Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Svet je proti nám

"Svet je proti nám" (2006)

1. Sloboda
2. Nie sme ako vy
3. No Future!
4. Nenažranec
5. Motorka
6. Nemý, slepý, hluchý
7. Systém
8. Streptokoky
9. Odchod
10. Klokan
11. Online
12. Go Home!
13. Had
14. Velice smutná pesnièka1. Sloboda

Musíš za òu bojovať
nedaj si ju vziať
Stále je jej málo
- chceme stále viac
Každý po nej túži
málokto ju má
- sloboda je úžasná

Sloboda je krásna
ten najkrajší kvet
Pre òu ve¾a ¾udí
- muselo zomrieť
Dobre si ju opatruj
dobre si ju stráž
- sloboda je v nás

Slobodu!

- slobodu prejavu
- slobodu svedomiu
- slobodu názorom
- slobodu menšinám
- slobodu zvieratám
- slobodu slovám
- slobodu každému z vás
2. Nie sme ako vy

Neberte to èo vám núkajú
pesnièku starú ohranú
- neverte tomu, že všetko je fajn
Ten, kto má oèi ten to vidí
ten, kto má srdce pochopí
- pravda je taká že je to klam

Každý má s nami svoje plány
každý nás chce formovať
- systém, škola, cirkev štát
Generácia tejto doby
generácia týchto dní
- nikto z nás k vám nepatrí

Nie sme ako vy
pes, ktorý hryzie nešteká
Nie sme ako vy
doba si nectí èloveka
Nie sme ako vy
kašleme na vaše zákony
Nie sme ako vy
Nechceme váš chlieb a vaše hry

Divnú hru s nami stále hrajú
odsúdení sme na prehru
- nechceme ju s vami hrať
V mene Boha, v mene vlády
najmä v mene peòazí
- každý nás chce ovládať

Do hlavy nám tlaèia kaleráby
volajú to zdravým rozumom
- robme si veci po svojom
Generácia tejto doby
generácia týchto dní
- nikto z nás k vám nepatrí

Nie sme ako vy
pes, ktorý hryzie nešteká
Nie sme ako vy
doba si nectí èloveka
Nie sme ako vy
kašleme na vaše zákony
Nie sme ako vy
Nechceme váš chlieb a vaše hry
3. No Future!

My sme deti ulice
a každý na nás úplne zabudol
My sme deti ulice
a nás život je rokenrol
My sme tí èo sú na konci
dlhého radu na šťastie
Nikto z tých èo nás predbehne
nám nepovie prepáète

No future!
– nájdi mi lepší svet, tohto už mám dosť
No future!
– niekto nám ukradol našu budúcnosť
No future!
– možno inde lepšie žiť sa dá
No future!
– tu nás niè dobré – niè dobré neèaká

My sme deti ulice
nie sme tí èo sú za vodou
My sme deti ulice
a ulica je náš domov
My sme tí èo sa neboja
pozrieť pravde do oèí
Èo ma prísť to príde
raz to každý pochopí
4. Nenažranec

Poznám ťa dobre
stále chceš mať viac
riadne nahrabať
Ty vieš za kým ísť
koho podmastiť
koho oklamať

Patrí ti svet
treba len vedieť
kde sa máš votrieť
Keï príde správna riť
vieš èo máš urobiť
musíš do nej vliezť

Každá sranda
nieèo stojí
Staré rany
èas nezahojí
Možno máš všetko
možno aj nie
sviòa ale sviòou
vždy zostane

Nazvime veci pravým menom
naèo si brať servítky
Keï si niekto nieèo posral
nech si nesie následky
My sme ¾udia novej doby
so starými návykmi

Keï nám niekto kosti hodí
tak vrtíme chvostíkmi
Pekne papaj nerozsýpaj
vravela mi moja mať
Keï je niekto nenažraný
tak mu treba prijebať
5. Motorka

Motorka prešla chodca
už je v pièi, tak mu treba!
6. Nemý, slepý, hluchý

Svet
- je plný klamstiev
- vraj bežné poruchy
Nechcem to poèuť
Je lepšie byť hluchý
Keï povieš pravdu
tak sú hneï problémy
- nik si ju necení
Najlepšie bude
asi byť nemý

Nevidieť!
Nepoèuť!
Nehovoriť!
Nemyslieť!
Zatvor svoje oèi!
Zapchaj si aj uši!
Zamkni svoje ústa!
Myslieť neodporúèam!

Svet
- rozbíjame svet
- nik ho nezlepí
Nechcem to vidieť
je lepšie byť slepý
Používaš mozog
chceš veciam rozumieť
- to je ve¾ký hriech
Najlepšie bude
vôbec nemyslieť
7. Systém

Ve¾a ¾udí neverí
že sa to môže stať
ve¾a z nás si myslí
že dá sa zutekať
Pravda je iná
pravda je zlá
Systém ťa pozná
systém ťa má

Systém ťa zožerie
systém ťa pohltí
systém ten ide
ten ide po duši
Systém ťa spracuje
systém ťa naruší
Systém ten ide
ten ide po duši

Pasivita narastá
sme len bábky na nitkách
Už sme všetci rovnakí
nemastní neslaní
Pasivita narastá
sme len bábky na nitkách
Už sme všetci rovnakí
nemastní neslaní

Už si ako ostatní
bez farby, chuti, vône
Všetko sa tu otáèa
v jednom tupom kole

Dokoleèka dokola
stále ide pás
Raz sa tam dostane
aj tak každý z nás
Systém ťa spracuje
systém ťa naruší
Systém ten ide
ten ide po duši

Systém ťa zožerie
Systém ťa pohltí
Systém ťa spracuje!
Systém ťa naruší!
8. Streptokoky

Streptokoky!

Každý dnes nieèo chová
niekto hady niekto mloky
Ja si chovám do zásoby
vypasené streptokoky
Chovám si ich pre radosť
dosť èasu mi zaberú
Potom ich vždy venujem
¾uïom èo ma naserú

Streptokoky!
9. Odchod

Smútok vchádza do dvier
do okien èumí tma
Opustený sedím
ticho preklínam
Do prázdna sa dívam
prázdno v duši mám
Bezradný a smutný
zrazu som tak sám

Nedá sa to
nedá sa vrátiť späť
Ïalší chod
odchod na druhý breh
Svieèka hasne
a plameò zhasína
Nieèo sa konèí
a nieèo zaèína

Tak krutý býva osud
tak zlý je ku nám èas
Každý odchod bolí
stále viac a viac

Nad priepasťou stojím
stojím a rozmýš¾am
Jeden krok do prázdna
a navždy odchádzam

Spálené mosty
našich životov
Stratené roky
bez návratov
Pozri sa smrti
rovno do oèí
Raz aj s tebou
s tebou zatoèí
10. Klokan

Moja žena je už zo mòa zúfalá
na na na na na na na na
vèera som si v meste kúpil klokana
na na na na na na na na
Na balkóne sa už chladia
f¾aše pivové
kamoši ma opúšťajú
ale klokan nie

Susedia mi nadávajú od rána
na na na na na na na na
že vraj klokan v noci strašne vystrája
na na na na na na na na
Na dvere mi kriedou píšu
Bež už do riti
Zvonia, ale u nás doma
žúr je veliký

Ja mám klokana
je to zábava
strašne vystrája
kúp si klokana

Žena ma už dávno z domu vyhnala
na na na na na na na na
nie som ale sám, klokan pri mne zostáva
na na na na na na na na
Neopustím kamaráta
môjho klokana
Dnes to zase roztoèíme
pijeme do rána

Ja mám klokana
je to zábava
strašne vystrája
kúp si klokana
11. Online

Obrazy sveta
obrazy smrti
Vojny a vraždy
¾udia sú krutí
Lahšie je nièiť
ako budovať
¼ahšie je zabiť
ako vychovať

Na obrazovke sa to zdá
že sa ťa to netýka
toto ale nie je hra
a tá krv je skutoèná

V telke je dráma
reality show
Online vraždy
jedna za druhou
Tak už sa zobuï kamarát
možno aj ty
raz tam budeš hrať

Na obrazovke sa to zdá
že sa ťa to netýka
toto ale nie je hra
a tá krv je skutoèná

Online pripojení
vzájomne odcudzení
Život iných ¾udí
ten tvoj už ťa nudí
12. Go Home!

Go Ami Go!
Ami Go Home!
máme už dosť Amíkov
Starajte sa o seba
nechoïte kde netreba
Go Ami Go!
Ami Go Home!
máte dosť svojich problémov
Vraj krajina zázrakov
upracte si vlastný stôl

Go Ami Go!
Ami Go Home!
nikdo vás tu nevolal
Serieme vám na McDonald
serieme vám na dolár
Go Ami Go!
Ami Go Home!
nechceme vašich vojakov
Hrdinov na tankoch
nechajte si vo filmoch

Nie ste pupok sveta
staèí jedna veta:
" Fuck you my big friend,
you don´t understand"

Choïte pekne domov
nech už ste za vodou
Americký sen
ïakujem: " Nechcem!"
Prišiel ten deò
už je to tak
Už sa to fakt
nedá vydržať
Tlaèí to svinsky
musí to von
Povedz aj ty:
" Ami Go Home!"
13. Had

Si ako had
lovec a vrah
Vyzliekaš sa z kože
a ostríš si nože

Si ako zmija
tak rád sa dívam
Ako sa plazíš
a vystrkuješ jazyk

Si ako had
sudca a kat
Tvoj útok ma zloží
ten pocit je boží

Si ako zmija
ticho sa zvíjaš
Tvoje hladné telo
nieèo by chcelo

Stoj!
- zaèínam sa ťa báť
takúto ťa nepoznám
- zaèínam cítiť strach
Jed
- už mi koluje v žilách
na rozlúèku bozk mi dáš
- hrial som si hada na prsiach
14. Velice smutná pesnièka

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links