Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GAGAS LYRICS

"The Singles" (1996 Single)

1. Absolon
2. Logicka Bariera
3. Zaciatok Konca
4. Dreveny Panacik1. Absolon

Poèúvam dá¾ï, smeje sa z nás.
Ty hrie¹na kurtizána buï moja nirvána.


Pri¹iel k nám hos» – doniesol kos».
Ty hrie¹na kurtizána buï moja nirvána.

Právom sa pýtam : „Máme býka?“

Absolón je krásne mesto
Absolón to nie je gesto
Absolón je krásne mesto
Absolón u nás je tesno

®ivot je klaun, ¹aman je v nás
Ty hrie¹na kurtizána bude¹ dnes sklamaná

Cítim svoj pád – ja padám rád
Ty hrie¹na kurtizána bude¹ dnes sklamaná

Právom sa pýtam : „Máme býka?“

Absolón je krásne mesto
Absolón to nie je gesto
Absolón je krásne mesto

Opä» ten dá¾ï, nespoèet vrá¾d
A hrie¹na kurtizána po nociach behala

Dostávam zlos» – mám toho dos»
A hrie¹na kurtizána po nociach behala

Právom sa pýtam : „Máme býka?“

Absolón je krásne mesto
Absolón to nie je gesto
Absolón je krásne mesto

©epot krídel, tú¾ba zaèína rás»...

Poèúvam dá¾ï, smeje sa z nás.
Ty hrie¹na kurtizána buï moja nirvána.

Pri¹iel k nám hos» – doniesol kos».
Ty hrie¹na kurtizána buï moja nirvána.

Právom sa pýtam : „Máme býka?“

Absolón je krásne mesto
Absolón to nie je gesto
Absolón je krásne mesto
2. Logicka Bariera
3. Zaciatok Konca

Na¹iel som tu jeden príbeh,
ako zaèal u¾ aj konèí...
Zaèína sa deò, zaèína sa noc.

Márne hµadám ïal¹ie stránky,
tento èas je zvlá¹tne zvlá¹tny...
Konèí sa deò, konèí sa noc...

Za¾il som prekliaty deò!!!

Chvíµkami mizne mi dej...

Potulný básnik zdal sa mi krásny
Bol to v¹ak zrádnik, nevedel ver¹.

Ka¾dý má rád, keï dýcha» smie.
V predstavách blúdim, ¾ijem svoj sen.

Zaèína, konèí, konèí, zaèína, zaèína, konèí, konèí a zaèína!!!

Za¾il som prekliaty deò!!!
Chvíµkami mizne mi dej...
4. Dreveny Panacik

Vzdialený hlas zaèal mi otázky klás» : „Preèo sa sna¾í¹ zachráni» svet, keï zohnutý µudia mu vládnu dnes?“

Oblohou krú¾i vták,
nemusí¹ sa ho bá».

Rozbehnú» po lúke bosý sa chcem,
trápi ma my¹lienka : „Èo vlastne chcem?“

Motýµ èo ¾murká,ru¾a èo spieva,
sedí tu rád na lúke z neba.

Vtáci mu zobú z ruky èo nemá cit.
Panáèik z dreva bude raz kráµ!!!

Sedí a hµadí na dúhový most...

Zaèal sa trias», nechápal niè..
Spasi» chcel nás skú¹a to zas.
Postavil hrad – dúhový kráµ.
Steny ma krivé, obrysy matné.

Oblohou krú¾i vták,
hµadá ten bájny hrad.
Rozbehnú» po lúke bosý sa chcem,
trápi ma my¹lienka : „Èo vlastne chcem?“

Vtáci mu zobú z ruky èo nemá cit.
Panáèik z dreva bude raz kráµ!!!

Sedí a hµadí na dúhový most...

Zaèal sa trias», nechápal niè..
Spasi» chcel nás skú¹a to zas.
Postavil hrad – dúhový kráµ.
Steny ma krivé, obrysy matné.

Ostal som sám – ja a môj svet.
Vraj bez bolesti – mýli» sa smiem.
Trápi ma niekto? Mo¾no, ¾e nie...

Staèí tak málo – pre lep¹í svet...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links