿ , íà íåïîäâèæíûé áåã îáðå÷åííîå

Ãîäû , ÷àñû , ìèíóòû , ìãíîâåíèÿ
Âå÷íîñòü óíîñèò â ðåêó Çàáâåíèÿ
7. Above The World's Coffin

Ïåêåëüíå ñëîâî íà âóñòàõ,
dzíèö³ çàõëèíóëèñÿ ï³òüìîþ,
Äóøà, ÷åðâîíî-÷îðíèé ïòàõ,
 çàë³çíèõ äîë³ ñòèñíóòà äîëîíÿõ.

Âñòàþòü ôîðòåö³ êðèæàí³
²ç òåìðÿâè ó ìàðåâ³ êðèâàâ³ì,
Áëóêຠâ íèõ â³äëóííÿ ãîëîñ³â
Òèõ, õòî ïîãëÿíóâ ó îáëè÷÷ÿ Æàõó.

Ðîçá³ãñÿ ìîðîê âîâêîì ïî çåìë³,
Çëåò³â ó íåáî ÷îðíîêðèëèì êðóêîì,
Òî ïîï³ë â³ä ïîìåðëî¿ çîð³,
Òî ïîëóì'ÿ íàðîäæåíî¿ ëþò³.

Ïî çãàðèùó çíåêðîâëåíèõ ð³÷îê
Áðåäóòü ïðèìàðè, êëè÷óòü, êëè÷óòü
Ðâóòü ñàâàí íåíàðîäæåíèõ äóìîê
² öüîìó ñâ³òó ç íîãî íîâèé ñàâàí øèþòü.
8. Image of The Beast

Æèçíåé ìíîãî. Ñìåðòü ó âñåõ îäíà
Âå÷íî åé ïðèõîäèòñÿ ñïåøèòü
×àøó áîëè äîëæåí ïèòü äî äíà
Òîò, êòî õî÷åò òîëüêî ïðèãóáèòü

Àíãåë Ñìåðòè òî÷åí è ñóðîâ
Íèêîãäà óñòà åãî íå ëãóò
Çûáêóþ ãðàíèöó äâóõ ìèðîâ
Ñòðàæè àäà çîðêî ñòåðåãóò

Ñìåðòü â îäåæäàõ òðàóðíûõ âäîâû
Ðàñïðàâëÿåò êðûëüÿ çà ñïèíîé
Òåíü åå ðîãàòîé ãîëîâû
Ñíîâà âûðàñòàåò íàä çåìëåé.

Îáðàç Çâåðÿ èç îáúÿòèé Çëà
Âûïóñêàåò íà îõîòó íî÷ü
Îí ïîêèíóòü ñìåðòíûå òåëà
Êàæäîìó ñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü

Ñóçèò îí áåçóìíûå çðà÷êè
È â ïðûæêå íàä ïðîïàñòüþ âçëåòèò
Áåëûå áëåñòÿùèå êëûêè
 ãîðëî îáðå÷åííîãî âîíçèò

Æàæäà ñìåðòè, êàê ÷èñòîé âîäû
Æèçíü, êàê êðèê â ðàñêàëåííûõ ïåñêàõ
Ñìåðòü èãëîé íåïîäâèæíîé çâåçäû
Îòðàçèòñÿ â çàñòûâøèõ çðà÷êàõ
9. Barathrum

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links