Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GHOST LYRICS

"Noc Demona" (1989 Demo)

1. Noc Demona 1
2. Noc Demona 2
3. W³adcy �wiata1. Noc Demona 1

czarny koñ
na swoim grzbiecie unosi czarn¹ postaæ
tropiciel dusz
wyruszy³ znów demona spe³niæ wolê

gdy znajdzie ciê
nie zgubisz go
on bêdzie twoim cieniem

gdy przyjdzie czas
demona g³os
us³yszysz w swojej duszy

demon w³adca ciemno�ci
demon okrutny, bez lito�ci
dusza grzechem splamiona
sp³onie w noc demona

razem z nim
nadejdzie noc
przeklêta przez szatana

z kielicha bêdziesz
krew swoj¹ pi³
co z ran twych wycieka³a

demon w³adca ciemno�ci
demon okrutny, bez lito�ci
dusza grzechem splamiona
sp³onie w noc demona

hej zobacz
tam stoi kto�
nie widaæ jego twarzy

tropiciel dusz
odnalaz³ ciê
przyniesie �mieræ ci w darze
2. Noc Demona 2

zapad³ zmrok, zerwa³ siê wiatr
w oddali s³ychaæ czyj� g³os
narasta huk, b³yskawic grzmot
demona nadesz³a noc

chcia³by� siê skryæ, lecz nie masz gdzie
przed czartem otwarte drzwi
jeste� bezsilny, twa dusza tli
jak �wiecy zwil¿ony knot

demona noc, ciemno�ci gra
to nie zabobon czy mit
demona noc nadesz³a dzi�
ocali ciê tylko �wit

spragniony g³os, zemsty i krwi
wydobyæ z ciebie chce
modlitwy szept p³ynie w twych ust
i ginie pusty gdzie�

le¿ysz bez si³ jak ciê¿ki g³az
twe oczy nie widz¹ nic
czekasz na cios, ostatni raz
ca³ujesz kamienny krzy¿

demona noc, ciemno�ci gra
to nie zabobon czy mit
demona noc nadesz³a dzi�
ocali ciê tylko �wit

przed sob¹ masz obraz swych dni
widzisz jak szary by³ �wiat
po co masz ¿yæ, chod� godzinê?

przed tob¹ jeszcze d³uga noc
nim zegar czas wybije
czy ujrzysz rano s³oñca wschód
czy demon ciê zabije?
3. W³adcy �wiata

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links