Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EXLIBRIS LYRICS

ZnamiÍ

"Znamiê" (2004 Demo)

1. W Objêciach Kruka
2. Czarny Anio³
3. Przekleñstwo
4. Dotyk Nocy1. W Objêciach Kruka

Teraz czujê taki lêk
dogania mnie twych wyznañ d�wiêk
nie mogê zamkn¹æ oczu
szukam twego ciep³a w �nie

W objêciach kruka teraz �piê
a w mojej g³owie mrok jest dniem
nie wierzê ¿e odszed³e� w cieñ
nie mogê straciæ ciê

Nigdy nie zostawiaj mnie
nie liczy siê dla nas �mieræ
dotyk nie sp³ynie jak deszcz
serce me wykrzyczy sens

S³oñce znów o¿yjê w nas
zamiast krwi niech p³ynie czas
dzieje pisz¹ ka¿dy dzieñ
jeste� w nich, choæ tylko snem

W my�lach dotyk skóry twej
gdzie samotno�æ siedzi w niej
dawnych wspomnieñ d³awi smak
podaj rêkê, daj mi trwaæ

Nie zostawiaj mnie
nie liczy siê dla nas �mieræ
nie zostawiaj mnie...
2. Czarny Anio³

Kiedy odwracam wzrok jeste� tu¿ obok
kiedy zamykam oczy wci¹gasz mnie w mrok
kiedy chcê skoczyæ ty trzymasz mnie
tulisz ciemno�ci¹ i czule szepczesz,
¿e jeszcze nie, jeszcze nie

Czarny aniele zostaw mnie tu
gdzie czarna ziemia skrywa mój grób
czarny aniele zostaw mnie tam
bym mog³a zapukaæ do twych piek³a bram

Czujê jak patrzysz gdy skoñczyæ chcê
mój gniew dope³nia twe plany z³e
kiedy chcê zasn¹æ ty budzisz mnie
tulisz sw¹ z³o�ci¹ i czule szepczesz,
¿e jeszcze nie, jeszcze nie

Czarny aniele zostaw mnie tu...

Sama nawet nie wiem gdzie mnie prowadzisz
czy¿ by³a bym córk¹, któr¹ zdradzisz
ma krew jest cenna wiêc pijesz mnie
tulisz sw¹ ¿¹dz¹ i czule szepczesz,
nie bój siê, nie bój siê

Czarny aniele zostaw mnie tu...
3. Przekleñstwo

Nawet w �nie s³ychaæ s³owa
rozrywaj¹ nasz¹ pier�
niczym gwiazdy w oczach Boga
tutaj nikt nie budzi siê

Czarny poci¹g, czarne my�li
goni¹ tych, co nie chc¹ wstaæ
bia³y sens, nie oczy�ci
serc, co zawsze musz¹ graæ

Musz¹ graæ na zawsze

Nie zmyjesz tych grzechów, których krew
wypala na d³oniach wieczn¹ pie�ñ,
a nasze przekleñstwo bêdzie trwaæ
zawsze, na wieki, tak jak �wiat

Si³a ognia, lêk przed cisz¹
noc owija jasny �wit
dla muzyki nasze dusze
pij¹ tekst deszczowych dni

Musz¹ graæ na zawsze

Nie zmyjesz tych grzechów, których krew...
4. Dotyk Nocy

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links