Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GODERAK LYRICS

Tam Gdzie Widac Zemsty Blask

"Tam Gdzie Widac Zemsty Blask" (2001 Demo)

1. Grobowce S³owiañskiej Dumy
2. G³osy Zapomnianych Snow
3. Pomszczony Honor
4. P³omieñ Wyroczni
5. Znicz Wiecznego Potêpienia
6. Szept Ptaków Nocy
7. Tam Gdzie Widaæ Zemsty Blask1. Grobowce S³owiañskiej Dumy

Krwawy ³oskot orê¿a ciê¿ko w uchu zabrzmia³
Tr±by i kot³y do boju zagrza³y
Unios³y do góry krzyki w¶ciek³e
Tumany kurzu i mieczy las
Ch³odny powiew z gaju
Szarpn±³ flagi i poniós³
Ich echo daleko hen
Gdzie granice naszej ziemii


Text : Rados³aw
Music : Rados³aw
2. G³osy Zapomnianych Snow

Nagie ska³y odbijaj± echem
Szumny ¶piew chórów wiatru
S³awi± wrota niebios bogów
Szare chmury ¿ycia deszcz.

Przeszywane ¶wiat³em b³yskawicy
Dmi± w ramionach ¶wiata
Swoje pie¶ni or³a nocy
Ch³odn± tarczê s³ów ksiê¿yca

I melodiê dni minionych.
Ch³oszczê twarz lodowat± d³oni±
Mro¿±c serce sw± rado¶ci±
I unosi mnie do siebie
Kol±c duszê oraz umys³


Text : Thyrsus
Music : Rados³aw
3. Pomszczony Honor

Powstaj± umar³e rumaki
Wojowników pogañskiej
Chwa³y
Wychodz± z oceanu
Utkane z morskiej piany

Wstaj± synowie praojców
Rycerzy s³owiañskich
Aby pom¶ciæ tysi±ce
Spalonych ¶wi±tyñ
Pogañskich

Zmartwychwstaj± huwce
Z prastarymi chor±gwiami
Czas przywróciæ dawny
Porz±dek
S³owiañskiej potêgi i chwa³y

Nadesz³a chwila zemsty
Odrodz± siê stare bory
Wojownicy w ich gêstwinach
Naostrz± swe topory

Nikt im nie umknie
Nikt nie schowa siê przed
Gniewem
B³êkitne niebo zalane krwi±
Stanie siê szkar³atnym niebem

Krew zmyje krzywdy
Pom¶cim legiony dawnej
Chwa³y
Wskrzeszony bóg prastary
Ukoi siê w ogromie wymierzonej
Kary!

Córki i synowie zapomnianych
Bogów
Z ¿ywej stali wykujcie swe
Miecze
Zawalczcie o wiarê co ¿yje w
Waszych wnêtrzach


Text : Sylwia S.
Music : Rados³aw
4. P³omieñ Wyroczni

Jasny p³omieñ z trzaskiem budzi snopy wspomnieñ
Wzbija siê do gwiazd przewodnich
Które tl± siê w czarnych chmurach
Powracaj± tamte lata
S³ów rozkazów szczêku stali jêków ¶mierci.
P³aczu matek
K³êby dymu spowijaj± groby
Nasi±kniête chwa³± i zwyciêstwa krwi±
Stara i zmeczona rêka wytê¿ony w ogieñ wzrok
Znów gdy wyrocznia karze chwyci zardzewia³y
Miecz.


Text : Thyrsus
Music : Rados³aw
5. Znicz Wiecznego Potêpienia

W gêstwinie nieprzebytych borów
Gdzie uderz± magia ksiê¿yca
P³onie znicz wiecznego potêpienia
Strach zagl±da w oczy
Karz±cej rêce wroga
Nie podniesie z klêczek siê ju¿ nigdy
Bo choæ gin± pod naporem knieje
A w nich
W dymie przesz³o¶ci dumne cienie
Wznosz±ce siê do bladotrupich chmur
G³osz±c chwa³ê wojów
Którzy gineli za ¦wiatowida prawdê
Ta nie zginie nigdy!!!


Text : Thyrsus
Music : Rados³aw, Thyrsus
6. Szept Ptaków Nocy

Naszej potêgi si³a w przyrodziedrzemie
Starych dêbów opowie¶æ
I mieczy blask
Szalony krzyk
Pogañskich wilków skowyt


Text : Rados³aw
Music : Rados³aw
7. Tam Gdzie Widaæ Zemsty Blask

Zgliszcza nadpalonych domów przykryte
Pajêczyn± chañby
Z³amany ³uk wdeptany w ziemiê
Zniewolona rêka zrywa kwiat paproci
Ten nie wiêdnie
Kocha sen nie marno¶æ krzy¿a
Rêka która wzbija siê nad ogieñ buchaj±cych cia³
Cia³ zakrwawionych w znak pokuty siê
Uk³adaj±cych
Gdzie zdradziecka w³ócznia przebi³a
Nieskalane serce.
Gdzie¶ w¶ród traw skulona matka p³acze
Przytulaj±c ma³e dziecko
£zawe oczy wpatrzone w dal
Tam gdzie zemsty widaæ blask


Text : Thyrsus
Music : Rados³aw

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links