Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Temple Of Abomination

"Temple Of Abomination" (1991 Demo)

1. Intro
2. Cirkus politika
3. Apokalypsa
4. Voices in the Darkness
5. Eutanázia (Právo na smr�)
6. Homo Retardia
7. Stop KDH!
8. Psychiatria
9. Anjeli smrti1. Intro
2. Cirkus politika

CIRKUS POLITIKA

Oni nám chcú dobre
hlásate¾ to vraví
Keï budeme poslušní
tak snonèíme v raji

Niekedy nám klamú
ale v našom záujme
nieko hore rozhodne
aj o tvojom osude

Cirkus politika
aj teba sa týka
Rany po papuli
spravili z nás nuly

Svorka vlkov pracuje
aj na tvojom š�astí
Nemá šancu prerazi�
ten kto nepodmastí

Nikto nie je zbytoèný
prilož ruku k dielu
Nezabudni pochváli�
keï ti nieèo berú

Tí èo majú zákon v rukách
tí majú vždy pravdu
Nesmieš nikdy spravi� chybu
lebo si �a nájdu
3. Apokalypsa

APOKALYPSA

Z neba padá oheò
splnenie starých proroctiev
Zem nasiakla krvou
svet naplnili výkriky hrôzy

Apokalypsa

Alfa a Omega
v poèiatku je koniec
Ustlaté je v hroboch
všetci musia zomrie�

Cez krvavý závoj
krvavých såz
vidíš èierne Slnko
vykúp svoje hriechy

Èierne duše tancujú
nad èiernou priepas�ou
Meníme sa na prach
ohnivou oèistou

Telo splynie s hlinou
v poslednom objatí
Náš osud sa naplní
v ohnivom zajatí

Nekoneèné peklo
nukleárne sila
¾udská ruka na Zem
oheò vypustila

Nekoneèná je noc
deò sa nezaèína
Nekoneèná boles�
krvou zmytá vina

Apokalypsa
4. Voices in the Darkness
5. Eutanázia (Právo na smr�)

EUTANÁZIA

Zajatci postelí
otroci prístrojov
Kaleidoskop hrôzy
operaèných stolov

Tisíce osudov
tisícky ¾udských tiel
Obete dogiem
zvrátených pravidiel

Právo na smr�
má každý z nás!

Falošná morálka
hrozí nám boží trest
Skrátenie trápenia
naj�ažší je hriech

Nechcem ži� v bolesti
mám právo na smr�
Aspoò raz v živote
o sebe rozhodnú�
posledný krát rozhodnú�

Eutanázia
Tá veèná dilema
život a èi smr�
Kto z nás má právo
ortie¾ vyrieknú�
Kto z nás má právo
vzia� zákon do vlastných rúk
Výèitkám svedomia
nedá sa uniknút
nikdy uniknú�
6. Homo Retardia

HOMO RETARDIA

Nemám rád ¾udí
èo robia svinstvá
Keï o slobode kážu
zalepené ústa

Špinavé skutky
špinavých rúk
Vypláchnuté hlavy
mozgový trus

Mravenisko svet
všetko je hnus
Bábkové divadlo
ošúchaný kus

Nemáš rád samotu
si jedným z davu
A nikdy vysoko
nevytàèaš hlavu

Pri pchaní do zadku
derieš si kolená
V zápase o koryto
svieti ti zelená

Kto do teba chlebom
trafíš ho kameòom
Všetko meriaš dvojmo
a rezeš nakrivo

Homo Retardia!

Všetci sme kolieska
vo veènom stroji
Tam kde nás postavia
každý z nás stojí

Vo svojich klietkach
ilúzie š�astia
Žijeme svoj život
tragická fraška

Namastení s¾ubmi
máme svoje kruhy
Bez pohybu bežíme
nik nechce by� druhý

Tá èudná krajina
v každom z nás sa skrýva
Nenávis�ou živená
Homo Retardia!
7. Stop KDH!

STOP KDH!

Bratia èierných kutaní
ochrancovia viery
Vravia, že sme pohani
skúšajú nás zmeni�

Stop Stop KDH
dajte nám pokoj preboha
Stop Stop KDH
držme si ich od tela

Nechceme sa spoveda�
chceme pácha� hriechy
Veï na svete sme len raz
a nikto nie je svätý

Je nás viac než si myslíte
zbohom páni farári
Nie nás neuvidíte
nikdy stá� pri oltári

Nemôžu nás zastavi�
máme radi život
Máme svoju bibliu
sex, rock a pivo!
8. Psychiatria

PSYCHIATRIA

Na samotke sedím
v kalnom prúde dní
Na dverách je nápis
- bez nádejí
Vraj ma chcú lieèi�
no zbavili ma práv
sadistické umenie
študovaných hláv
Svoj život už nežijem
ako by som chcel
tupos� prázdnych poh¾adov
smútok bielych stien
Neverím - nedúfam
že raz vyjdem von
Že vypadnem z kolonky
smutných osudov
Nie som blázon!
Psychiatria!
Èas ten rýchly bežec
beží vôkol nás
deò za dòom sa stráca
v blúdení po chodbách
Zvieraciu mám kazajku
zostrený trest
Injekèná striekaèka
vstrekuje do žíl jed
Úsmevy do tváre
a do chrbta nôž
márne voláš o pomoc
elektrický šok
Príkazy a zákazy
mozgový skrat
rozbíjam okno
letím ako vták!
Nie som blázon!
My nie sme blázni!
9. Anjeli smrti

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links