Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

The Flood After Us

"The Flood After Us" (1989 Demo)

1. Teror peòazí
2. Armageddon
3. Vojna
4. Ceaušescu
5. Po nás potopa1. Teror peòazí

TEROR PEÒAZÍ

Vidiny mozgových invalidov
svedomie je vecou nepotrebnou
¼udia èo bez milosti zabíjajú
¾udia èo peniaze ich ovládajú
Teror - zo všetkých strán
Teror - má da� a dal
Teror - tak ko¾ko ich máš
Teror - život za ne dáš
Satanov dar snáï z hlbín Pekla
mamonu klam - srdce ti plesá
Ten zradný ligot - sladká chu� peòazí
ten krásny sen nohy ti podrazí
Teror peòazí!
2. Armageddon

ARMAGEDDON

Raz príde deò
keï oèi prázdna otvoria sa dokorán
Keï dych smrti
zaveje zo všetkých sveta strán
Keï budeš prach
v ktorý sa obrátiš
keï èas naspä� už nikdy nevrátiš
Vtedy zaznie smrti zvon
a nastane Armageddon
Agónia sveta - posledný deò
smrtiace žiarenie a v srdciach blen
Koniec je blízko - tak skús sa smia�
úsmev ti zamrzne - krv na perách
Oheò - Mráz - Boles� - Zlo - Smútok
Krv - Šialenstvo - Beznádej - Smr�
Tma - žiarenie - Strach
Armageddon - posledný boj
Armageddon - ví�azstvo Zla nad Dobrom
Nástroje smrti - kto ich má viac
aj vaše mozgu pracujú na bombách
Platíme za smr� - každý èo má
platíme životmi - skonèená hra
3. Vojna

VOJNA

Hrozivé plány vojnových štváèov
èo robia z ¾udí bezmocných hráèov
Krvavé plány - smrte¾ný hriech
zbytoèná nádej - úniku niet
Vojna je choroba - chorý je svet
�ažko sa lieèi vojnový vred
¼udstvo je šialené vo svojej sile
keï môže na Zemi znièi� všetko živé
Preteky v zbrojení
na nebi na zemi
Smrtiace znamenie
hromadné vraždenie
Vojnové snaženie
nech každý povie nie!
Továrne na smr� plnia si plány
my sme tí èo budú obetovaní
My sme to mäso k vojnovým hrám
aj naše kosti poslúžia vám
Nechceme bojova� - my chceme ži�
nechceme svoj život hlúpo ukonèi�
Nechceme Peklo na Zemi ma�
nechceme ¾udstvu posledný da� mat
Nad nami hrozba každý deò visí
už kujú plány vojnové krysy
Studené srdcia bez kúska citu
budúcnos� máme vo hviezdach skrytú
4. Ceaušescu

CEAUSEŠCU

Zo znamenia hviezdy zrodilo sa zlo
zo znamenia pravdy smutné divadlo
Gigantické heslá - stále stále vpred
a v uliciach žobrali bosé deti chlieb
Ceaušescu - rumunský kat
Ceaušescu - Drakulov brat
Všetkým pod¾a zásluh - najviac ich mal on
ovládaný mamonom - chamtivou krutos�ou
Z Rumunska bol koncetrák - všade bieda hlad
znásilnené vedomie - v tmavých bytoch chlad
Výstrely na uliciach - hromady màtvych
šialený tyran šíril strach
Oddaní bezcitní vrahovia - masakra nevinných
šialený tyran šíril strach
Prekliaty otec národa - potoky krvi
šialený tyran šíril strach
Krvavá hra skonèila - bolo toho dos�
dos� už bolo pretvárky mocným pre rados�
Zaslepené oèi znovu vidia svet
zví�azila pravda - tyrana už niet
5. Po nás potopa

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links