Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


EDITOR LYRICS

Game Over

"Game Over" (2002)

1. Game Start (intro)
2. Tvoj hrob
3. Zmizni bastard!
4. L�ska je l�ska
5. Stop KDH!
6. Padni komu padni
7. Za�iatok konca
8. N� probl�m
9. �erven� �iapo�ka
10. Posledn� �anca
11. TV Show
12. Viagra
13. Povedz nie!
14. Game Over (outro)1. Game Start (intro)
2. Tvoj hrob

TVOJ HROB

R�chly �der - plame� p�li
ide� ako tank
M� svoj de� - u� sa to var�
��astie na ihl�ch
Napumpuj si svinstvo do ��l
ak to mus� ma�
M� svoj de� - u� sa to var�
prachy sa menia v prach

�ierne kr�e v kalend�ri
je ich st�le viac
M�tv� poh�ad tvojich o��
si na lopatk�ch
Napumpuj si svinstvo do ��l
ak to mus� ma�
M� svoj de� - u� sa to var�
prachy sa menia v prach

Si to ty - tvoj strach
si bezmocn� - dostal si mat
Nau�en� h�ada� chyby - iba v in�ch
Svoj hrob - si kop
ods�den� z vlastnej viny
Ned� sa bra� - len bra�
a ni� za to - neda�
Svoj hrob - si kop
ods�den� z vlastnej viny
Svoj hrob - si kop

�ierne kr�e v kalend�ri
je ich st�le viac
M�tv� poh�ad tvojich o��
si na lopatk�ch
Napumpuj si svinstvo do ��l
ak to mus� ma�
M� svoj de� - u� sa to var�
prachy sa menia v prach

Si to ty - tvoj strach
si bezmocn� - dostal si mat
Nau�en� h�ada� chyby - iba v in�ch
Svoj hrob - si kop
ods�den� z vlastnej viny
Ned� sa bra� - len bra�
a ni� za to - neda�
Svoj hrob - si kop
ods�den� z vlastnej viny
Svoj hrob - si kop
3. Zmizni bastard!

ZMIZNI BASTARD!

Rovnak� tv�re - ka�d� de� vid�
rovnak� tv�re - de� �o de�
Klamstv� sa tla�ia do tvojich u��
Klamstv�, ktor� neberiem
Fanatici - politici
�udia, ktor� maj� moc
Je toho ve�a - �o ma tr�pi
za��nam ma� toho dos�

Zmizni bastard
- m�m dos� tvojich re��
Zmizni bastard
- m�a u� nepresved��
Zmizni bastard
- mil��ik davu
Zmizni bastard
- tvoje �sta klam�

U� s� aj v tebe - r�chlo sa u��
never�? - je to fakt
Mo�no to vie� - mo�no to tu��
my�lienky m�u zab�ja�
Fanatici - politici
�udia, ktor� maj� moc
Je toho ve�a - �o ma tr�pi
za��nam ma� toho dos�

Zmizni bastard
- m�m dos� tvojich re��
Zmizni bastard
- m�a u� nepresved��
Zmizni bastard
- svinstvo a podlosti
Zmizni bastard
- elita spolo�nosti

V zbierke vyvolen�ch
�al�� exempl�r
U� si nepam�t�
kde si stratil tv�r
Zmizni bastard!
V�mena str�i
v�mena hesiel
Zle sa dolu h�ad�
z va�ich tepl�ch kresiel
Zmizni bastard!

Zmizni bastard!
S�uby sa s�ubuj�
v politick�ch hr�ch
V�etci sme si rovn�
ale nikto z n�s
Zmizni bastard!
4. L�ska je l�ska

L�SKA JE L�SKA

To je zase r�no, vstal som nohou �avou
najlep�ie by bolo pusti� si plyn
V cudzom byte le��m, neviem �o tu rob�m
m�m pocit, �e tu nepatr�m

Sm�dn� ako �ava a bol� ma hlava
asi mi ju ide roztrhn�
Svedomie ma hryzie od p�sa ni��ie
vyka�lem sa na to - u� ani muk!

Sed�m a �u��m - spomen� si mus�m
v�era mi to bolo pomerne fuk
Vrav� mi zhasni - som z toho jasn�
za chv�u u� budem musie� vypadn�

To bol zasa n�pad do kr�my ve�er �s�
nabud�ce si to asi rozmysl�m
V cudzom byte le��m, neviem �o tu rob�m
m�m pocit, �e tu nepatr�m

Sm�dn� ako �ava a bol� ma hlava
asi mi ju ide roztrhn�
Svedomie ma hryzie od p�sa ni��ie
vyka�lem sa na to - u� ani muk!

Sed�m a �u��m - spomen� si mus�m
v�era mi to bolo pomerne fuk
Vrav� mi zhasni - som z toho jasn�
za chv�u u� budem musie� vypadn�
V�era som �a ve�mi chcel - ty si bola �ahk� cie�
mysl�m, �e som povedal, �e �a m�m r�d
Rad�ej na to zabudni - mo�no pr�dem o p�r dn�
nie si �iadna kr�ska - ale l�ska je l�ska
Ve� l�ska je l�ska

To bol zasa n�pad do kr�my ve�er �s�
nabud�ce si to asi rozmysl�m
V cudzom byte le��m, neviem �o tu rob�m
m�m pocit, �e tu nepatr�m

Sm�dn� ako �ava a bol� ma hlava
asi mi ju ide roztrhn�
Svedomie ma hryzie od p�sa ni��ie
vyka�lem sa na to - u� ani muk!

Sed�m a �u��m - spomen� si mus�m
v�era mi to bolo pomerne fuk
Vrav� mi zhasni - som z toho jasn�
za chv�u u� budem musie� vypadn�
Ve�er nest�l za ve�a - moc si toho vypila
aj ke� si mi tvrdila, �e je to fajn
Rad�ej na to zabudni - mo�no pr�dem o p�r dn�
nie si �iadna kr�ska - ale l�ska je l�ska
Ve� l�ska je l�ska...
5. Stop KDH!

STOP KDH!

Bratia �iern�ch kutan�
ochrancovia viery
Vravia, �e sme pohani
sk�aj� n�s zmeni�

Stop Stop KDH
dajte n�m pokoj preboha
Stop Stop KDH
dr�me si ich od tela

Nechceme sa spoveda�
chceme p�cha� hriechy
Ve� na svete sme len raz
a nikto nie je sv�t�

Je n�s viac ne� si mysl�te
zbohom p�ni far�ri
Nie n�s neuvid�te
nikdy st� pri olt�ri

Nem�u n�s zastavi�
m�me radi �ivot
M�me svoju bibliu
sex, rock a pivo!
6. Padni komu padni

PADNI KOMU PADNI

Odkopnut� - zabudnut� - osamel�
To ste vy!
Opusten� - pon�en� - ur�an�
To ste vy!
Odp�san� - prekl�nan� - oklaman�
To ste vy!
Ods�den� - a bezcenn� - bezn�dejn�
To sme my!

Zlat� ba�a v kope smet�
Nie�o pod zub poh�adaj
Kto mal ��astie nie�o na�iel
bude hor�ie - nez�faj!
Kart�n hotel, luxus poste�
trikr�t drobn� spo��taj
Je to lep�ie ako v base
u� ni� lep�ie - ne�akaj!

Odkopnut�

Zlat� ba�a�

St�le plat�,
�e ka�d� minca m� dve strany
rub aj l�c
Padni komu padni,
ale ��astie aj na vola si sadne
Chv�u si hore
a niekedy si r�chlo na dne
H�ad� pomoc
ale to si na omyle
m� da� a dal
�akaj� �a �a�k� chv�le
Je to osud
alebo si za to m�e�
s�m si si vybral t�to cestu
A ke� str�ca�
tak niekto in� nie�o n�jde
Posledn�
aj t� �o s� prv� v rade
��astie to aj na vola si sadne
chv�u si hore
a niekedy si zase na dne
7. Za�iatok konca

ZA�IATOK KONCA

Mal� die�a stoj� pri ceste
pr�zdny poh�ad v o�iach m�
Krv�caju du�e z �a�k�ch r�n
tento pr�beh u� pozn�m

Je to pr�beh, ktor� zabol�
pr�beh, ktor� p�e �as
�lovek sa nevinn� narod�
mo�no z neho bude vrah

Starec, ktor� pros� o pomoc
�ivot sa s n�m nemaznal
Srdce, ktor� s�cit nepozn�
mo�no aj ty tak� m�

Tak sa pozri pravde do o��
pozri sa na ten n� svet
Ko�ko krvi, vr�d a chudoby
bude� musie� uvidie�

Ak� hru to s nami osud hr�
v �a�k�ch chv�ach si v�dy s�m
Mo�no �udsk� �ivot zmysel m�
to je n�dej jedin�

Tak mi povedz komu veri� m�m
to�ko podvodov a zr�d
Koniec sa tak r�chlo za��na
v kr�tkom predstaven� hr�

Starec, ktor� pros� o pomoc
�ivot sa s n�m nemaznal
Srdce, ktor� s�cit nepozn�
mo�no aj ty tak� m�

Tak sa pozri pravde do o��
pozri sa na ten n� svet
Ko�ko krvi, vr�d a chudoby
bude� musie� uvidie�

Ak� hru to s nami osud hr�
v �a�k�ch chv�ach si v�dy s�m
Mo�no �udsk� �ivot zmysel m�
to je n�dej jedin�

Tak mi povedz komu veri� m�m
to�ko podvodov a zr�d
Koniec sa tak r�chlo za��na
v kr�tkom predstaven� hr�
8. N� probl�m

N� PROBL�M

Hej �love�e, no tak sa sna�
a uk� svetu, �e na to m�
Prachy a �spech to sa v�dy cen�
a ke� ich nem� si menejcenn�
Ke� c�ti� v kostiach, �e je ti zle
niekto ti povie si v pohode
Ke� sa chce plaka� mus� sa smia�
a ke� sa smeje� tak pr�de pla�

/Refr�n/
Chceme ma� pokoj
slobodne �i�
Nechceme si svoj
�ivot kazi�
M�me sa dobre
m�me sa aj zle
To ako �ijeme
je n� probl�m

/Rap/
Od mala st�le p�lia n�m u�i
�o m�e�, �o mus� a �o sa slu��
St�le dokola st�le to ist�
prebieha akcia za �ist� mysle

Nevybo�uj z radu a nebu� drz�
ve� tvojich rodi�ov to stra�ne mrz�
Najsk�r sa zamysli, �o na to druh�
aby si nebol n�hodou prv�

Koloto� dn� ten sa st�le to��
zav�ha� ve�mi ak nenasko�i�
�ivot je pes, u� je to tak
chv�u si po�ije�, traf� �a ��ak

Do roboty z roboty, vy��ra� a spa�
to �o m� sused to mus� ma�
To mus�, to nesmie�, tak to m� by�
naozaj mus�me takto �i�?

Nech�m si to asi prejs� hlavou
alebo si pust�m plyn
Dnes som vstal asi nohou �avou
m�m pocit, �e tu nepatr�m

Dni - t�dne
mesiace a roky
�ivot mi utek�
spomedzi r�k

St�pam a pad�m
s�m seba h�ad�m
Pom� mi s d�chan�m
z �st do �st

De� za d�om st�le to ist�
neskuto�n� bludn� kruh
Neoplat� sa ma� ruky �ist�
�o bolo bolo sk�s zabudn�
9. �erven� �iapo�ka

�ERVEN� �IAPO�KA

A teraz mil� deti v�m porozpr�vam
rozpr�vo�ku o �ervenej �iapo�ke

Robila to s medve�om
robila to s vlkom
Robila to s hor�rom
teraz chod� s bruchom

�erven� �iapo�ka
to je teda kurva

Je to kurva skurven�
kurva jedna zhulen�
Je to kurva skurven�
kurva jedna zhulen�

�erven� �iapo�ka
to je teda kurva

�erven� �iapo�ka
to je teda kurva

Je to kurva skurven�
kurva jedna zhulen�
Je to kurva skurven�
kurva jedna zhulen�
10. Posledn� �anca

POSLEDN� �ANCA

St�le niekde be�� - dobieha �a stres
St�le nie�o h�ad� - v�era zajtra dnes
Sk�a� nie�o nov� - to �o zaujme
Unaven� tv�r - vid� v zrkadle

Tak aspo� raz otvor svoje o�i
Sk�s zabudn� ako sa svet to��
M� �o si chcel, ale to je m�lo
Sk�s poveda� �i to za to st�lo

Ka�d� de�, ka�d� noc
vol�, kri�� o pomoc
Divn� hra ktor� hr�
ktorej koniec nepozn�
A tvoj �as - kr�tky �as
stra�ne r�chlo utek�
Zme� �o sa zmeni� d�
je to �anca posledn�

St�le niekde be�� - dobieha �a stres
St�le nie�o h�ad� - v�era zajtra dnes
Sk�a� nie�o nov� - to �o zaujme
Unaven� tv�r - vid� v zrkadle

Tak aspo� raz otvor svoje o�i
Sk�s zabudn� ako sa svet to��
M� �o si chcel, ale to je m�lo
Sk�s poveda� �i to za to st�lo

Ka�d� de�, ka�d� noc�

�ivot je cesta tmou
s jednosmernou prem�vkou
Karty s� rozdan�
cestu nasp� nen�jde�
A tvoj �as - kr�tky �as
stra�ne r�chlo utek�
Zme� �o sa zmeni� d�
je to �anca posledn�

Ka�d� de�, ka�d� noc�
11. TV Show

TV SHOW

Cesta za ��ast�m
Labyrinty v�ne
Divok� anjel
Tak plynie �as
Kone�ne zvon�
Od srdca k srdcu
Baywatch a Superman
Perfektn� pr�buzn�
Knight Rider, Pln� dom
Farby l�sky, Alf, Murphy Brown
Rosalinda, Esmeralda
Hviezdna br�na, Akty X
Simpsonovci a South Park

Bl�zniv� rodina
B�je�n� a bohat�
Imp�rium �ien
Doktor z h�r
Jednoducho M�ria
Manuela Milady
Star Trek a Nov� zem
Priatelia, Xena
Lek�re�, Cosby Show
Straten� svet, Herkules
Pohotovos�, Perla
Cassandra, Zorro
Sindib�dov� dobrodru�stv�

Beverly Hills 90210
Nemocnica Chicago Hope
Legenda Kung Fu
Fresh Prince a Cobra
Bulv�r Pacifik Drive
Jump Street a Lessie
Doktorka Quinnov�
Ally McBealov�
Komis�r Rex
Beavis a Butthead
Krok za krokom
Mill�nium - Podivn� svet
12. Viagra

VIAGRA

Alchymisti novej doby
na�li u� svoj cie�
Tis�c hladn�ch �st sa p�ta
�ak� na pr�del
Tis�c o�� ticho �murk�
ka�d� chce by� chlap
Star� dedko nad hrobom
m�e ��astie n�js�

/Refr�n/
Silu n�m d� Viagra
u��vaj si k�m sa d�
Silu n�m d� Viagra
my sa m�me

Tis�c k�ziel Coperfielda
bledne v �ase
V�sledky sa potvrdili
v dobrom ohlase
Ka�d� je vraj spokojn�
stvrdol diamant
Star� dedko nad hrobom
m�e ��astie n�js�

/Rap/
Tak u� nespi, oblek mi je tesn�
dnes m�m silu ako lev
Moje �ily dnes o�ily
dnes m�m d�vod na �smev
N�dych v�dych, hore dolu
dnes to bude za to st�
Ka�d� kto sa nepresved��
ten m�e len �utova�
13. Povedz nie!

POVEDZ NIE!

�der pod p�s ti �ivot dal
ver�m, to si ne�akal
Vie� je to v�etko o tebe
��m viac chce�, t�m menej m�
Ka�d� de� t� ist� hra
ka�d� de� st�le dokola
Vie� - je to v�etko o prachoch
��m viac ich m�, t�m viac ich chce�
�der pod p�s ti �ivot dal
ver�m, to si ne�akal
Vie� je to v�etko o tebe
��m viac chce�, t�m menej m�
�ivot je star� lakomec
ani de� nevr�ti sp�
Vie� - je to v�etko o smrti
ke� je tu smr� u� nie si tu ty
Tak �o s t�m
Bu� s�m sebou - povedz nie!

K�mia �a jedom na krysy
ak m� chu� tak zobni si
Ja u� im to ne�eriem
a ke� m�m chu� tak poviem nie
St�le ti niekto hovor�
�o m� robi� - ako �i�
Ja tieto rady neberiem
a ke� m�m chu� tak poviem nie
Povedz nie!
Tak sk�s aspo� raz poveda� nie!

�der pod p�s ti �ivot dal
ver�m, to si ne�akal
Vie� je to v�etko o tebe
��m viac chce�, t�m menej m�
�ivot je star� lakomec
ani de� nevr�ti sp�
Vie� - je to v�etko o smrti
ke� je tu smr� u� nie si tu ty
Tak �o s t�m
Bu� s�m sebou - povedz nie!

K�mia �a jedom na krysy
ak m� chu� tak zobni si
Ja u� im to ne�eriem
a ke� m�m chu� tak poviem nie
St�le ti niekto hovor�
�o m� robi� - ako �i�
Ja tieto rady neberiem
a ke� m�m chu� tak poviem nie
V�etko nek�pi� za prachy
aj ke� si neviem ako bohat�
Viem je to v�etko na zbl�znenie
no sk�s aspo� raz poveda� nie
Povedz nie!
Tak sk�s aspo� raz poveda� nie!
14. Game Over (outro)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links