Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GAGAS LYRICS

"Demo" (1990 Demo)

1. Gloria In Exelsis Deo (instrumental)
2. Plaè Nenarodených Detí (instrumental)
3. A Vivaldi Concert G-dur
4. Hlad Po Drogach
5. Bezstarostne Trapenie
6. Kat
7. Usmev Strachu
8. Pocit
9. Dreveny Panacik (instrumental)1. Gloria In Exelsis Deo (instrumental)
2. Plaè Nenarodených Detí (instrumental)
3. A Vivaldi Concert G-dur
4. Hlad Po Drogach

Poznám svoju tvár, do zrkadla pozerám..
V èarovnom lesku vlastných oèí vidím seba klam
Kto mi ho dal?
Kto mi ho daroval?
Kto mi dal právo znièi» si svoj ¾ivot sám?!
Zvlá¹tny, prázdny, tajný klam,
priatelia ja si sviecu strá¾im sám.
Kto mi dal právo zabíja»,
milova» drogu, zomiera»?
Mám u¾ v¹etko, ja nemám niè.
Poèúva» s vami, ¾iali».
Milujem drogu - zomieram.
Hlad, ktorý pri¹iel preklínam.
Le¾ím na koµajách,
za chvíµu príde veµký vlak.
Le¾ím na ihlách,
za chvíµu prichádza hlad po drogách.
Keï zhasli sviecu bolo poèu» plaè.
Opojený tú¾bou spozna» seba snáï.
Ka¾dý hµadá nádej – nachádza len strach.
V srdci nosí skrytý jasný ideál.
V diaµke ¾iaria svetlá – ka¾dý vlastné má...
No zhasnutá svieca svetlo nevydá...
Le¾ím na koµajách,
za chvíµu príde veµký vlak.
Le¾ím na ihlách,
za chvíµu prichádza hlad po drogách.
Keï zhasli sviecu bolo poèu» plaè.
Opojený tú¾bou spozna» seba snáï.
Ka¾dý hµadá nádej – nachádza len strach.
V srdci nosí skrytý jasný ideál.
V diaµke ¾iaria svetlá – ka¾dý vlastné má...
No zhasnutá svieca svetlo nevydá...
5. Bezstarostne Trapenie

Stále cítim, ¾e smr» mojím strá¾com je...
®i a maj sa lep¹ie ako tvoje druhé ja..
JA!!!
Si v èiernom a èervené ústa má¹,
ja utekám pred tou my¹lienkou,
¾e èas u¾ zastal a ja màtvy v òom spím,
¾e umrela aj ru¾a èo nesmrteµnou sa zdala by»...
Kúzelná chvíµa, keï narodil sa smiech aj ¾iaµ.
Moje ústa plaèú...
Poznám tvoj smiech, aj tvoj plaè.
Odpus» mi hriechy, nejak to zma¾...
Sám , tak sám, ó sám...
Bezstarostne sa trápim,
ja viem, ¾e plaè aj smiech je ¾iaµ
Som sám , tak sám...
Bezstarostné trápenie...
Kedy si spomenie¹?
Na blázna, ktorý »a miloval a slzy ti nedal...
Preèo plaèe¹, keï ja som tak sám?
Sám, sám, tak sám...
Spomínam, v spomienkách tichých sám...
Plachý som - ako sen.
Odpus» mi to, èo som ti vyviedol – medzi tebou a nebom....
Len na chvíµu si spomeò na blázna,
ktorý »a miloval, mal »a rád a predsa »a sklamal...
E¹te dnes...
6. Kat

Za tvoju zradu : „I wont fuck you!!!“
a to mi ver, ¾e ti to raz vyvediem.
Mo¾no ma pozná¹,
mám nenávis» v oèiach – to kvôli tebe.
Ostal v nich len suchý plaè.
Hladkaj moje telo, neostávaj nemá...
To èo ti dal blázon ostalo bez mena.
Sila ¹tyroch dní, naveky zabudni.
Milova» »a chcem, aj keï nemô¾em.
Láskaj moje srdce, neostávaj verná.
To, èo ti chcel blázon sa stále nemení.
Sila ôsmych dní, naveky stratený.
Opä» »a chcem, v snoch »a milujem.
Keï plaèe dievèa, to bolí
Aj v tvojom srdci plameò horí,
bacha si daj na svoju èistú tvár...
Je èistá ako krieda, anjel sám.
Pochopil som slová, ktoré mi vravel kat.
Ale kat vraví : „Mám »a stra¹ne rád...“,
ale hlavu ti chce, tú¾i alebo musí vzia».
Uveril som slovám, ktoré mi vravel kat : „Mám »a rád...“
Keï plaèe dievèa, to bolí
Aj v tvojom srdci plameò horí,
bacha si daj na svoju èistú tvár...
Je èistá ako krieda, anjel sám.
Pochopil som slová, ktoré mi vravel kat.
Ale kat vraví : „Mám »a stra¹ne rád...“,
ale hlavu ti chce, tú¾i alebo musí vzia».
Uveril som slovám, ktoré mi vravel kat : „Mám »a rád...“
7. Usmev Strachu

Plaviac sa záhradou nebeských kvetov
a hnijúcich tiel , strácal som silu a strácal som tvár...
Videl som sám seba, kráèajúc pred oltár z µudskej bolesti...
Na kri¾ovatke snov, rozhodnú» sa je boj.
Myseµ sa bojí, ¾e uká¾e tvár.
S nevernou vierou v¹ak poznáva¹ ten klam,
ktorý »a zvádza na jednu z prázdnych ciest.
Polámaná nádej, atypický zmysel...
Smutný deò a smutná noc.
Úsmev strachu je chvíµa krachu...
Kockovaná hlava a svetská sláva.
Chcem smr»! Chcem spa»! Chcem ¾ivot! Chcem sa hra»!
Zomieram a pí¹em básne – za ¾ivota znejú trápne.
Niekto sa zas rozpadol na tisíce prázdnych slov...
Na konci sa rozhodol : „ I wont living in Destroy!!!“
Rozbijem sa a porozmý¹µam, kde sa nepokoj skrýva...
Èí pohµad sa díva tam?
Preèo sú tak zvlá¹tne, tie èudné básne?
Dívam sa na smiech a vidím, vidím len tieò.
Dívam sa na plaè a cítim len smiech.
1,2,3,4...
Tak èo je! Tak èo je!
Snáï nechce¹ u¾ zomrie»?
Tak èo je! Tak èo je!
Snáï nestráca¹ vieru?
Tak èo je! Tak èo je!
Snáï nechce¹ niè vravie»?
Tak èo je! Tak èo je!
Snáï nestráca¹ silu?
Polámaná nádej, atypický zmysel...
Smutný deò a smutná noc.
Úsmev strachu je chvíµa krachu...
Kockovaná hlava a svetská sláva.
Chcem smr»! Chcem spa»! Chcem ¾ivot! Chcem sa hra»!
Zomieram a pí¹em básne – za ¾ivota znejú zvlá¹tne.
Niekto sa zas rozpadol na tisíce prázdnych slov...
Na konci sa rozhodol : „ I wont living in Destroy!!!“
Rozbijem sa a porozmý¹µam, kde sa nepokoj skrýva...
Èí pohµad sa díva tam?
Preèo sú tak zvlá¹tne, tie èudné básne?
8. Pocit

Obloha krváca,
úzkos» skál..
Le¾im v nebi svojích pocitov
Letiace tiene ukri¾ovaného ¹»astia
Pocity sa vzná¹ajú,
pocity sa potápajú...
Mám takýto sen pre Vás èo stále spia – skúste cíti», ¾e stromy majú hlas...
9. Dreveny Panacik (instrumental)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links