Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EPIDEMIA LYRICS

Zagadka Volshebnoy Strany (Mystery of the Magic Country)

"Zagadka Volshebnoy Strany (Mystery of the Magic Country)" (2001)

1. Cherny Mag [Black Wizard]
2. Khozhdenye Za Tree Morya [Going Over Three Seas]
3. Kumir [Idol]
4. Feanor
5. Zagadka Volshebnoy Strany [Mystery Of The Magic Country]
6. Proschanye S Volshebnoy Stranoy [Farewell To The Magic Country]
7. Feya Moikh Snov [Fairy Of My Dreams]
8. Ya Molilsya Na Tebya [I prayed for you]
9. Living In Twilight1. Cherny Mag [Black Wizard]

�� � ������� ��� ����, �� ������ ��������.
����� � ���� ���� ����� ���� ����,
� � ������ ���������, ����� ��������,
������ �� ���������� ����� ����.

�� �� ������, �� ������ ������ -
�� ����� ����, �� ���� �����.
�� �� �����, �� �����, �� ����
� ��� ���� ������� ����!

�� ������ ��� - �� �������,
����� �����, ����� �����!

� ��� �� ������ ����� ����������
� ��������� ���� �������� ����� � ����,
�� ����� ������, � ��� ������ �������
� ����� ������ �� � ����� ������.

�� �� ������, �� ������ ������ -
�� ����� ����, �� ���� �����.
�� �� �����, �� �����, �� ����
� ��� ���� ������� ����!

�� ������ ��� - �� �������,
����� �����, ����� �����!

������ �������
�� ������ ���� �� �������� ����.
������������ ����
�� ����� ���� ���������.
������ ����,
���� ������ - ��� ������,
��� ������� ������,
����� ����� �����.
���� ������� ���� � �����,
� ����� ����� �����, ������� ���,
�� � ���� �� ������ ���!

���� ����/Juron

� ���������� ������� ����� �������,
���� ������� ������ � ���� -
���� � ������ ������ �� ��� �������,
�� ����� ����� �� ������ � ����� ���!

�� �� ������, �� ������ ������...

�� ������ ��� - �� �������...

������ �������...

�� ������ ���.
������ ���!!!
2. Khozhdenye Za Tree Morya [Going Over Three Seas]

�, ������� ��� ����������,
�������� ��� ���������!
��� �, � ���� ������,
���� ����� ��������.
����� ���� ������ ����,
������� ����� � ������� -
��� ����� �� ��������,
�� �������� � ������ �����.

� ���������� ������
����� ���� ���� ����.
��� ������ �� �������,
������� ���� �����.
� �� ���� �� ������
����� ������ ���� ����� -
����� ������� ����,
���� � ����� �� ������ ���.

���� ����

����� � ��� ��� ���� -
����� ���� �������,
������� � ����� ����,
������ ���� �� ������.
��� � ���� ������ �������
���������� ������.
�����, �� ���� ������?
���� ��������� - ������ "��"!
3. Kumir [Idol]

������ ���� � ���� ��������,
���� ���� ����� �� ������.
�� ������� �� ������, ������ ������,
�� ������ �������� ������.
�� �������� ���������,
� ���� ���� ������ -
��, ���� � �����, ����� ��� ���� ���,
� �����, ��� ��, ��� �����.

��� ������ ��� ����?
���� ������ ����� ����� �� ���.
��, ��������, �� �� ������ -
������ �� ��� �� �����.

�� ���� � ����� �������,
��� ������ ��� ���� � ������,
���� �������� ���, ������� � ������ ���...
�� ������ ����� ������.
��� ����� ����� ���������,
�� ����� ���-�� ����������
�� ������� ����, ����� �� ����.
�� ���� ��� ��������.

��� ������ ��� ����...

��� ������ ��� ����...

��� ������ ��� ����...
4. Feanor

�� ������������ ����,
��� ��� ������ ���.
� ����� ���� ���� ����,
�� �� ����� ���!

�� �����, ��� �������
��� ����� �������
�� ������ ������ ���� -
��� ��� � ����� ���!

�������� ��� �����.
������� ����� ����,
�� �������� �����
����� ����������.

����� � ����� �����,
���� ������� �����,
��������� �����
���� ������ -

����� ���� ���!
���� �� ����:
��� ������� � ����� ����� ������,
��� �������� �������!

� ���������� ������
���� ������� �����,
� ����� ��������� �� �����.
� ������ �� �����
������ � ����������
��, � ���� ��������� �����.

��� ���� ��������,
��� ��������� �� ����.
���� ���������,
� ������ ���� ���� ����.
��� ���� ��������,
��� ��������� ���� ����
������ ����������,
�� ����� ������!
�� ����� ������!

���� ����� ���� �����,
��� �� ����� � ���� -
���� ���� ����� ����
� �� ����� �� ������.

���������� �����,
���� ���� ����� � �������,
� ����� ��� ������,
��� ����� ����� ����.

�� �������� ������,
� ������ �������,
� ������� ������
���� �������� ����.

����� �� ��� ������� -
���� ����� ����� ����.
������ ������ ������,
�� �� ����� -

����� ���� ���...

� ���������� ������...

��� ���� ��������...

����� ���� ���...

� ���������� ������...

��� ���� ��������...

����� ���� ������,
���� ���� � ��� ������,
��� ������ ��� �����,
��� ����� ��� �����.
������ ��� ��� ������,
�� �� ������� ��� -
��� ����� ���� � ������,
��� ����� ��� ����!
��� ����� ��� ����!
5. Zagadka Volshebnoy Strany [Mystery Of The Magic Country]

���� ��� �����
� ������ ���� � �����,
� ����� ������ �����
� ����� � ��������� ���

����� �����,
�� ����� �� ��� -
��� ������ �� ������
���� ���� ������.

���� �������, �� �������
��� ������ ��� ��� -
��� ������� ���� �����
������ ������!

�������������� ������ �� ��� -
������ ���� ����� ��� ����,
��������� ���� ���� ������� ���,
� � ���������, � ������ �����!

��� ���� ����
������ ������ �����
��������� ����
�������� ������.

���� �������
������, �� �����
������� ���� � ����
���������� ������.

���� �������, �� �������
��� ������ ��� ��� -
��� ������� ���� �����
������ ������!

�������������� ������ �� ���...

���� �������� ������
����� �����������, ��� ����,
� ������� �������
��� ������� � ������ ����.
��� � ������ ���������
����������� ������,
��� ��������� ���������� -
��� �� ����� ��������?

�������������� ������ �� ���...
6. Proschanye S Volshebnoy Stranoy [Farewell To The Magic Country]
7. Feya Moikh Snov [Fairy Of My Dreams]

� ����� �� ���������, �����?
����� ��� ������, ���� ��� ����.
��� ��� ������ � � ����� � ���
��������, �������, �� ����.
� �� ����, ��� ������ �� ����,
� ����� � ������ �� ������.
� �� �����, � �� ���� �� �����,
� �� ����, ��� ���� �������.

�� ��� ���� ����.
�����! �� ���� ����.
� �� ������� ���� �����,
���� �� ��� ������.
�����, �� �����
� ������ �� ������ -
�� �������� ���,
� ��� ���� ������ �������.

����� �� ����� ��, ��� � ���,
�� ��������, � ���� �����.
�� ������, �� ��� �� ��.
�� ������, �� �� ������.
�� ����� ������� �����,
��� ������� ������ ���� � ����.
� ����� �� ���� ���� ��� �����.
��� ��� ���� �� ���� �������.

�� ��� ���� ����...

����������, ��� � ������...
����, ������ �� ���� ��� ����.
�� ����� � �� ����� � ��,
� ���� ����� ���� �� ��� �����.
� �� ��������� ���� �� ����,
����� ���� ������� ������
� �� ����� � ���� ������ -
�� �����, �����, � �������.

�� ��� ���� ����...
8. Ya Molilsya Na Tebya [I prayed for you]

����� ���� �����,
����������� � ���� -
�� ������� �� ����,
������ ����� �����.

� ���� ���� ���� ���� -
� ��� � ����� � �����.
���������� � ����� -
����� ����� �� ����.

� ��� ������ �������,
� ���� ��� ������!

� ������� �� ����,
� ������� � ���� �����,
������ ����� � �������
��� ����� ���.
����� ���� ��� �� ��� -
� ������� � ������,
������ � ���� ��� ����
�� ��� ��� ���� ������.
� ���� ���� ����
�� ��� ��� ���� ������.

����� ������ �����
��� � ����� � �����,
���� ���� ������,
��� � ����� �������.

������� ����
�������� ��� �����,
������ ��� �����
��������� ������!

� ��� ������ �������,
� ���� ��� ������!

� ������� �� ����...

� ��� ������ �������,
� ���� ��� ������!

� ������� �� ����...

� ������� �� ����...
9. Living In Twilight

I was born on the border
Of darkness and light.
I tried to feel their strength,
But I was crucified.
Indestructible body
Lied under snow
And time flows very slow.

I've been punished by darkness
I've been damned by light
Crazy, wild and mindless,
I felt their might.
Is this abyss or desert -
Gray landscape surronds,
Just one thought in my head - I am bound!

I'm livin' in twilight - I am damned by the Light
My life is closed circle - but I'm still alright!
I'm livin' in twilight - no stars in the sky,
A place, where the dreams cannot fly!

You can pray for the freedom -
No Gods in this place
'Cause this world like a prison
Like intricate lace.
Now I can realize that I cannot die
Cannot fly, cannot creep, cannot cry!

But one day the old stranger
Will come to this world.
He will break way from here
By his lightning bolt.
Every man have a hope
To escape from this place -
Just be patient and wait for your chance!

I'm livin' in twilight...

���� Juron

I'm livin' in twilight...

I'm livin' in twilight...

I cannot fly, I cannot creep, I cannot die, I cannot sleep... (x4)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links