Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EPIDEMIA LYRICS

Elfiyskaya Rukopis

"Elfiyskaya Rukopis" (2004)

1. Zolotye Drakony
2. Chas Ispytaniya
3. Rozhdennyi Dlya Bitvy
4. Proidi Svoi Put'
5. Krov' El'fov
6. Na Poroge Ada
7. Vechnyi Voitel'
8. Romans O Sleze
9. Magiya I Mech
10. Oskolki Proshlogo
11. Epilog1. Zolotye Drakony
2. Chas Ispytaniya

Dezmond:
��� � ������
��� ���������.
�, ��� � �����
�� ��������.

����� ��� ����
� ���� ��������
Ҹ���� ����
����� �������.

��� �� �����, ������ ���� ����
����� �����, ��� ����������� ����,
����� � �� �������� ����-����
� � ����� �����:

Irdis:
����� � ����� ����
����� � ����� ������
������ �� ����� -
�� ��� �� �����.
����� �� ������,
���, �� �� ����,
����� ��� ������-
����� �������!

Dezmond:
������� �����
���� �������
� ����� � ����
��, ���� � �����.

� �� ������,
���� ��������� ���� �����,
� �� ����� -
����� ��� ��������.

����� ���� � �� ������ �� ����,
��� �������� �� ���� ������.
� ����� � ���� ��� ��� ����,
�� ��� ���� ����!

Dezmond:
����� � ����� ����
����� � ����� ������
������ �� ����� -
�� ��� �� �����.
����� �� ������,
���, �� �� ����,
����� ��� ������-
����� �������!

Dezmond:
����� ���� � �� ������ �� ����,
��� �������� �� ���� ������.
� ����� � ���� ��� ��� ����,
�� ��� ���� ����!

Irdis:
����� � ����� ����
����� � ����� ������
������ �� ����� -
�� ��� �� �����.
Dezmond:
����� �� ������,
���, �� �� ����,
����� ��� ������-
����� �������!
3. Rozhdennyi Dlya Bitvy

Dezmond:
��� �� ��� ������ � ���� ������ ����
��� ��������� � ���� ��� ����?
� � ����� ������ ������ ����
����� ��� � ���� � ������.

����, ��� ����, �� ��������
���� � ����� � �����,
�� ����� ����� ����������� ����
�� ������ ��� ������.

Torvald:
��� ���� ��� ���
�� ��� �� ��������,
�� �������� ����� � ��.
������ ����� �����
���� ����� ��������,
������ ����� ����� "�����"!

Dezmond:
��������� ������, �������� ���
������ �������� �� ������ �������.
��� ��� ������� ������ ����,
�������� ����� ����������� �����.

������ ���� ���, ������ ��� ����� -
�� �� ����� �����!
�������� � ������ � �����
���� �� �������� ���!

Torvald:
��� ���� ��� ���...

Torvald:
�������, ��� ����, � ����� �� �����, -
������ ��� ����� � ��� �����.
����� � ��� �������� � ������:
��� ���������, � ��� �������.

Irdis:
�� �� ��������� � ������ ����� -
��� ���� �� �����.
������ ���� �� � �����,
��� ��� ����������� ���!

Torvald:
��� ���� ��� ���...
4. Proidi Svoi Put'

Dezmond:
������ ����
� �������� ����� ������
��� ��������� ����.
��� � �����
��� � ��������� �����
��� ���� �����������.

�� �������� -
��������� ������ � ���.
�� ��������� ����
���� ������ ���
� ������� ����!

Dezmond&Torvald:
������ ���� ����!
�� ���� ���� � � ���� �� ��������,
����� �� ������ �����, � �� ������ ���� �� ����.
������ ���� ����!
�� �� ������� ����� �� �������,
� �� ������ ����, ��� � ����� ������
�� ������!

Dezmond:
���� �����,
���� ���� ����� ������
��� ���������� �� �����.
����� � ���,
�������� ������� ���
��� ������ ��������.

�� ��������...

Dezmond&Torvald:
������ ���� ����!

Dezmond&Torvald:
������ ���� ����!
5. Krov' El'fov

Deimos:
��� ��� ��������� �� ���� -
̸����� �������� � �������� ����.
� � �������� ���� ����
� ��� ���� ���, ������, �� ����!

����� ����������� ��
������� � ���� ������ �� ��� �������.
���� ���� ����� �� �����,
� ���� � ������ ����������!

Dragon:
��� ��������,
����� ���������
�� ��������
� ���� ������!
��������� ���
����� ���-�����
� ���, ��� ���� � ��
���������� ����!

Dezmond:
����� ������ �� ��������
� ���� ���������� ������ ������.
���, �������, ����� � �����
�� �� ����� � ���� ��� �������.
Deimos:
��� ��� � �� ���
���� �� ���� � ���� ��� �����!
� �������� ��� ������ �����!

Deimos:
�� ��� ������� ���� ���?
������� ���� �� ������ ������.
���, ��� ��� ��� � ���� �����
��� ����� ���� ��� ����� �������.

���� � ������ ������:
� ���� ��������� ���������� �����
������ �������� ������
� ����������� ����� �����.

Dragon:
��� ��������,
����� ���������
�� ��������
� ���� ������!
��������� ���
����� ���-�����
� ���, ��� ���� � ��
���������� ����!

Dezmond:
����� ������ �� ��������
� ���� ���������� ������ ������.
���, �������, ����� � �����
�� �� ����� � ���� ��� �������.
Deimos:
��� ��� � �� ���
���� �� ���� � ���� ��� �����!
� �������� ��� ������ �����!

Alatiel:
�� ������� � ������,
�� ��������� ���� ����,
�� �� ������ ������� �����
���� �� �������, ���� ������.
����� ������, ��� ����������,
��� ���� ������ ����� ������.
������ �� �� �������-
��� �����: "������ �����!"

Dragon:
��� ��������,
����� ���������
�� ��������
� ���� ������!
��������� ���
����� ���-�����
� ���, ��� ���� � ��
���������� ����!

Dezmond:
����� ������ �� ��������
� ���� ���������� ������ ������.
���, �������, ����� � �����
�� �� ����� � ���� ��� �������.

����� ������ �� ��������
� ���� ���������� ������ ������.
���, �������, ����� � �����
�� �� ����� � ���� ��� �������.
Deimos:
��� ��� � �� ���
���� �� ���� � ���� ��� �����!
� �������� ��� ������ �����!
6. Na Poroge Ada

Dezmond:
������ ����,
������ ������
����� ����� ���� -
���� ������ ���.

����� �����,
��� ����� ����
���� �� �������
������ ��� �����.

Irdis:
���� �� ���, ��� �� ����� �����,
��� ������ ������ ������� ����-
� ���� ����� ��� ���
� �� ���������- ������ ����,
���� ������� ����!

��������:
������ � �����,
����� � ����
Dezmond:
������ �� ���� ���
���������� �����.

��������:
����� �����,
�������:
����� �� ���� -
�������� � �������:
������ �����������
��� ������.

Tavern Master:
��� ����� ���� �������,
���� �� ��� ������� � ���� ���,
� �� ����, ������,
������� ������ ����������� ���-
����� ��� ��� �����!

Dezmond:
��� ������� ���, ����
�� ������ ���!
������ ����� ��� ������ �����?
������� ������ ����
�� ������ ���!
�� � ������� �� ���� ������.
��� ������� ���, ����
�� ������ ���!
������ ����� ��� ������ �����?
������� ������ ����
�� ������ ���!
�� � ������� �� ���� ������.

Tavern Master:
����� �� �����, ��� � ���� ���������,
��������� �� ����� �����.
����� ������, ��� ��� � �� ���� ��������
� ������� �� ������ � ����.

Tavern Master, �����, ������� � ��������:
����� �� �����, ��� � ���� ���������,
��������� �� ����� �����.
����� ������, ��� ��� � �� ���� ��������
� ������� �� ������ � ����!

Dezmond:
��� ������� ���, ����...
7. Vechnyi Voitel'

Dragon:
� ������ ������ ���� ����,
� ��� ������� ����� ����� ���.
����� ��� �� �����,
����� ��� ������ -
��� �����,
��� �����? ����� ������ ���!

Dezmond:
�� ��� ����� �� �����-
������ ���� � ��� ������,
�� ���� ������ �� ����� -
� ������ � ��� �����!
����� ���� ����,
������� �����,
�� � ������ �������
�� �������� �������!

Irdis:
��� ��������� � �����,
� ������ ��� ������ ����.
���� ����������,
������ ������� -
��� ������,
������ ������ ���� ������!

Dezmond:
�� ��� ����� �� �����...

Dezmond:
��������� ������� �����,
������ ���� ������, ��� �����.
���� ��� ��������,
� �� �� �����
������ -
��� � ��� ����� �����!

�� ��� ����� �� �����...
8. Romans O Sleze

Dezmond:
� ����� ��� � �� ��� ������,
������� ����� ���� � �� ���� ����.
���� ����� ����, �� �������
����� �� ����� � ������������� ����.

� �������, ��� ���������,
����� ������� ���� ���� ����,
� �� �����, �� ������� ����,
�� ��� ��� ����� ��������� ������?

������ �, ������ �����,
����� ������ ����� � ����,
� �� ��� ����� ��������� -
�� �� �������� ���!

� ���������, ������ ���� ���� ����
������� ����, �������� ���� ����,
� ������� ���� �� �����,
�� ��� ����� ����������
����...?
� ����� ����� �������
�� ��, ��� ��������� �����
����...
�� ��, ��� ��������� �����.

��������, �� ��� ������
��� �����, ���� ���� ��������� ����,
������ � ���� ����������,
� ����� �� ���� � � ���?

� �� ����� ��� ��� ��������,
��� ����� ����� ������� ����-
� �� �����, � �������� ������
� � �������, ������ ���� ���!

������ �, ������ �����,
����� ������ ����� � ����,
� �� ��� ����� ��������� -
�� �� �������� ���!

� ���������, ������ ���� ���� ����
������� ����, �������� ���� ����,
� ������� ���� �� �����,
�� ��� ����� ����������
����...?
� ����� ����� �������
�� ��, ��� ��������� �����
����...
�� ��, ��� ��������� �����.

Alatiel:
����� ������ � ����
��� ���.
������ ������� ������ -
��� ������.
Dezmond:
��, ��� �� ����
���� ����� ����� "���",
������ �����,
��� �� �������� ��� ���!

������� � ��������:
� ���������, ������ ���� ���� ����
������� ����, �������� ���� ����,
� ������� ���� �� �����,
�� ��� ����� ����������
����...?
� ����� ����� �������
�� ��, ��� ��������� �����
����...
�� ��, ��� ��������� �����.
9. Magiya I Mech

Dezmond:
������� � ������� ���� ����,
��� �������� ���-�����,
��� ����� ������ � �������� ����.
���� ������ ��������
� ������, ���� ����� ����,
���������� ������� ����� ����� �����.

Deimos:
� ���� ����������
� �������� ���� �� ����� ����,
Dezmond:
�� ���� �������� -
��� ����� � ���!

Dezmond:
�� ��������,
��� ���� ��� ���������
� �� ����
� ����� ����� ������!
Deimos:
����� ������,
� �� ����� ���� ������!
Dezmond:
����� ����!
Deimos:
���� ���� �� �����!

Torvald:
������ �������� �����,
���� ����� � �������.
������ �������� ������, ���� ��� ���.
Dezmond:
�������� ��������:
��������, ����, ������ ������ -
���� �������� ���� ���������� �������!

Deimos:
� ���� ����������
� �������� ���� �� ����� ����,
Dezmond:
�� ���� �������� -
��� ����� � ���!

Dezmond:
�� ��������,
��� ���� ��� ���������
� �� ����
� ����� ����� ������!
Deimos:
����� ������,
� �� ����� ���� ������!
Dezmond:
����� ����!
Deimos:
���� ���� �� �����!

Deimos:
� ���� ����������
� �������� ���� �� ����� ����,
Dezmond:
�� ���� �������� -
��� ����� � ���!

Dezmond:
�� ��������,
��� ���� ��� ���������
� �� ����
� ����� ����� ������!
Deimos:
����� ������,
� �� ����� ���� ������!
Dezmond:
����� ����!
Deimos:
���� ���� �� �����!
10. Oskolki Proshlogo

Dezmond:
��� ���������, ������� ������,
����� ���� ��������� � ��,
�� ���-�� ����� � ����� ����,
������, ��� ������� �� ������� �����!

������� ��������, ��� ����,
�������� ������ �����,
� ������� ���� ��� ��� �����,
������� ����.
������� � ����� ����� ����,
���� ������ �� ��������
� � ������ ���� �������� ����,
���� ����� ����.

������� ���� ��������,
�������� ������� �� ����� ���� ���,
������ � ������ ������ ����������,
��, ��� �������� ����� � �� �����!

������� ��������, ��� ����...

������� ��������, ��� ����...
11. Epilog

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links