Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EGZEKUTHOR LYRICS

Zuk

"Zuk" (2004 Demo)

1. Wodnik
2. Zuk1. Wodnik

I.
Jest to pieśñ o dawnym świecie
Z g³êbin oceanu historia
O ¿¹dzy w³adzy Syrenów
Nad śmierci¹ i ¿yciem wielkiego oceanu
I o nim ta pieśñ
Który tyranom powiedzia³...
Nie!!!

To strach wśród raf
O niepodleg³ośæ i o ¿ycie
Jak grom spad³y
Miliony ciosów Syrenów armii

Tak pad³ i ugi¹³ siê
Lud ¿abich, cichych stworzeñ
I mrok, niewoli cieñ
Na lata ca³e Syrenom poddani

Jak ¿yæ, jak śniæ
Na kolanach, na kolanach
Lecz jest gdzieś w nas
Nadziei iskra co daje ¿yæ dalej

II.
To mi³ośæ, co w najgorszy czas
Z³¹czy³a ich, choæ ró¿nych ras
Syrena i pokraczny stwór
Zrodzony z ich mi³ości, Aquam rós³

Lecz im nie dane tu
By³o razem wspólne ¿ycie
Ich los, ich syn
Bêdzie zawsze na ³asce tyrana

Uciec, iśæ st¹d
Poznaæ inne, lepsze ¿ycie
Nie dla nich to, ju¿ pościg trwa
Pozabija³y miecze pragnienia

I tylko Aquam uszed³
Wśród raf ocali³ ¿ycie

III.
Ma³y i bezbronny
P³yn¹³ d³ugo
Jak najdalej st¹d byæ

Poczu³ piasek pla¿y
St¹pa chwiejnie
Czy ktoś zauwa¿y³

Ma³a, dziwna postaæ
Ani cz³owiek
Ani p³az, ni ryba

Le¿y, cicho w trawie
Serce bije równo

Nagle têtent przerwa³ ciszê
Konie!
Pod wojami!

Zerwa³ siê ze strachem w oczach
Biegnie, ale sieæ rzucona
Pl¹cze nogi i ...
Maj¹ go, maj¹ go

Co to za istota
Patrz¹ ludzkie oczy
Wodnik z morza

Szarpn¹³, sieæ opad³a
Wolny w cieniu lasu
Bêdzie wolny

Tylko tam gdzie ludzi nie ma
Wolny
Bêdzie wolny
2. Zuk

Jest tam, widzê go
Skromnie stoi wśród aut
Świat³o lamp ku mnie
Odbija jego dach

Ko³a cztery ma
Zapas i zapas dwa
Rama i paka z blach
Ochrona stalowych krat

Ref. To mój wóz
Mój wóz
To mój wóz
Mój wóz
Mój wóz

Na ko³ach, czterech ko³ach
Da radê, jechaæ da
Na drogach i bezdro¿ach
Da radê, radê da

Odpali zim¹ latem
Jeśli ma pr¹d i gaz
Niestety za du¿y apetyt
Na gaz i czêści ma

Ref. To mój wóz
Mój wóz
To mój ¯uk
Mój ¯uk
Mój blaszany dobry ¯uk

Ja mam go, ja mam go
A inni FSO, albo coś (innego)

Ja na gaz, ca³y czas
Za szyb¹
Mija świat, jadê po horyzont

Ko³em jak, sterem na okrêcie
Biorê kurs i mój ¯uk jest wszêdzie
Mój ¯uk.....

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links