Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Zero Option

"Zero Option" (1996)

1. Kill 'em All
2. Genocide
3. Our Way
4. Sick Mind
5. No Pain, No Gain
6. Fight
7. Cry for Mercy
8. In Your Mind
9. Justice
10. Back on My Track
11. War
12. No Chance
13. It's Alright1. Kill 'em All

Zabi ich všetkých!

Kríž na stene je plný zárezov
kríž na tvojej zbrani - súkromná strelnica
Stúpajúce šialenstvo zatieòuje tvoj mozog
tvoj život je bez kontroly

Obyèajný muž, obyèajný život
každý deò pracuje od osmej do piatej
Stereotyp od narodenia až po smr�
tvoj život je bez kontroly

Zabi ich všetkých!

Zabi ich všetkých divoko!
2. Genocide

Genocída

Mier sa skonèil
zaèala obèianská vojna
Prichádzajú cudzinci
je ich stále viac a viac

Deti sa smejú
nièomu nerozumejú
Mier sa skonèil
nekoneèná vojna

Die�a sa zrodilo do sveta umierania
boh zavrel svoje oèi - ženy plaèú
Každý deò v strachu
každý deò v strachu - po celý život

Synovia zabili matku, otec zabil
bratov
príliš ve¾a živých - tak zabi ïalšieho
Každý deò v strachu
každý deò v strachu
po celý život

Genocída

My nemôžeme prelomi� to zlo
prekliatie ¾udského rodu
3. Our Way

Naša cesta

Pani Dobrá a pán Dobrý
tlaèíte nás na ví�aznú stranu
S¾úbili ste nám š�astný život
ale my nerobíme, èo nám hovoríte

Celý život sme h¾adali pravdu
ale naše úmysly neboli pochopené
Každý nás nazýval len nulami
šialencami s elektrickými hraèkami

Jeden chlapík mi povedal:
"Prichádzajú zlé èasy,
ak zostaneš doma - prežiješ"

Nevadí - vyrážame na cestu
nakopeme �a do riti
a urobíme si deò pre seba
Hej, hej - to je náša cesta
teraz nerobíme to, èo nám kážeš!
4. Sick Mind

Chorý mozog

Chcem �a pojeba�!
Strácam hlavu

Noèné ulice
pebúdzajú zloèin v mojej mysli
h¾adám obe�
Slzy v tvojich oèiach

cítim sa tak krásne
- keï sa pokúšaš utiec�
Strácaš ma z doh¾adu
strach �a robí slepou

mám �a, je to zbytoèné - držím �a pevne

Prišiel tvoj èas,
som mimo
plazíš sa - chcem �a pojeba�!
Moje temné "JA" prichádza
tvoj odpor je tvrdý

kurva! - chcem �a pojeba�!

Pre mòa je to len sranda,ktorá ma vzruší
pre teba je to naozajstný zápas
ako ma zabi�
5. No Pain, No Gain

Žiadna boles�, žiadna výhra

Žiadna boles� - žiadna výhra
- niet inej cesty
Máš život stále rovnaký
tvojou bibliou je reè peòazí a hrozby

Bez hrdosti a bez hanby
hráš sa s ¾uïmi ako s bábkami na
povrázkoch

Máš heslo pre svoj život
" niekto musí by� bohatý,
niekto musí zomrie�"

Nikto �a nezastaví, ty si ten správny
tvoj úsmev je ako uhryznutie štrkáèa

Èasom uvidíš
aký môže by� život
keï padáš

Je èas smúti� za vèerajškom,
pretože všetky dobré veci sa pominuli

Stratil si všetko - všetko èo si dostal
si vôbec pripravený preži�,
alebo nie?

Žiadna boles� - žiadna výhra
niet inej cesty
6. Fight

Boj

Kazatelia
svätí uèitelia
Vraveli ti: "Pokoru"

Matka Ti vravela:
" Dobro je tvojim
životným poslaním"

Nebo horí
v meste sú nepokoje
- prepuknutie násilia

Sú tam dve cesty
bojova�, alebo utiec�

Boj!
Uè sa zabíja�!
Boj!
Uè sa zabíja�!

Nebo horí
v meste sú nepokoje
- prepuknutie násilia

Je len jedna cesta - odprásknu� ich
budúcnos� je neistá
poèuješ ako volajú tvoje meno

Oko za oko
tvoj osud je v tvojich rukách

Boj, boj, boj
na smr�!...
7. Cry for Mercy

Volanie o milos�

Odpus� mi, pane, moju temnú
predstavu
daj mi èas
zmeni� život
Celý môj život bol jeden ve¾ký omyl
blúdenie v labyrinte
dôvery

Prosím, odpus� mi,
zachráò moju dušu
viem, niekedy
strácam kontrolu
Horiaca voda,
vzplanula moja pýcha
nebeský hnev trestá moju vieru

Volanie o milos�
Volanie o ukonèenie trápení
Volanie o milos�
Volanie v mojich agóniách

Mám strach pozrie� sa za seba
" Hanba Ti, hanba Ti !"
Poèujem len Tvoj nahnevaný výkrik: "Klamár !"

Som prvýkrát
na kolenách
" Hanba Ti, hanba Ti!"
Poèujem len
Tvoj nahnevaný výkrik: "Klamár!"
8. In Your Mind

V tvojej mysli

Teraz si š�astný
zaèínaš sa smia�
Nie je život bez viny
každý �a len odkopával

V tvojej mysli
- je nieèo odlišné
V tvojej mysli
- je nieèo zlé
V tvojej mysli
- nie je miesto pre súcit
V tvojej mysli
- si pripadáš skurvene silný

Zrodený pre prehru, prišiel èas pomsty
po prvýkrát je život na tvojej strane
Našiel si zbraò v bratovom kabáte
dostal si šancu všetko napravi�

V tvojej mysli
- sú sraèky z telky
V tvojej mysli
- je odpor k pocitom
V tvojej mysli
- poèu� volanie po odplate
V tvojej mysli
- je èas zabíja�
9. Justice

Spravodlivos�

Ïa¾ší zlomený muž
ïalší zlomený život
- príliš ve¾a osudových omylov
Ïalší absurdný rozsudok

ïalší súdny deò
- v strachu bez konca

Kresby na stene,
obrázky zúfalstva
niekto sa ponáh¾al

Šialený,
vystrašený a zúfalý
- blázon sa smeje vo svojej mysli

Spravodlivos�
- zákon je rovnaký pre Teba
ako aj pre mòa

Všetci klamú!

ko¾ko chceš,
aby si niè nevidel?

Všetci klamú!

zíde z oèí, zíde z mysle, je to príliš smutné...

Všetci klamú!

Spravodlivos� je nestranná
pre všetkých rovnako

Všetci klamú!
10. Back on My Track

Spä� na mojej ceste

Najlepší priate¾ mi povedal:
"Si odpísaný!"
Spýtal sa ma: "Preèo sa tváriš tak smutne?"

Život je tvrdý, pozri èo pre teba mám
potrebuješ len ïa¾šiu dávku
Nechcem ís� spä�!

Teraz �a vidím dole
na zemi
prekroèil si bezpeènú hranicu
Nemôžem Ti pomôc�, ale viem
ako sa cítiš
ja už mám novú cestu
a nové vzrušenie

Už sa nechcem vráti�
spä� na moju cestu!...
spä� na moju cestu!...
spä� na moju cestu!...
11. War

Vojna

Tvoj najlepší priate¾ krváca
dierou medzi oèami
Pä�nás�roèný zlomený sen
preži� - aká je šanca preži�?

Zrútenie!
Narodený v gete
s kokaínovým úsmevom
Toto nie je miesto pre románik
toto je miesto na umieranie

Zrútenie!
Povedz mi, èo potrebuješ?
- èierne, biele, alebo žlté mäso?
- zbrane, drogy, prachy a auto ?
- vlajku gangu?

Nech sa páèi !

Vojna

Zabi ho - dostaneš prachy...
Peniaze Ti zmenia život
- budeš š�astný
Výstrel - biela limuzína
je preè

prázdna ulica, zostal si opustený a oklamaný
Zavýjajúce sirény, prázdna zbraò
si štvanec na úteku!

Vojna

Narodený v gete
s kokaínovým úsmevom
Toto nie je miesto pre románik
toto je miesto na umieranie
12. No Chance

Bez šance

¼udia formujú moderný svet
svet strašných klamstiev
Èlovek je netvor a netvor je nemilosrdný
nový cirkus života a smrti
Nová rasa kontroluje tvoje myslenie
nový Mojžiš urèuje tvoju cestu
Tvoj odpor bol kompletne rozprášený
psi h¾adajú uteèencov

Niet šance - pre nás
Premárnili sme šancu
balancujeme na hrane
je èas plati�
budúcnos� vyzerá pochmúrne
Znièili sme tento svet
Stratili sme rešpekt pred živými
skúšali sme nájs� druhý vesmír
náš moderný svet nie je pre ¾udí
stratíme sa bez stopy
13. It's Alright

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links