Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EVIL LYRICS

XII-XX

"XII-XX" (2004)

1. Prawdziwe oblicze w³adzy
2. Introwersja
3. Przyjaciel w³adzy
4. Z ust ¶mierdzi ci trupem...
5. Lojalni niewolnicy
6. Praworz±dny obywatel
7. Media children
8. POd mask± ekologii1. Prawdziwe oblicze w³adzy

PRAWDZIWE OBLICZE W£ADZY
Kolejna zbrodnia na komisariacie
Tragiczny pokaz si³y podczas t³umienia demonstracji
Funkcjonariusze gwa³c±cy kolejn± nieletni±
„Przypadkowy” strza³ w g³owê podczas przes³uchania
W³adza pokazuje swoj± prawdziw± twarz
Pazernego feuda³a który nigdy nie ma dosyæ
Paso¿yta który ¿ywi siê nasz± krwi±
W³adza odkrywa sw± okrutn± twarz
W mundurze brutalnego policjanta
W garniturze chciwego urzêdnika
Pijanego pos³a za kierownic±
Przyg³upa-ministra, chamskiego premiera
Znowu trzeba zwiêkszyæ uprawnienia policji
Stworzyæ jeszcze bardziej restrykcyjne prawo
Przecie¿ kto¶ musi broniæ tych krwiopijców przed lud¼mi
Kto¶ musi ich broniæ przed sprawiedliwo¶ci±
Do¶æ ju¿ tego ile mo¿na znosiæ to kurestwo
Zetrzemy wam u¶miech z waszego wynios³ego ryja
Dzieñ zemsty jest bliski uwa¿ajcie - jebane skurwysyny
Spo³eczeñstwo ma do¶æ, czas zmieniæ ten gówniany uk³ad
W³adza precz! W³adza precz!
2. Introwersja

INTROWERSJA
Nie ufaj nikomu – wokó³ tylko zdrada
Ob³uda i k³amstwo, hipokryzja i fa³sz
Nie ufaj! przyjaciel ciê sprzedaje
Nie ufaj! brat ciebie zdradza
Ob³uda i k³amstwo
Hipokryzja i fa³sz
Nieszczero¶æ i zdrada !
Otaczaj± ciê skurwiele, ka¿dy zna sw± rolê
Hipokryci i k³amcy
Gotowi zrobiæ wszystko
Aby ciê zniszczyc, aby ciebie zgnoiæ
Gotowi zrobiæ wszystko !
Ob³udni przyjaciele, fa³szywi koledzy
Wyczekuj± kutasy na chwile twej s³abo¶ci
By siê na ciebie rzuciæ, aby ciebie zgnoiæ
Przyczajeni do ataku z przymilnym u¶miechem
Przyjaciele skurwysyny – najwiêksi wrogowie !
Nie ufaj...
Otaczaj± ciê skurwiele, ka¿dy gra sw± rolê
Przyjaciele skurwysyny, gotowi zrobiæ wszystko
Aby ci dopierdoliæ, aby ciebie zniszczyæ
K³amstwo! ob³uda!
3. Przyjaciel w³adzy

PRZYJACIEL W£ADZY
Wróg u bram, prawdziwy czy wydumany
Dostarcza wielu korzy¶ci politycznych
Mobilizuje opiniê publiczn± wokó³ rz±dz±cych
Bo dysponuj± ¶rodkami do walki z wrogiem
Odwraca uwagê spo³eczeñstwa od innych trapi±cych go problemów
Daje ogromne mo¿liwo¶ci atakowania przeciwników politycznych
Przez ustawianie ich
W jednym szeregu z wrogiem pañstwa – okropnym terroryst±
Im wiêksze zagro¿enie tym ³atwiej umocniæ w³adzê
Ograniczyæ pole dzia³ania przeciwników politycznych
Skonsolidowaæ spo³eczeñstwo wokó³ walki z „wrogiem”
Przecie¿ wszyscy to znamy – George Bich Junior
Mo¿liwe siê staje wprowadzenie “prawnego stanu wyj±tkowego”
Zaprzeczaj±cego podstawowym zasadom demokracji
Zachwiany zostaje system kontroli
W³adzy ustawodawczej, s±downiczej, wykonawczej
W tej sytuacji legislacja i s±dy
Zaczynaj± pe³niæ funkcjê s³u¿ebn± wobec w³adzy
£atwo rz±dziæ w pañstwie kiedy poparcie jest du¿e
A opozycja jest s³aba i nie liczy siê wcale
Gdy poparcie s³abnie a opozycja ro¶nie w si³ê
Wtedy jest potrzebny terrorysta-wróg
Gdyby ich nie by³o pañstwo musia³oby ich stworzyæ !
Kiedy ich nie ma pañstwo musi ich stworzyæ !
4. Z ust ¶mierdzi ci trupem...

Z UST ¦MIERDZI CI TRUPEM...
Pogardliwy u¶miech nie potrafisz go ukryæ
Twoje g³upie uwagi trafiaj± w pró¿nie
Jestem na to odporny, ale ile jeszcze lat
Bêdê zmuszony wys³uchiwaæ podobnych bzdur
„Je¶li nie jesz miêsa to czym siê ¿ywisz
Przecie¿ to niezdrowe, wyniszczysz swój organizm
Rezygnujesz z przyjemno¶ci czy jeste¶ w sekcie?!
Rezygnujesz z przyjemno¶ci?!
Zarozumia³y ignorancie, nie dostrzegasz faktów
Nie s³uchasz argumentów arogancki g³upcze
Zadowolony z siebie, szczê¶liwy w swej g³upocie
Zachwalaj±cy miêso, p³yn±ce z niego korzy¶ci
Smak który tak lubisz to smak ¶mierci i krwi
Antybiotyków i sterydów, strachu i tortur
Nie zdajesz sobie sprawy, z ust ¶mierdzi ci trupem
Arogancki ignorancie – wpierdalaj±cy miêso
Nie zdajesz sobie sprawy z ust ¶mierdzi ci trupem !!!
5. Lojalni niewolnicy

LOJALNI NIEWOLNICY
Ludzie propaguj±cy kapitalizm
Wy¶miewaj± solidarno¶æ klasow± pracowników
Twierdz± ¿e to mit z innych czasów
Chc± przekonaæ do solidarno¶ci z pracodawc±
Solidarno¶æ pracownika ze swoim pracodawc±
Szczególnie w momentach trudnych dla szefa
Idealny uk³ad dla kapitalisty
Bezwzglêdnego krwiopijcy, chciwego bur¿uja
Oszczêdzaj± na nadzorze, zwiêkszaj± w³asne zyski
Wykorzystywani lecz lojalni, idealni niewolnicy
Dok³adnie wpasowani w tryby ich maszyny
Przedsiêbiorcy tworz± miejsca pracy gdy tego potrzebuj±
Jedynym celem jest odniesienie korzy¶ci
Obni¿a siê koszty przez redukcjê zatrudnienia
Bez sentymentów ciê zwolni± gdy zwiêkszy to zyski
Wykorzystani lecz lojalni
Idealni niewolnicy
Bezrobocie od zawsze wspomaga kapitalizm
Utrzymane na odpowiednim poziomie
Trzyma w ryzach pracowników
Wiêc podwy¿szaj± normy pracy obni¿aj±c wam wyp³aty
£ami± pracownicze prawa, pozwala im na to uleg³o¶æ
"Nie próbujcie tworzyæ zwi±zków
Szybko wam utrzemy nosa
Nie wy³amujcie siê z szeregu
Je¶li nie chcecie wylecieæ na bruk"
Jeste¶ tylko ma³ym trybikiem
Maszyny do robienia pieniêdzy
Nie wychylaj siê bo zostaniesz zmia¿d¿ony
Pozostañ lojalnym – idealnym niewolnikiem !
6. Praworz±dny obywatel

PRAWORZ¡DNY OBYWATEL
Praworz±dny obywatel to praworz±dna ¶winia
Tak czêsto mówisz wkurwiaj± ciê æpuny
Tak czêsto siê w¶ciekasz widz±c ¿ebraków
Kiedy widzisz gejów to trafia ciê szlag
Najchêtniej by¶ zajeba³ wszystkich bezdomnych
"S± brudni i ¶mierdz±, roznosz± choroby
Zboczeñcy trzymaj± siê za rêce na ulicy
Deprawuj± m³odzie¿ swoimi dewiacjami
Nie chc± pracowaæ cholerne nieroby"
"Nie daj± sobie rady, to ich jebany problem
Ju¿ sam ich widok wkurwia, chce mi siê rzygaæ"
Mówisz – nie ma miejsca dla nich w spo³eczeñstwie
Zamkn±æ ich w obozach, niech wyniszcz± ich choroby
Praworz±dny obywatel - napierdala swoj± ¿onê
Praworz±dny obywatel – molestuje swoje dzieci
Praworz±dna ¶winia – bigoteryjny ob³udnik
Praworz±dny obywatel wspó³pracuje z policj±
Praworz±dny obywatel jest jebanym konfidentem
Praworz±dny obywatel rasistowski bêkart
Praworz±dny obywatel – praworz±dna ¶winia
Praworz±dny obywatel – pierdolony hipokryta
7. Media children

MEDIA CHILDREN
Telewizja ma na nas wp³yw ju¿ od urodzenia
Pokazuj±c jak zachowuj± siê prawdziwi ludzie
Prawdziwi mê¿czy¼ni s± brutalni i zawsze rozkazuj±
Prawdziwe kobiety s± seksowne, szczup³e i s³odkie
W telewizji ci±gle chaos , destrukcja
Umys³y dzieci prane wizjami wojennych bohaterów
Wojna w telewizji wygl±da jak gra, zabawa
Jednak ty ju¿ nie porzucisz wojny gdy dojrzejesz
Wojna to nie telewizyjny cyrk
Ludzie bliscy tak¿e umieraj±
Aktorzy nigdy nie powinni byæ traktowani
Jak bohaterowie których kreuj± dla kasy
Dzieci prze³±czaj± kana³y
Aby obejrzeæ wiêcej aktów przemocy
Któr± potem odtworz± we w³asnym ¿yciu
Telewizja uczy je zbrodni
Aby w przysz³o¶ci stali siê kryminalistami
Tylko dlatego ¿e ludzi staæ na to
Aby zgromadziæ fortunê
Bêd±c przystojnymi w TV
8. POd mask± ekologii

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links