Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ETERNAL DEFORMITY LYRICS

Forgotten Distant Time

"Forgotten Distant Time" (1994 Demo)

1. True Emotion (intro)
2. Forgotten Distant Time
3. Sadness
4. The Dawn of the Crucifiers
5. Seven
6. True Emotion
7. The Last Battle of the Gods
8. Distress And Silence
9. I Cry Blood
10. "GROCHU" (outro)1. True Emotion (intro)
2. Forgotten Distant Time

CZ£OWIEK POTRZEBUJE WIARY
PONIEWA¯ WSZYSTKO NIE
KOÑCZY SIÊ PO ŚMIERCI
MUSI WIERZYÆ W COŚ
DOBREGO LUB Z£EGO

WSPOMNIENIA SNUJ¥ SIÊ W MEJ PAMIÊCI
O WOJNACH I CIERPIENIACH , O TYM , CO CZ£OWIEK
CZYNI INNEJ LUDZKIEJ ISTOCIE
SPÓJRZ NA P£ON¥CY WIEK CZARNE CHWILE PRZESZ£OŚCI
NIEWINNI UMIERAJ¥ W P£OMIENIACH
ZA GRZECHY INNYCH
ŚMIERTELNE ZAGUBIENIE
TYRANI GRAJ¥CY ¯YCIEM , PODBOJE ŚWIATA
POWIEDZ MI DLACZEGO ? DO TEGO ZOSTALIŚMY
STWORZENI ?
WOJNA WYWO£ANA PRZEZ WOJNÊ , WYSOKI ROZWÓJ
TECHNOLOGII , ALE TUTAJ UMIERAJ¥CY Z G£ODU
I CHORÓB , ¯YJ¥ POD CIEMNO SZARYM NIEBEM
I CZEKAJ¥ NA NASTÊPNE ZBAWIENIE
3. Sadness

LUDZKIE UCZUCIA UWIÊZIONE
WEWN¥TRZ POKOJU STRACHU
LUDZKIE UCZUCIA UWIÊZIONE WEWN¥TRZ POKOJU STRACHU
NIC NIE UCIEKNIE
SPACERUJE , SAM NIE WIEM GDZIE
WOKÓ£ TYLKO CIENIE , WOKÓ£ CIEMNY ŚWIAT
UWIÊZIONY , NISZCZONY , IZOLOWANY
NIEPEWNY , ZDRADZONY , MAJ¥CY NADZIEJE

WIECZNY BÓL WALKI O
SPRAWIEDLIWOŚÆ NA ŚWIECIE
ROZPACZ OGARNIA ROZUM
BY£EM TUTAJ I CZUJÊ OBRZYDZENIE
SPÓJRZ NA ŚWIAT
ON JEST CHORY

ROZPACZ NISZCZY , DEPRESJA
UCZUCIE POGARDY , SZUKAJ¥C ZBAWIENIA
SZARY CZ£OWIEK JEST NICZYM
PRÓBUJE ZAPOMNIEÆ , UMIERA W DEPRESJI

PORANEK , JESTEM NA WZGÓRZU
NIE CZUJÊ PROBLEMÓW ŚWIATA
G£ODUJ¥CYCH DZIECI , ÆPAJ¥CEJ M£ODZIE¯Y
DLA NIEKTÓRYCH LUDZI
¯YCIE JEST ZA D£UGIE

CZ£OWIEK ZAWSZE BÊDZIE NICZYM
DLA INNYCH LUDZI , ONI RZ¥DZ¥
PRZEZNACZENIEM
TERAZ WIDZÊ GRZECHY ŚWIATA
NADCHODZI KONIEC , ALE
NIC SIÊ NIE ZMIENIA
4. The Dawn of the Crucifiers

ZMIENIONY PRZEZ PRZESZ£OŚÆ
OSTATNI Z RASY
NIE CZUJE STRACHU
KIEDY S£YSZY G£OS BOGA
OSZUSTWO PRAWDY
ZAGUBIONY W PODŚWIADOMOŚCI
OB£¥KANY PRZEZ WIEDZÊ
NIE WYMÓWIÊ JEGO IMIENIA

WIDZI TWARZ BOGA
HIPOKRYZJE
ZROZUMIA£ GO
TO JEST PRAWO SILNIEJSZEGO
BÓG POWIEDZIA£ DO NIEGO
WIÊCEJ NIE ZOBACZYSZ
TERAZ JEST POTWORNOŚCI¥

WIECZNIE ZDEFORMOWANY
WIECZNIE ZDEFORMOWANY

CZ£OWIEK POTRZEBUJE WIARY
PONIEWA¯ WSZYSTKO NIE KOÑCZY SIÊ
PO ŚMIERCI
MUSI WIERZYÆ W COŚ DOBREGO LUB Z£EGO

CHORA SZTUKA
WIDZIA£ BOSK¥ CZÊŚÆ
ŚWIATA W CIEMNOŚCIACH
BÓG ODEBRA£ CIEMNY ZNAK
OBIETNICA ZEMSTY
TERAZ TYLKO SMRÓD
UMIERAJ¥CY Z BÓLU
TO JEST OB£¥KANIE
5. Seven
6. True Emotion
7. The Last Battle of the Gods

WIECZNA WOJNA , ZAPOMNIANA W CZASIE
BOGOWIE NISZCZ¥ , ZIEMIA ZAMIENIONA W PIEK£O
PANOWIE UMIERAJ¥ , NOC OGARNIA NIEBO
MIASTA W RUINACH , TA ZIEMIA BÊDZIE ZNISZCZONA
CZ£OWIEK W ROZPACZY , SAMOTNY W OBCYM ŚWIECIE
STWORZONY BY BY£ S£UG¥ BOGÓW

WSZYSCY BOGOWIE S¥ MARTWI
WIDZISZ , ZIEMIA I KREW BOGÓW
ŚWIÊTUJ¥CA W ŚWIETNYCH HORDACH
TO MUSI BYÆ PRZEPOWIEDNIA
NARODZIN NOWEJ FORMY BOGA

CZY TO JEST OSTATNIA BITWA BOGÓW ?
POWIEDZ MI CZY JESTEŚ PEWIEN
¯E NIE POWSTANIE Z ZIEMI
OSTATNIA BITWA BOGÓW
8. Distress And Silence

I TERAZ CZUJÊ PUSTKÊ
ZANURZONY W NICOŚÆ
ZMIERZAM DO NIEZIEMSKIEGO MIEJSCA
ZABIERZ ODE MNIE
TE STRACONE WIZJE
KTÓRE WIDZÊ
NIEZBADANE UMYS£Y NASZEJ RASY

W G£ÊBOKIM ŚNIE MEGO UMYS£U
PRÓBUJÊ ZNALEŹÆ SAMEGO SIEBIE
JAK B£YSKI FLESZA W CZARNYM
ŚNIE Z PRZESZ£OŚCI
WIDZÊ SCENY Z MOJEGO ¯YCIA
ZROZUMIA£EM , MOJA DUSZA JEST WOLNA
ŚNI¥C CZUJÊ , MOJA DUSZA JEST W CHMURACH

POWIEDZ MI , GDZIE JEST KONIEC ¯YCIA ?
KTO DECYDUJE KIEDY UMRZEMY ?
POKÓJ ŚMIERCI JEST W TWYM UMYŚLE ?
PODŚWIADOMOŚÆ NIE JEST WIECZNA
9. I Cry Blood

DZIEÑ CZEKA BY UMRZEÆ
NIEBO CZERWIENIEJE

STARE MATKI I D£UGIE MODLITWY ZA SYNÓW
KTÓRZY GIN¥ NA WOJNACH . £ZY Z OCZU , KRZYKI Z UST
LUDZKIE CIERPIENIE , MILIONY UMIERAJ¥CYCH
SEKSUALNE PERWERSJE , ICH DZIECI TORTUROWANE
BEZ WYRZUTÓW SUMIENIA

ŚWIEC¥CE ZNAKI NA NIEBIE
TO JEST MÓJ KONIEC
MILCZENIE , CISZA

STOJÊ NA WZGÓRZU I P£ACZE KRWI¥
PRÓBUJ¥C ZABIÆ NIENAWIŚÆ W MYM UMYŚLE

P£ACZÊ KRWI¥
UCZUCIE NIENAWIŚCI
P£ACZE KRWI¥
W G£ÊBI

NIC NIE ZOSTANIE
PO MOJEJ ŚMIERCI

NIE WIEM CO POWIEDZIEÆ , TO ¯YCIE
NIE JEST WARTE BÓLU
PIECZÊTUJ¥C SENS MOJEGO ¯YCIA
TYLKO SNY ZOSTAJ¥
10. "GROCHU" (outro)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links