Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Realita?

"Realita?" (2004)

1. Realita?
2. Skoè
3. Boj
4. Hitovka
5. Použi päsť
6. Neverím
7. Panic
8. Svine
9. G.E.C
10. Bež preè!
11. Turúru
12. Možno
13. Na èo?
14. Pripíjam
15. Neverím /Radio version/
16. Dokedy?
17. G.E.C /Censored version/
18. Džihád
19. Ešte jedno
20. Svetlo v temnotách1. Realita?

REALITA?

Zapni ten stroj
už je tu show
- svet televíznych správ
Smrť prinesie
v priamom prenose
- tak si to vychutnaj
Si nad vecou
keï doma za pecou
- nudu zabíjaš
Znalci ocenia
dávku vzrušenia
- poï sa na to podívať

Krv vytiekla
dav zatlieskal
- je to také bohovské
Vraždy - popravy
to ťa pobaví
- no nevrav mi že nie
Obete chudoby
smrtiace choroby
- už to ani nevnímaš
Svet je za sklom
máš ho pod palcom
- nudný program vypínaš

Vidíš zabíjanie
vidíš vojny
Vidíš to - a predsa niè nevidíš
Vidíš muèenie
vidíš bolesť
Vidíš to - a predsa niè necítiš
Realita hrôzy
realita života
Realita ktorá - akosi ti uniká
Realita teroru
realita násilia
Realita ktorá - teba sa netýka
2. Skoè

SKOÈ!

Stojím na moste
chystám skoèiť
Je to tak prosté
nechcem už žiť
Nemám už preèo
nemám už naèo
Musí to raz
všetko skonèiť
Fakt je to husté
ruky mám èisté
nemožem za to
že som ten zlý
Èo sa to stalo?
staèilo málo
Viem iba jedno
som nevinný

Skoè!
Skoè!
Rozbi si hlavu
Skoè!
Skoè!
Skanduje dav
Skoè!
Skoè!
Skonèi tú drámu
Krvavý príspevok do ranných správ
3. Boj

BOJ

Život - život je kurva
Skús nieèo urvať
neèakaj pomoc od iných
Judáš - tvoj priate¾ Judáš
aj ten ťa udá
dobrých je 30 strieborných
Oèi - otvor si oèi
Raz niekto skoèí
s radosťou zlomí ti väz
Padneš - keï stokrát padneš
Keï budeš na dne
do zadku nikomu nelez

Boj!
tvoj život je boj
Za svojím si stoj
svoju kožu lacno nepredáš
Boj!
tvoj život je boj
Za svojím si stoj
ver mi nikdy neprehráš

Zrada - špinavá zrada
veï sa raz zbadáš
ak si to ešte nezbadal
Never - nikomu never
Ukáž im dvere
tak predsa si sa rozhýbal
Päste - priprav si päste
Udieraj presne
Nauè sa rany rozdávať
Vstaò - keï padneš vstaò
Máš silnú zbraò
máš vô¾u žiť a bojovať
4. Hitovka
5. Použi päsť

POUŽI PÄSŤ!

Pozri sa okolo seba
nie je to med
nie je nám èo závidieť
Veï najlepšie je držať huby
držať krok a správny smer
A každý radšej zatne zuby
aj keby krièať chcel
A stále iba samé s¾uby
bude lepšie to nám ver

Veï už sa musí nieèo stať
kto má sa na to pozerať
Asi je lepšie použiť päsť
keï už inej cesty niet

Najhorší je vlastný strach
je ako jed
keï to èo myslíš nepovieš
Keï všetci vidia, že krá¾ je nahý
no boja sa to povedať
Možno, že sme iba spali
a nechce sa nám znovu vstať
A svoj boj sme už dávno vzdali
vraj zbytoèné je bojovať

Veï už sa musí nieèo stať
kto má sa na to pozerať
Asi je lepšie použiť päsť
keï už inej cesty niet
6. Neverím

NEVERÍM

Neverím
neverím
neverím

Neverím na spásu
neverím na hriech
Neverím v Boha
viem, že ho niet
Neverím na lepší
na druhý svet
Èo si si posral
vypi si hneï

Viete preèo to¾ko ¾udí v Boha neverí?
Prežili si svoje Peklo už tu na Zemi

Tak ve¾a bolesti
tak ve¾a žia¾u
preèo to nechá len tak?
Ako to vysvetliš,
preèo to dopustí
ten tvoj všemocný Boh?

Neverím
neverím
neverím
7. Panic

PANIC

Lezie ti to na mozog
zase si mal suchý rok
ani o chlp si nepokroèil
párok si si nenamoèil

Chceš len vedieť aké to bude
keï už bude kocúr v trúbe
Keï sa s chlapca stane muž
keï uspokojíš ten mäsa kus

Z každej strany sa to valí
Playboy, Hustler holé baby
Z toho mraku nezaprší
a tvoj kôl sám v plote trèí

Chceš len vedieť aké to bude
keï už bude kocúr v trúbe
Keï sa s chlapca stane muž
keï uspokojíš ten mäsa kus

Sex to je vec výborná
poznám dievèa èo ti dá
èo ti dá kus koláèa
ruèná Anèa volá sa

Panic!

Lezie ti to na mozog
zase si mal suchý rok
ani o chlp si nepokroèil
párok si si nenamoèil

Chceš len vedieť aké to bude
keï už bude kocúr v trúbe
Keï sa s chlapca stane muž
keï uspokojíš ten mäsa kus
8. Svine

SVINE

Niekto si žije
jak prasa v žite
ty musiš makať jak šrób
Hovno máš za to
so¾ nie je nad zlato
poctivo žije len cvok

Každý berie
už ma to serie
je to mafia
A my máme holé zadky
pornografia
Tento štát
je ve¾ký bordel
vieš to ty i ja
Iba kurvy sa majú dobre
demokracia

Èlovek sa trápi
kým nieèo získa
niekto si povie len daj
Vo svojom koryte
napchatý žranicou
žije si spokojný brav

Každý berie
už ma to serie
je to mafia
A my máme holé zadky
pornografia
Tento štát
je ve¾ký bordel
vieš to ty i ja
Iba kurvy sa majú dobre
demokracia
9. G.E.C
10. Bež preè!

BEŽ PREÈ!

Každý deò ti dobre radí
MTV aj denná tlaè
Ako sa máš èesať, správať
a ako máš vyzerať
Ktorá je hudba je tá správna
a èo robí tvoj idol
A èo všetko musíš spraviť
aby si sám sebou bol

Bež preè!
- nie si náš
môžeš chodiť po kanáloch
Bež preè!
- nie si náš
zbytoène to na nás hráš

Ako si sa to obliekol
to dnes moc už nefrèí
Ten kto chce byť jedným z davu
nikdy z neho netrèí
Je to všetko ve¾mi pekné
je to všetko ve¾mi fajn
Konzumenti svetu vládnu
všetko je dnes na predaj

Bež preè!
- nie si náš
môžeš chodiť po kanáloch
Bež preè!
- nie si náš
zbytoène to na nás hráš

Každý z nás je predsa iný
tak preèo byť rovnakí
Používaj vlastný rozum
za to sa niè neplatí
Už sme jedno ve¾ké stádo
a to stádo vedie vôl
Musíš toho ve¾a spraviť
aby si sám sebou bol
11. Turúru
12. Možno

MOŽNO

Možno žijem
možno dýcham
možno nie
Možno si na život zvykám
veï vieš treba chcieť
Možno h¾adám zmysel vecí
možno je všetko zlé
možno budem múdro mlèať
možno je lepšie nemyslieť

Všetko zlé sa na nás lepí
a niè sa nám nedarí
Možno je to všetko v riti
možno sme právom nasraní

Možno vidíš všetko
možno to nevidíš
Možno príde koniec sveta
posledný boží biè
Možno sa to všetko vleèie
možno ty poletíš
Možno príde nieèo lepšie
a možno nepríde niè

Všetko zlé sa na nás lepí
a niè sa nám nedarí
Možno je to všetko v riti
možno sme právom nasraní

Všetko zlé sa lepí
a niè sa nedarí
nie sme malé deti
sme právom nasraní
Možno niet už cesty späť
lepšie je to nevedieť
Možno je to zbytoèné
možno boh je na noènej
13. Na èo?
14. Pripíjam

PRIPÍJAM

Na krásu našich koní
na rýchlosť našich žien
rád si na to pripíjam

Na tých èo zomreli mladí
èo nám stále chýbajú
Rád si na nich pripíjam
bolo nám s vami fajn

Na tých èo sú ako zlato
èo ich mám chuť nakopať
Nuž aj na tých pripíjam
na zdravie, ber poldecák

Na to, že dobrá hudba žije
A že ju má kto poèúvať
Rád si na to pripíjam

Na tých èo pijú, keï sú smutní
na tých èo pijú pre radosť
Rád si na nich pripíjam
vojdi a neuškoï

Pripíjam
Kto nepije s nami
pije proti nám
Na zdravie!

Na to, že sú ešte krèmy
kde závereèná neplatí
Rád si na to pripíjam

Na tých èo pijú na sekeru
na tých èo majú prachov dosť
Rád si na nich pripíjam
vojdi a neuškoï
15. Neverím /Radio version/

NEVERÍM (rádiová verzia)

Nevarím
nevarím
nevarím

Nevarím fazu¾u
nevarím hrach
Nevarím niè
a predsa mám èo žrať
Nevarím mäso
nepeèiem chlieb
Nepotrebujem
žiadny recept

Viete preèo to¾ko ¾udí doma nevarí?
Lebo všetci kúpili si polotovary

Vysypem do vody
zohrejem zamiešam
potom to staèí len zjesť
Polievky omáèky
aj iné žrádielko
hotové rýchlo je fest

Nevarím
nevarím
nevarím
16. Dokedy?

DOKEDY?

Vždy keï ráno vstávaš z teplej postele
tak dopredu vieš, že ťa niekto naserie
Staèí pustiť telku - zapnúť rádio
zaèína sa show - pekne naživo
Kto zas koho okradol, èo nás to bude stáť
a aký sme úžasný demokratický štát
Politické drístky hàstky pajácov
my koneène chceme èiny miesto slov - èiny miesto slov

Zaplatil si dane - znížili ti plat
niekto hore rozmýš¾a, èo ešte ti tak vziať
Môžeme žiť zo vzduchu - môžme sa ísť pásť
no hlavne že niekomu konto bude rásť
Naši páni politici tvrdia dobre je
keï však nieèo zarobiš štát to zoberie
Platiť musíš lekára aj keï chceš študovať
nikto ale nepovie, kde na to máme brať - kde na to máme brať

Hej Hej Hej Hej Dokedy nám budú skákať po hlavách
Hej Hej Hej Hej Dokedy sa necháme takto okrádať
Hej Hej Hej Hej Viem že niekto dáva a niekto musí brať
Hej Hej Hej Hej Preèo ale niektorí stále majú viac
stále majú viac

A keï chlapi v krème budú nadávať
že sa to už nedá, že sa musí nieèo stať
Ja si budem v pohode svoje pivo piť
a pritom si myslieť bozajte ma v riť
Otvorte si hubu nielen pri pive
veï aj na vás záleži koho si zvolíme
Takto to tu dopadne vždy znova zas a zas
vždy keï jeden hlupák druhému dá hlas - druhému dá hlas
17. G.E.C /Censored version/
18. Džihád

DŽIHÁD

Všade sú kusy tiel
všade samá krv
útok našiel cie¾
Džihad zabíja!
Šialený fanatik
ide z neho strach
popravy nevinných
Džihad zabíja!

To je tvoj nepriate¾
neveriaci pes
zabi ho pohana
Džihad zabíja!
Kristus èi Mohamed
Allah a èi Boh
nenávisť veriacich
Džihad zabíja!

Nie si už bezpeèný
nemáš sa kde skryť
násilie v uliciach
Džihad zabíja!
Únosy lietadiel
všade èíha smrť
šíri sa ako mor
Džihad zabíja!

Na ceste za spásou
s granátom za pásom
Požehnaj nám
prosím pane náš
Svätá vojna zúri
kúpeme sa v krvi
Na oltár viery
svoju obeť dáš
19. Ešte jedno

EŠTE JEDNO

Keï máš hrozné sucho v ústach
keï ťa chytí strašný smäd
Keï smädí tak vtedy
predpíšem ti ten osvedèený starý liek
Pivo - ve¾ké svetlé chladné s penou
na zdravie a smäd je preè
Z vody sú vredy
a pivo tak chutí - máš ho tak rád

Zakriè…
Héj, héj, héj, héj ešte jedno dones sem
Héj, héj, héj, héj na všetko zlé zabudnem
Héj, héj, héj, héj ešte jedno dones sem
Héj, héj, héj, héj na všetko zlé zabudnem

Keï sa cítiš ve¾mi biedne
keï sa ruky zaènú triasť
Keï si bledý tak vtedy
predpíšem ti ten osvedèený starý liek
Pivo - ve¾ké svetlé chladné s penou
jedno èo ti spraví chuť
Z vody sú vredy
a pivo tak chutí máš ho tak rád

Zakriè…
Héj, héj, héj, héj ešte jedno dones sem
Héj, héj, héj, héj na všetko zlé zabudnem
Héj, héj, héj, héj ešte jedno dones sem
Héj, héj, héj, héj na všetko zlé zabudnem

Zakriè…
Héj, héj, héj, héj ešte jedno dones sem
Héj, héj, héj, héj na všetko zlé zabudnem
Héj, héj, héj, héj ešte jedno dones sem
Héj, héj, héj, héj na všetko zlé zabudnem
20. Svetlo v temnotách

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links