Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GLADES OF GLOOM LYRICS

Grim Seraphic Obsequies

"Grim Seraphic Obsequies" (2000 Demo)

1. Grim Seraphic Obsequies
2. Gloomy Lure
3. Bloody Christian Massacre
4. Maria And The Tempter
5. Siren From The Depths Of Pain
6. As The Sepulchral Fairies Dance
7. Brodi Moyata Dusha
8. Beneath The Bleeding Skies Of Heaven1. Grim Seraphic Obsequies

When black moon eclipse this winter
And the night began to cry
I will come your dark messiah
To take the hand of jesus christ

In nomine Satanas, Hail Satanas

Come with me, I'll show you darkness
You have never seen before
Come in Hell, I'll make you praying
For a little piece of light

In the name of The Evil

Rotting from within is the soul of jesus
Captured by my might he is gift for Satan
Asphodel torment your body
Crucified in chains made from bones

Grim Obsequies

Screaming of decease
Decaying in this pit
Caressing by the fire
The divine light is dying

Oh Master, he is for me
To make him cry in pain
He is so weak like his religion
I'll crush his fabled christian spirit

Oh my Lord, let me show him
How sweet are the desert flowers
Growing 'neath infernal shining
Prepared for his grim obsequies
2. Gloomy Lure

Fever and bliss
Passion and pain
Are feeding the daemon
That lives in my heart
This daemon becomes me
Every night
This creature in myself
Is showing me might

Secrets of darkness
Beauty of night
Black is the season
Of the night-walking man
The daemon becomes me
Ever at night

A nascent storm
Evoked by my magic
Spat the light
And bring the spread of shadows
Now he is me, now I am him
My soul is free
To see the lure of darkness

Thirsting for the water
I found the taste of blood
Looking for the beauty
I saw the face of death
Enchanted by the evil
I found myself in this...

...Gloomy Lure...
3. Bloody Christian Massacre

With christian blood on the altar of Set
I'm invoking the power of the endless sunset
Awaking now the daemons
And summoning all the beasts
Now has come the time of the Antichrist
To fade the light
Enthrone eternal night
And I was the chosen one
To prepare the ceremony

All my sword is bloody wet
'cos I cut your christian head

Suffer the agonies before you're dead
I torment your body and stopping your breath
You are my victim for this sacrifice
Victim of your religion of lies
Pain in your eyes
My anger arise
You'll see the truth in Lucifer's eyes
The altar of evil is covered with blood
The thread of life of this christian is cut
The ritual is done
And my spirit becomes
Possessed by the power of evil kingdom

Bloody christian ripped body
In the church that burns unholy
Bloody christian smashed head
And my hands are bloody wet
4. Maria And The Tempter

Ave Maria
Flaming Maria
Ave Maria
Bleeding Maria

Defilement of the holy virgin
Defilement of the holy cunt

See the last rays!
Grim daemonic shining
Look to the devil!
He awaits you
Where is now your god? - He is dying!

Moment of truth
Nightmare for you
Birth of new messiah
Son of Satan is born
5. Siren From The Depths Of Pain

Siren in the depths of pain
That broke the mirror in my soul
Now flies like a raven winter
Far away from me...

Father of my dark desires
Take my soul to you in Hell
I have seen the bleeding heaven
That will burn in flames forever

"Reverent father, I summon thy flesh,
with incense and virgin blood..."

Lost in the song of choirs of angels
Cold as the buried corpse of christ
Among the vistas of nightmares and dreams

Feeling my soul to yours
Darker than the night can be
I'm falling in your world of sorrow,
Pain and endless decease

Siren from the depths of pain
6. As The Sepulchral Fairies Dance

Lucifer's day has come

From black Eden
She is rising

Fairies mistress, evil witch
Daughter of the sin of Satan
She is calling now the darkness
Whispering dulcet to the graves

From black Eden
She is rising

Dance like a mist
With scorn in her eyes
Rupture the shroud
Cold as a stone

From black Eden
She is rising

Pulsing softly with the forest
Fly above the ancient oaks
She is calling now the fairies
Whispering dulcet to their graves

From black Eden
She is rising

Moonlight cover the graves
And wind falls upon
Dead autumn leaves
As a funeral breeze
Ghostly cry of a witch
Asunder the night
And moon's shadow frozen
When their faces saw
Three fairies on the new grave
Every night they dance
With a serement dress
Desecrate the light
Of The Evening Stars

Exhumate dead flesh
Kiss it 'neath the night
Three girlies they was
Dark fairies are called
Masturbating over
The face of christ
She reach orgasm

Suck her mouth and kiss her lips
Fuck the corpse that bleed for live
All the flesh is now possessed
As the sepulchral fairies …dance...
7. Brodi Moyata Dusha

(These lyrics are in Bulgarian)

Ìðàê è ìúãëà
Èçïúëâàò ñòàðàòà ãîðà
 íîù áåç ëóíà
Áðîäè ìîÿòà äóøà
Ïðèçðàê ìúëâè
Âúëöèòå êðàé ìåíå âèÿò

Òàì ïðåç íîùòà
Àç âèäÿõ
Äèâíî ñàìîäèâñêî õîðî
È çàïÿõ
 ïëåí íà òàç íåçåìíà êðàñîòà

 ïëåí íà òàç íåçåìíà êðàñîòà
Îíåìÿõ
Ñãðàá÷åí îò ìîÿ âúçòîðã
Îòëåòÿõ
Íàäàëå÷
Ñ âå÷íîñòòà ñðåä êðàñèâè ãîðè
È ñå ëÿõ êàòî ðó÷åé
Îò ìúðòâà ïðîêîáíà âîäà...

Êàðàêîíäæóë ïðåêúñíà ìîÿ áÿã
Êàðàêîíäæóë, èçíèêíàë â ñòúëá îò ìðàê,
Ñãðàá÷è íåæíà ñàìîäèâà
Èçòðúãíà íåéíîòî ñúðöå
Ïîäíåñå ãî êúì ìåí âúâ ìðàêà
Ñ îáàãðåíè îò êðúâ ðúöå
Ïîåõ ãî àç è ñúñ íàñëàäà
Ïîãëåäíàõ ìúðòâîòî ëèöå
Îòõàïàõ êúñ÷å îò äóøàòà
Íà ãîðñêîòî äåòå
8. Beneath The Bleeding Skies Of Heaven

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links