Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Shut Up!

"Shut Up!" (1994)

1. Fuck or Die!
2. City of Dead Dreams
3. Mary Jane
4. G.I. Joe
5. Please, Kill Me!
6. Can Buddy
7. Final Station
8. Shut Up!
9. Girl Dealer
10. Cheers!1. Fuck or Die!

Pojeb alebo skap

Keï zaèína noc
vychádza mesiac
Otváram svoje oèi
som v pohode
Ako prvú zapnem telku
bedòu pre debilov
Vidím ve¾a píè
stále viac a viac

Èo to má znamena�?
Èo je to za sitácia?
Chcem sa zabavi�
ale bez vzrušenia
Z každej strany
sa vytàèajú ve¾ké kozy
Preèo je táto doba
tak hnusne skurvená

Chodím po uliciach
a usmievam sa
Posadnutý túžbou
pojeba� alebo skapa�
To je prekliatie
môjho života
Nemám na výber
pojeba� alebo skapa�

Zbadám ksich z telky
porno hviezdu
Musím ju dosta�
pojeba� alebo skapa�
Nenávidím štetky
teraz som pripravený
Vyhrávam na body
pojeba� alebo skapa�

TV sex zabíja môj rozum
neviem èi je skutoèná
Je mi to jedno
poïme na to
ešte raz
pojeba� alebo skapa�
2. City of Dead Dreams

Mesto màtvych snov

Už si sa raz rozhodol
preto musíš ís�
Zbavuješ sa svojich snov
na rozlúèku pár - smutných slov

Urèite nieèo stratiš
ale nieèo musíš aj nájs�
Všetko sa raz skonèí
prach sa mení - v prach

Vitaj v tomto meste
v meste màtvych snov
Zbytoèné studené pomníky
smutných hrdinov

Vitaj v tomto meste
v meste màtvych snov
Zabudnuté prázdne duše
prehliadka martýrov

Do priepasti padáš
dolu letíš tmou
Tvoj šialaný výkrik sa stráca
pod pustou - èiernou oblohou

Už sa nikdy nevrátiš
z mesta màtvych snov
Naposledy zavrieš oèi
a poèuješ zvuk - vlastných výkrikov
3. Mary Jane

Mariška

Necítim sa dobre
bez toho

Poï baby
ušú¾ame si jointa
Mám chu� na kopu trávy
poï a fajèi

Mariška
v mojich roztrasených rukách
Bude to krásny let
vyššie a vyššie

Môj mozog
už niè nevníma
Som sfetovaný
netráp sa s tým
Kde si
môj dodávate¾
Život je aj tak kurva
napokon aj tak zdochneš
4. G.I. Joe

Žoldnier

Poïme chlapèe
žiadny strach
Ukáž, že si chlap
Vitaj v našich
kasáròach

Dostaneš pušku
do svojich rúk
Uniformu a èiapku
Budeš
pravý chlap

Èelom vzad!
Priamo h¾aï!
Si malé koliesko
vojnového stroja

K zemi a vztyk!
a znovu
Slepo poèúvaš
nemáš priate¾a

Verím
že si v poriadku
Tvoj zabíjacky deò
Musíš zosta�
Pá¾!
5. Please, Kill Me!

Prosím, zabi ma!

Chcem by� nesmrte¾ný
chcem nájs� spôsob
Musím skonèi�
tento boj o prežitie
Chcem ži� veène
chcem poèu� plaè
Musím zmeni�
smr� na život

Nenávidím
kar
Nenávidím
by� màtvym
Mám rád
krv vo svojich žilách
a žiaru v mojich oèiach

Mám
svoju budúcnos� v rukách
Ako jediný
z tohoto špinavého sveta
Smr�
nie je ve¾ké ví�azstvo
Ja stojím mimo
tejto hry

Moje prekliatie
je chladná samota
Toto je
zlý smer nového života
Som
samotár v tme
Ja stojím mimo
tejto hry

Smr�
na mòa neèaká
Viem
moja svieèka nezhasne
Nie!
Nechcem by� veèný
Smr� musí skonèi�
túto skurvenú hru

Nechcem by� nesmrte¾ný
našiel som spôsob
Musím skonèi�
tento boj o prežitie
Nechcem ži� veène
Chcem poèu� plaè
Chcem zmeni�
život na smr�

Prosím
Prosím
Prosím
Zabi ma!
6. Can Buddy

Kontajnerový kamoš

Ko¾kokrát
budem poèu� jeho ahoj
Vidie� jeho úsmev
Ko¾kokrát?

Je to vulgárny divoch
ked vylieza
AVšetci sa trasú
z neho

Máva èasto obavy
pred cestou
Chcel by zlomi� dievèenske srdce
Preèo nie?

Strava z kontajnerov
dodáva mu silu
Slope ako dúha
hocikde

Deti sa ho boja
kontajnerový kamoš
Rád chodí z krèmy do krèmy
kontajnerový kamoš
7. Final Station

Koneèná stanica

Obávam sa
že sa mýliš
Ale moje srdce
už nebije tak silno
Nebudem �a zdržiava�
svojou pravdou
Kde je chyba
Si v poriadku?

Nechcem som
�a urazi�
Ale ja už ani neviem
kto je kto
Povedz mi ako sa dostanem
do pekla
Aká cenu má môj
nekoneèný umieraèik

Prišiel si vèas
tak ma zabi
Necítim oheò
koneèná stanica
Ako sa volám?
tak ma zabi
Smrte¾ný plameò
koneèná stanica

Nemám šancu
tak mi povedz
Som nebezpeèný
Nikto nevidí
že sa chcem modli�
Život je zúfalstvo
Úplné spustošenie
mojej mysle
Bolestivá zlos�
tak zaèni
Vyber si spôsob zabitia
smr� - nie život
8. Shut Up!

Drž hubu!

To je pekne skurvený život!
Sme v riti!
Život je pes!

Tuèný politik
prestaò klama�
v biednej TV show
naživo
Klame nás
nieèím zlým
Sledujem to a nadávam
drž hubu!

Posledné skurvené zásoby
dojedám
Niekedy sa cítim
ako hovno
Vypnem telku
a dos�
Nechcem to viac poèu�
drž hubu!

Náboženský fanatik
bastard
Slávnostná omša v rádiu
sraèky
On vzýva všetkých svätých
blázon
Ale pravda je iná
drž hubu!

Len blázon uverí
idiot
Boh ti nepomôže
v bolesti
Rozbíjam rádio
navždy
Krièím hlasno
drž hubu!

Chodím po meste
sám
Budúcnos� je preè
úplne
Môj odpor voèi
tomuto svetu
Je hlbší a hlbší
drž hubu!

Nekriè na mòa
drž hubu!
Nehovor mi to
drž hubu!
Nepotrebujem tvoju pomoc
drž hubu!
Poradím si aj sám
drž hubu!
9. Girl Dealer

Pasák

Strašne �a chcem
preto �a klamem
Nezabúdam na svoj diár
vezmem si �a
Znièím tvoje vnútro
nebudeš slobodná

Tak ti ïakujem
som obchodník
Už to vieš tiež
Pasák
Mám taký pocit
že ma nenávidíš
a chceš by� vo¾ná

Meno?
Pasák
Tvoj plaè - obe�
Sex v akcii
Tvoje problémy
neznièia môj život

Prepáè
som obchodník
Obchod
to je moja cesta
Prachy
pre vášeò
Rados�
kopa prachov

Nemám žiadny strach
výèitky
Nekoneèné lživé slová
poï so mnou
a budeš v poriadku
si mojím otrokom
10. Cheers!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links