Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EVIL LYRICS

Warriors of Pagan Victory

"Warriors of Pagan Victory" (2006 Split)

1. Wotan Redivivus (different version with bass)
2. Woodspirit
3. Lechicki Heros (Extended Version)
4. Lechia, Ario-Slowianska Potega1. Wotan Redivivus (different version with bass)
2. Woodspirit
3. Lechicki Heros (Extended Version)
4. Lechia, Ario-Slowianska Potega

S³oñca znak wci¹¿ p³onie w naszych sercach
Na ustach śmieræ w rogom, a w myślach zemsta
Z boju w bój pod¹¿amy wci¹¿
Ojcem naszym wilk, matk¹ zaś jest noc

Gniewne oblicza naznaczone wiatrem Pó³nocy
Aryjskie plemiê powsta³e z kosmicznej mocy
Stalowe piêści do walki gotowe
Dziś ka¿dy s³uga jahwe pochyli przed nami sw¹ g³owê

Dla naszej pogañskiej ojczyzny Polski nastan¹ lepsze dni
Powróci Świêtowit i inni Bogowie s³awskiej Krwi
Przebudźcie siê wiêc biali dumni wojownicy
Wzywa was Perun do swej stawicy
Niczym orze³ na niebie On gromem wskazuje nam drogê
Bysmy brn¹c do zwyciêstwa wzbudzali w swych wrogach trwogê

Prawda jest w naszym g³osie
Świat³o przynieśli nam ju¿ nasi Przodkowie
Abyśmy sami stanowili o w³asnym losie
Bo myśmy waleczni i nieugiêci Ariowie

Wartości Praojców i ich symbole
To nasze korzenie twórczej woli
Jak omsza³e g³azy trwamy na ich stra¿y
Bezwzglêdni dla obcych kiedy los naszego narodu siê wa¿y

Niewzruszeni wci¹¿ pamiêtamy by na stra¿y naszych świêtości staæ
Dziś wiara Ojców wzywa wci¹¿ nas
G³os Krwi obwieszcza Swastyki blask
Zwyciêstwa naszego triumf, śmieræ niestraszna nam

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links