Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


FULLMOON LYRICS"Â òâîèõ ðóêàõ" (2004 Demo)

1. Din nou vine noaptea
2. Riul Blestemat
3. Ãèáåëüíàÿ êðàñîòà
4. Â òâîèõ ðóêàõ
5. Õðàì ëþáâè
6. Òîëüêî Òû è ß
7. Äî íàñòóïëåíèÿ ðàññâåòà
8. Íî÷íàÿ ñîíàòà1. Din nou vine noaptea

Din nou vine noaptea,
Si pe cer se afla luna.
In fiecare zi se incepe devastare singelui

Pe aripi al noaptei
Eu navalesc in lumea viilor,
Se caut victima, pentru domnie intuneciei.

Castelul antic,care apara pe coasta dealului,
O sa parasim cu conte amindoi.

Pe aripi al noaptei
Eu navalesc in lumea viilor,
Se caut victima, pentru domnie intuneciei.

Stihiile al toate aparitiile ferrite,
Eu simt in sine in propriul moment.
Tiimpul a pierdut propriul cont,
Viata eternal asta e singe

Viata mea a fost asa de trista
In sura multime zi de zi,
Dar in lumea umbrelor eu sunt fericita

Pe aripi al noaptei
Eu navalesc in lumea viilor,
Se caut victima, pentru domnie intuneciei.

Stihiile al toate aparitiile ferrite,
Eu simt in sine in propriul moment.
Tiimpul a pierdut propriul cont,
Viata eternal asta e singe
2. Riul Blestemat

Dupa muntele Carpatii,unde se afla domnie de noapte.
Riul reginei,care se e inceputul ei.
Apa ei este pura,ca lacrimi ale pruncelor
Reinviere suferintei,ale anii trecute.
Dar in fiecare seara,apusul soarelui lasa,
Pe suprafata ei,culorea purpurie.
In dezlantuire brusca de vint si fosnetul,
Uriet lupelor si geamat mortilor
A se uza sub riul blestemat!
Dar in fiecare seara,apusul soarelui lasa,
Pe suprafata ei,culorea purpurie
3. Ãèáåëüíàÿ êðàñîòà

Åå ãëàçà ïîëíû î÷àðîâàíèÿ ëóííîãî ñâåòà.
Ïðèñòàëüíûé âçãëÿä ãîëîäíûõ âîëêîâ,
Ðîæäåííûõ â òåìíûõ ãëóáèíàõ ëåñîâ.

Ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è ñèëû íàïîëíÿò åå
È, çàòÿíóâ â ñåòè ñòðàñòè, îíà âîçüìåò ñâîå.

Åå êðàñîòà íåñåò ãèáåëü âñåìó æèâîìó.
Èñòî÷íèê íàñëàæäåíèé,
Îòðàâëåííûé ñîòíè ëåò íàçàä.

Ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è ñèëû íàïîëíÿò åå
È, çàòÿíóâ â ñåòè ñòðàñòè, îíà âîçüìåò ñâîå.

Îäèíî÷åñòâî - âå÷íûé óäåë,
Ðàñïóñòèâøèõñÿ öâåòîâ õëîðîç.
Ëþáîâü îñòàåòñÿ åå íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé,
Åå íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé.

Ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è ñèëû íàïîëíÿò åå
È, çàòÿíóâ â ñåòè ñòðàñòè, îíà âîçüìåò ñâîå.
Ñíîâà âîçüìåò ñâîå...

Ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è ñèëû íàïîëíÿò åå
È, çàòÿíóâ â ñåòè ñòðàñòè, îíà âîçüìåò ñâîå.
4. Â òâîèõ ðóêàõ

Íàêîíåö ÿ ñíîâà ñ òîáîé,
Âêóøàþ âêóñ õîëîäíûõ ãóá.

 òâîåì òåëå äàâíî íåò æèçíè,
Íî ëèøü ñ òîáîé ÷óâñòâóþ ñåáÿ æèâîé.
Òû ïðåîäîëåë îêåàíû âðåìåíè,
×òîáû íàéòè ìåíÿ.

Ïîäàðè ìíå âå÷íóþ ëþáîâü,
Èñïåé ìîþ êðîâü,
Ðàçáèâ çåðêàëî æèçíè,
Óâåäè èç ñìåðòíîãî ìèðà.
Âñå ìîå òåëî è äóøà
Íàâåêè â òâîèõ ðóêàõ.

ß íå áîþñü ñäåëàòü ïîñëåäíåé øàã,
Ïîçàäè, îñòàâëÿÿ ñëåçû è ïå÷àëü,
 ìèðå òåíåé áóäó ñ òîáîé âñåãäà.

Ïîäàðè ìíå âå÷íóþ ëþáîâü,
Èñïåé ìîþ êðîâü,
Ðàçáèâ çåðêàëî æèçíè,
Óâåäè èç ñìåðòíîãî ìèðà.
Âñå ìîå òåëî è äóøà
Íàâåêè â òâîèõ ðóêàõ.
5. Õðàì ëþáâè

Ìû áëóæäàåì ïî íåâèäèìûì òðîïàì,
Òàì, ãäå ïîñëåäíèé ëó÷ ñâåòà ðàñòâîðèëñÿ â íî÷è.
Âåðèì, ÷òî ñìîæåì íàéòè Õðàì Ëþáâè

Íàñòàíåò âðåìÿ è ñâîäû íàïîëíèò ýõîì ñòàðèííûé ðèòóàë,
Íàñòàíåò âðåìÿ è êðîâü ïðîëüåòñÿ íà æåðòâåííûé àëòàðü.

Äðåâíèå æðåöû õðàíèòåëè ñóäåá çåìíûõ
Âåäóò íàñ ïî æèçíåííîìó ïóòè.
 ìåñòî ñëèÿíèÿ äóø, â Õðàì ëþáâè.

Íàñòàíåò âðåìÿ è ñâîäû íàïîëíèò ýõîì ñòàðèííûé ðèòóàë,
Íàñòàíåò âðåìÿ è êðîâü ïðîëüåòñÿ íà æåðòâåííûé àëòàðü.

Áîëü î÷èñòèò íàøå ñîçíàíèå,
Êðîâüþ ñìîåò îæèäàíèå...

Íàñòàíåò âðåìÿ è ñâîäû íàïîëíèò ýõîì ñòàðèííûé ðèòóàë,
Íàñòàíåò âðåìÿ è êðîâü ïðîëüåòñÿ íà æåðòâåííûé àëòàðü.
6. Òîëüêî Òû è ß

Íå ïîìíþ â êàêèå âåêà, âðåìåíà
 ñòàðîì çàìêå, íà ñêëîíå õîëìà
Ìû æèëè ñ òîáîé, íå çàìå÷àÿ çëà.
 ìèðå áûëè òîëüêî òû è ÿ,
òîëüêî òû è ÿ,
òîëüêî òû è ÿ.

Íî íàä ñòðàíîþ íàâèñëà áåäà,
È â ïîñëåäíåé ðàç îáíÿâ ìåíÿ,
Ãðàô ñåäëàåò êîíÿ,
Íå çíàÿ, ÷òî ìû ðàññòàåìñÿ íàâñåãäà,
íàâñåãäà,
íàâñåãäà.

È íàñòàë ìèã,
Ñìåðòü âûíåñëà âåðäèêò.
Ñòðåëîé áûë ïóùåí ëîæíûé ãîíåö
Âîçâåùàþùèé, ÷òî òåáÿ íåò,
×òî òåáÿ áîëüøå íåò.

Íå ïîìíþ â êàêèå âåêà, âðåìåíà
 ñòàðîì çàìêå, íà ñêëîíå õîëìà
Ìû æèëè ñ òîáîé íå çàìå÷àÿ çëà
 ìèðå áûëè òîëüêî òû è ÿ,
òîëüêî òû è ÿ,
òîëüêî òû è ÿ.

Íàì ñóäüáîé áûë óãîòîâàí îñîáûé óäåë
Êîâàðíûì ïðåäàòåëüñòâîì ðàçëó÷èòüñÿ.

Íî çíàþ ÿ, ÷òî âìåñòå íàì íå áûòü,
È áîëü â ñåðäöå íå ñìîãó çàòóøèòü.
Âñå ìîè ãîðåñòè è ïå÷àëü,
Âìåñòå ñî ìíîþ óêðîåò ðåêà...
7. Äî íàñòóïëåíèÿ ðàññâåòà

Íî÷íàÿ ïòèöà ïðîáóäåò ìåíÿ îòî ñíà,
Ïî ëóííîé òðîïå, çà ñîáîé çîâÿ,
Âûâåäåò íà áåðåã ïðóäà.

Ñîòíè ëåò, â ïîëíîëóíèÿ íî÷ü,
Âîçâðàùàþñü â ýòîò ìèð âíîâü.

Íàä âîäíîé ãëàäüþ êëóáèòñÿ òóìàí,
Èç ïðîçðà÷íûõ íèòåé
Ñïëåòàåò ëþáèìîãî ñèëóýò.

Ñîòíè ëåò, â ïîëíîëóíèÿ íî÷ü,
Âîçâðàùàþñü â ýòîò ìèð âíîâü.

Òàíåö â ñâåòå çâåçä è ëóíû, ïîäàðèøü ìíå òû.
Òàíåö ëþáâè è ñìåðòè, îáúÿòûé âå÷íîñòüþ.
Âìåñòå, ïðåîäîëåâàÿ çàêîíû áûòèå,
Äî íàñòóïëåíèÿ ðàññâåòà.

Ðàçëó÷åííûìè ïðè æèçíè,
 ïîñìåðòèè ñ÷àñòüå õîòåëè îáðåñòè,
Âäàëè îò ëþäñêèõ çàáîò,
Òàê ñ÷àñòüå õîòåëè îáðåñòè.

Ñîòíè ëåò, â ïîëíîëóíèÿ íî÷ü,
Âîçâðàùàþñü â ýòîò ìèð âíîâü.

Òàíåö â ñâåòå çâåçä è ëóíû, ïîäàðèøü ìíå òû.
Òàíåö ëþáâè è ñìåðòè, îáúÿòûé âå÷íîñòüþ.
Âìåñòå ïðåîäîëåâàÿ çàêîíû áûòèÿ
Äî íàñòóïëåíèÿ ðàññâåòà.
8. Íî÷íàÿ ñîíàòà

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links