Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EXPLODE LYRICS

Temptation

"Temptation" (2005 Demo)

1. Intro - Saraghaz (Instrumental)
2. Earthquake - Zamin Larzeh
3. Death Jungle - Jangal e Marg
4. Third Slave - Bardeye Sevvom
5. Holy Saviour - Naji e Moghadas
6. Last Soldier - Akharin Sarbaz1. Intro - Saraghaz (Instrumental)
2. Earthquake - Zamin Larzeh

رÙØ²Û ØªØ§Ø±ÛÚ©
آسÙا٠را ÙÛ Ù¾ÙشاÙد
آرزÙÙاÛت را
ÙابÙد ÙÛ Ú©Ùد

ÙØ±Ø²Ø´Û Ø³Ø®Øª
تا Ùغز استخÙاÙت
سÛÙاب Ùرگ
بر Ùا بارÛد٠گرÙت

خشÙ
خش٠طبÛعت
تÙØ®
سرÙÙØ´ØªÛ ØªÙØ®
خاÙ٠ات اÙرÙز ÙبرستاÙت است

اراب٠Ùرگ
ب٠دÙباÙت است

را٠ÙØ±Ø§Ø±Û ÙÛست
پاÛا٠زÙØ¯Ú¯Û Ø§Ø³Øª
بدÙÙØ§Û ÙÛÙ٠جاÙ
در ÚÙگا٠زÙÛÙ
ÙاÙÙ ÙاÛشا٠را
Ù¾Ø§Ø³Ø®Û ÙÛست
اÛÙ ÙÙ٠درد ٠رÙج
Ø¨Ø±Ø§Û ÚÛست

خشÙ
خش٠طبÛعت
تÙØ®
سرÙÙØ´ØªÛ ØªÙØ®
خاÙ٠ات اÙرÙز ÙبرستاÙت است
اراب٠Ùرگ ب٠دÙباÙت است


خشÙ
خش٠طبÛعت
تÙØ®
سرÙÙØ´ØªÛ ØªÙØ®
خاÙ٠ات اÙرÙز ÙبرستاÙت است
اراب٠Ùرگ ب٠دÙباÙت است
3. Death Jungle - Jangal e Marg

دستÙا ÙÙ٠بست٠اÙد
ÙکرÙا ÙÙÙ Ùح٠شد٠اÙد
درختÙØ§Û Ø¨ÙÙد ٠عظÛÙ
تارÛÚ©Û Ø¢Ø³ÙÙ٠ر٠سبب شد٠اÙد

ÙÛÙÙ ÙاشÙÙ ÙÙÙ ÙسÙس٠است
تارÛÚ©Û Ø Ù¾ÙØ³ØªÙ Ø§Û Ø³Ø®Øª
Ø­ÙاÙا ÙÙÙ Ùرد٠اÙد
آدÙÙا غر٠رÙج ٠درد

سکÙت
ÙرÛاد Ùغز ÙÙ
Ùغاک
سÙر٠جÙÚ¯Ù Ùرگ

درختÙاش ÙÙÛش٠زÙد٠اÙد
رÛØ´Ù ÙاشÙ٠رÙÚ¯ Ø®ÙÙ ÙÙ
اشکÙا دÛگ٠سرخ شد٠اÙد
تارÛÚ©Û ÙراسÙÛ Ùرگ
سر Ùا ÙÙ٠تبر شد٠اÙد
تبرÙاÛÛ ØªÛز ٠گرÙ
جÙÚ¯Ù Ùرگ ÙÙÛ ÙÙÛتر
بدÙÙا ÙÙÙ Ø¨Û Ø³Ø± شد٠اÙد

سکÙت
ÙرÛاد Ùغز ÙÙ
Ùغاک
سÙر٠جÙÚ¯Ù Ùرگ
4. Third Slave - Bardeye Sevvom

Ø¯Ø±Ø¯Û Ù¾Ûر
تسÙØ· Ùحض
درÙاÙØ´ ÚÙÙ Ùرگ سÙÚ¯
درخت رÙج Ú©Ø´Ûد٠تÙ
Ø²Û Ù¾Ø§Û Ø§ÙÙ Ø¨Û Ø´Ø§Ø® ٠برگ

استÛصاÙ
ÙÙرÛÙÛ Ø¬Ø§ÙداÙÛ
اسÛر در Ù¾ÙجÙ
خش٠٠بÛزارÛ

Ø­ØµØ§Ø±Û Ø³ÙÛ Ø¯Ù Ù Ø¨Ø± تÙست
عبÙر از اÙÙ ÚÙÙ Ùرگ تÙست
غرÛز٠ات Ú©Ùتر٠شد٠است
Ùغز ت٠ÙرÙخت٠شد٠است

استÛصاÙ
ÙÙرÛÙÛ Ø¬Ø§ÙداÙÛ
اسÛر در Ù¾ÙجÙ
خش٠٠بÛزارÛ


استÛصاÙ
ÙÙرÛÙÛ Ø¬Ø§ÙداÙÛ
اسÛر در Ù¾ÙجÙ
خش٠٠بÛزارÛ

جا٠٠ÙÙاÙ
حر٠آخر
برÛØ§Ø¯Û Ø¨Û ØµØ¯Ø§
سکÙØªÛ Ø³Ø±Ø¯
5. Holy Saviour - Naji e Moghadas

Sky flown of eyes
Rivers flow of plants
I know that they all died
A Man with his rod
He's still alive and departs

they find your place burn your face
break your rod kill your faith
but you still alive have your sun
have your light to guide em all
they make you dog eat their bones
but u make your rod from their bones
i cry for them turn your light alight again

saviuor i see pain in your eyes
every tear like an ocean of sins
they use your hands for their plunders
i see your head in their hands

they find your place burn your face
break your rod kill your faith
but you still alive have your sun
have your light to guide em all
they make you dog eat their bones
but u make your rod from their bones
i cry for them turn your light alight again
6. Last Soldier - Akharin Sarbaz

پاÛا٠ÙصابÛ
ÙÙاÙÙت تا Ù¾Ø§Û Ø¬Ø§Ù
کشت٠ÙÙÙÙع
تÙÙا را٠Ùجات

ÛÚ© سرباز
ÛÚ© خشاب
دستÙر ÙاÙÙÙ
کشت٠تا Ù¾Ø§Û Ø¬Ø§Ù

در ÚÙگا٠Ùحشت اسÛرÙ
سÙÚ¯Ø±Û Ú©ÙÚÚ© در Ú©ÙÛÙÙ
ترس Ùرگ در عÙÙ ÙگاÙÙ
اÙرÙز رÙØ²Û Ø§Ø³Øª Ú©Ù ÙÛÙÛرÙ

ÛÚ© سرباز
ÛÚ© خشاب
دستÙر ÙاÙÙÙ
کشت٠تا Ù¾Ø§Û Ø¬Ø§Ù

Ø´ÙÛÙ Ùرگ در آسÙاÙ
سÙÙØ· بÙب Ø Ø§ÙÙداÙ
ØµØ¯Ø§Û ÙاÙÙ Ùا Ø Ø§ÙÙجار

ØµØ¯Ø§Û ØªÛرÙا ÙزدÛکتر
ÙÙ٠تÙÙÚ¯Ùا ر٠ب٠ÙÙ
Ùشار ÙاشÙ
Ùرگ


ÛÚ© سرباز
ÛÚ© خشاب
دستÙر ÙاÙÙÙ
کشت٠تا Ù¾Ø§Û Ø¬Ø§Ù

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links