Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DISSIMULATION LYRICS

Prakeikimas

"Prakeikimas" (2005)

1. As Jusu Prakeikimas
2. Suteikim Jiems Kancia
3. Ju Septynetas
4. Omega Et Alpha
5. Kol Viskas Niekur
6. Karo Ugnys / I Dausas1. As Jusu Prakeikimas

Stovëdamas ant kaukoliø kalno
Regiu besiraitanèias šlykštynes
Jûs šliaužiojantys purvyne
Nematote prašviesëjimo
Traukdami vieni kitus
Á melo liûnà
Didžioji gyvatë kelia galvà
Pakelkit akis
Ir pažvelkit aukštyn
Štai aš ugnies eros šauklys
Aš jûsø prakeikimas
Kodël sukate nuo manæs akis
Ar ne jûs didieji
Purvo drabstytojai
Bûkit sutrypti mano prakeiksmo
Ir te pasiglemžia melo liûnas
Besiraitanèius mirties agonijoje
O jûs išgirdæ mano balsà
Atsiverkite savo demonui
Ir išvysite purve
Sužibusià jûsø žvaigždæ
Ir tik ji nušvies jums kelià
Aukštyn kur stoviu aš
Ugnies eros šauklys
Aš jûsø prakeikimas
2. Suteikim Jiems Kancia

Pažvekit á nukryžiuotojo kûnà
Štai jis bejëgiškumo simbolis
Mazochistinis mokslas
Iš sukepusiø jo lûpø
Kokia palaima masëms kvailiø
Aš sëdžiu gyvatës soste
Gerdamas iš bedievystës taurës
Skæsdamas ištvirkëliø glamonëse
Po jø purpuriniais apdangalais
Aukso taurës dugne
Aš išvydau vergus
Paklusniai atsisakiusius laisvës
Ar neverti jie nuodingo spjûvio
Juk jie taip trokšta kanèios
Suteikim jiems kanèià
Tegu skausmas tampa
Jø gyvenimo palydovu
Tegu ašaros neišsenka
Laikant mirštanèio rankà
Tegu visas gyvenimas tampa kanèia
Juk tai ir yra kvailiø kelias á ‘dangø’
Suteikim jiems kanèià
3. Ju Septynetas

Pagimdyti chaoso iššaukti kerø
Šliaužiantys žeme
Ir metantys pražûtá iš aukštybiø
Jie požemio vaikai
Gulintis blogis tykantis aukos
Jø septynetas
Sužlugdyti didieji miestai
Užtvindytos žemës rytø
Jie dievø nuodai
Rûkas kylantis aukštyn
Gailestis jiems svetimas
Akli jie besimeldžiantiems
Storiausios sienos jø nesulaiko
Galinga srove besiveržiantys
Maras jie
Ištuštinantis gyvenvietes
Kerštas jie senøjø dievø
Jø septynetas
Chaoso pradžia
Jie iš ten
Erdvë nežinoma niekam
Jie iš ten
Altoriai mirusiø šventyklø
Jie iš ten
Jø septynetas
4. Omega Et Alpha

Aš keliu aukso tauræ
O Chaoso nuotaka
Mano kraujas gyvenimas mano
Atiduotas visatai atiduotas tau
Ar girdi kaip nutyla širdies plakimas
Dulkës be gyvybës
Vëjai neškit jas á piramidžiø miestà
Ir te bedugnës sargai
Atveria jums kelià
O prakeiktoji
Akys žvelgia gašliai á begalybæ
Aš išraunu meilæ iš širdies
Paskæsdamas malonumø šventovëje
Tu suteiki turtus ir šlovæ
Ir vis tik esu dulkë tarp dulkiø
Išnykæs eone
Nematomojo rankose virtæs pelenais
Virtæs dulkëm
Ir visa tai tampa neapykanta
Ir visa tai tampa malone
Nes tai mano kelias
Kelias nežinomas tau
Kaip nežinomas ir Chaosui
Pabaigoje ir pradžioje
5. Kol Viskas Niekur

Tikybos vergai išnyra iš tamsos
Aš jauèiu jø mirtinà kvëpavimà
Nebylus šauksmas iš vidaus
Mano siutina esybæ
Aukodamas gyvenimo ramybæ
Artëju prie kraujuojanèiø kûneliø
Šedevras iš anapus
Kûnais nutapyta drobë
Aš seilëjuosi iš nuostabos
Lytëdamas gleivëtà niekieno pasaulá
Aš girdžiu šlamëjimà tylos
Tyloje kvëpavimà mirties
Niekada neatsiras to
Kuris atneštø man kažkà iš ten
O pirštai lieèia mane
Aš jus matau
Jûs atsispindite kraujo klane
Jûs atsispindite tol
Kol viskas jumyse
Kol viskas niekur
6. Karo Ugnys / I Dausas

Mirštanèiø švokštimas
Ir šaltas plieno skambesys
Virš ûkanotø giriø aidi
Žvarbiuose vëjuose rudens
Kraujo upës teka
Stovi miglose mirtis
Kai ásižiebia karo ugnys
Didybës amžinos vardan
Šimtai kariø lavonø
Nukloja šaltà žemæ
Sustingæ akys žvelgia
Á tolá be jausmø
Didi mirtis triumfuoja
Kai karo ugnys dega
Kai karo šûkiai aidi
Iki pat sutemø

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links