Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DIKEN LYRICS

Hedef BŁyŁk

"Hedef Büyük" (1999)

1. Öðret bana
2. Sana ihtiyacým var
3. Hedef büyük
4. Tek kelimem
5. Dost yüreði
6. Önderim ben
7. Hep hükmeden olmak
8. Iþýk
9. Ateþoðlu
10. Asla vazgeçme1. Öðret bana

Ve yürüyorum korkudan arta kalanlarla
Ve son kez gördüðümü söylüyorum
Ellerimle solunca gibi ezilenleri
Hükmetmeye hazýrým dünyaya
Ben daðlarýn doruklarýndan seyre kapýlmýþým seni

Yüce tanrým bana güç ver
Sabretmeyi öðret bana
Öðret, öðret, öðret
Sabretmeyi öðret
Öðret, öðret, öðret
Sevmeyi de öðret

Çünkü ben açým, açým, ölüm yüreðimi hýrpalar
Dayanacak gücüm yok
Ellerimle sarýlmýþým mezarýn taþýna
Hükmetmeye hazýrým dünyaya
Ben daðlarýn doruklarýndan seyre kapýlmýþým seni

Yüce tanrým bana güç ver
Sabretmeyi öðret bana
Öðret, öðret, öðret
Sabretmeyi öðret
Öðret, öðret, öðret
Sevmeyi de öðret

Ben açým aç, ekmeðimi kavga ile yerim
Aðlar iken gözlerimi kýrmýzý bir perde örter
Ýþte o perdeden seyrederim seni
Aþk kýrmýzýyken daha güzel
2. Sana ihtiyacým var

Ne karanlýktýr sensiz gecelerim
Yalnýz düþlerim ýþýk saçmýþ hep
Seni ellerimle sevdiðim
Güneþe götürdüðüm gecelerimde
Huzurum sona ermiþ benim sevdiðim

Acýnýn en karasýdýr yüreðime haspsolan
En koyusu, en zalimi, en içlisi
Yüreðimi yakan acýnýn

Sana ihtiyacým var
Sana ihtiyacým var
Yoksa bana ölüm, ölüm, ölüm düþüyor
Sana ihtiyacým var
Sana ihtiyacým var
Yoksa bana karatoprak yurt oluyor

Nedir seni sevdiren bilmem canýmýn içi
Ama bildiðim ateþlerde yandýðým
Aþk ateþlerinde sevda ateþlerinde
Yana yana bittiðim ateþlerde

Sana ihtiyacým var
Sana ihtiyacým var
Yoksa bana ölüm, ölüm, ölüm düþüyor
Sana ihtiyacým var
Sana ihtiyacým var
Yoksa bana karatoprak yurt oluyor
3. Hedef büyük

Rehbere yazýlmamýþ vazgeçmek
Düþmaným tembele
Dört yanda þarký gibi ayak seslerim
Zafer en büyük aþkýmýn
Zafer Diken'in

Hedef büyük
Hedef büyük
Hedef büyük artýk!

Oturmalý yaþayan nefret tahtýna
Sýfýrladým engelleri önümden
Gücümü sesimden bileðimden aldým
Servetim sevdiðim
Zafer Diken'in

Hedef büyük
Hedef büyük
Hedef büyük artýk!

Ateþ gibi yanmayý
Ölümüne sevmeyi
Bana sen öðrettin
Hükmetmeyi, hükmetmeyi
4. Tek kelimem

Benim bir sevdiðim var idi
Gözleri çakmak çakmak
Dudaklarý al idi

Gözlerime uyku girmez oldu
Özledim seni tek kelimem bu
Konuþmayý unuttum unutalý
Özledim seni tek kelimem bu

Senin güllerin kurudu gitti
Yüreðimden kan akýyor þimdi
Sökülecek caným kalmamýþ
Bana þimdi ölüm, ölüm düþtü

Ah ne yazýk gelmiyor ölüm
Ah ne yazýk alýnmýyor caným
Sensiz bir ömrün çocuðuyum ben
Analýk etmiþ acýlar bana

Senin güllerin kurudu gitti
Yüreðimden kan akýyor þimdi
Sökülecek caným kalmamýþ
Bana þimdi ölüm, ölüm düþtü
5. Dost yüreði

Yalnýzlýðýn bahçelerinde doðup büyümüþüm ben
Dinle beni dost yüreði, kaderimi arýyorum ben
Tanrým! Dön bana yüzünü, niye kanattýlar yüreðimi?
Yerlerde sürüklediler beni, küle çevirdiler yollarýmý

Benim andým dost yüreði geriye asla dönmemektir
Þarkýlar söyleye söyleye düþe kalka yürümektir

Çocukken ben daha gökyüzüne doðan o güneþi
Seyre dalardý gözlerim
Tutmaya kalkýnca sonuna dek düþlediðim o günleri
Ellerimi kestiler benim

Benim andým dost yüreði geriye asla dönmemektir
Þarkýlar söyleye söyleye düþe kalka yürümektir
Umuduma küfretselerde, gözlerim kör olsa bile
Benim andým dost yüreði geriye asla dönmemektir

Karanlýða diz çökmüþüm ben
Doðduðumdan beri
Çevremde üç zindan, üç zincir, üç ölüm
And içmeye baþladýðýmdan beri
Kapatmýyorum gözlerimi
Ne olur duy beni dost yüreði

Tanrým! Dön bana yüzünü, niye kanattýlar yüreðimi?
Yerlerde sürüklediler beni, küle çevirdiler yollarýmý
6. Önderim ben

Yürüdüðüm bu yolun yaraladý beni dertleri
Vazgeçmedim ben hiçbirþeyden
Kurduðum hayaldi yalnýzca bu!
Gözlerimin içinde
Yýlmadan, gözyaþlarýyla doruklara týrmanan

Önderim ben bu yolu yaratan
Önderim ben haykýrýrken
Önderim ben
Liderim ben, ben, ben

Gülmedim yalanýný peþine düþmedim hainin pençesine
Korkmadým asla kaným akacak diye
Çünkü yüreðim tanrýdan yana
Yýlmadan, gözyaþlarýyla doruklara týrmanan

Önderim ben bu yolu yaratan
Önderim ben haykýrýrken
Önderim ben
Liderim ben, ben, ben

Yüreðimdeydi sözlerim, durmadan yazdýðým
Korkmadan söyledim ben
Asla vazgeçmedim ki ben
Asla geriye dönmedim ben

(Çocuk) : Sen ey! Karatoprak, ömrün bittiði yer!
Korkmuyorum ben!

(Ölüm) : Ey önderim diyen, gücün bana yetmez ki senin.
Korkuyorsun elbet

(Çocuk) : Hayýr! Önderim ben, sözleriyle çýðlýðýyla
Bu yolu ben çizmiþim, vazgeçmiyorum ben!
7. Hep hükmeden olmak

Benim tek servetimdi zafer, uðruna gözyaþý döktüðüm
Ve yürüdüðüm yollarda nefret ve yalan vardý
Sesime dayadým sýrtýmý, kaybedecek hiçbir þeyim yok
Dönüp baktým ufka doðru, görecek çok þeyim vardý

Benim bir elimde dünya diðeinde diðer yarýsý
Hep hükmeden olmak, istiyorum ben

Yalnýzlýða mahkumum ben, milyonlarca nefretim olsa da
Korku adým adým kaçýyor benden
Tanrýya her yakarýþýmda
Sabýr diye bir silahým var, kaybedecek hiçbir þeyim yok
Ve diz çökecek düþman, onu göðe her kaldýrýþýmda

Benim bir elimde dünya diðeinde diðer yarýsý
Hep hükmeden olmak, istiyorum ben
8. Iþýk

Bir melekti geldi yanýma
Diz çöküverdim önünde
Ve aðlýyordum ben

Yýkýlmýþtým dizlerimin üstüne, kýrýlmýþ onuruma
Tutmayan dizlerime, akan gözyaþlarýma bakýp
Yere eðilmiþ baþýmý kaldýrýp göðe doðrulttu beni
Ve aðlýyorken ben, bir ýþýk gördüm ufukta

O ýþýk acýya
O ýþýk hasrete
O ýþýk ölüme
Meydan okuyor, meydan

Ve aðlýyorken ben, bir ýþýk gördüm ufukta
9. Ateþoðlu

Tanrý koymuþ senin adýný
Ey kartal bakýþlý Ateþoðlu
Et ve kan tek yumruk olmuþ
Bedeninde yüreðinde
Ölüm sana diz çökmelidir þimdi
Rehberin sabýrdýr senin
Nefretin daðý delip geçse de
Sabreden yüreðin zafere yakýndýr senin

Ateþoðlu, Ateþoðlu salla pençeni yere göðe
Ateþoðlu, Ateþoðlu baðlýyým sonsuza dek nefretine

Rehbere yazýlmamýþ vazgeçmek
Azim sana meleklerin armaðaný
Güneþe baktým güneþe yine
Zafer düþtü ellerime
Vazgeçmiyorum þimdi yürümekten
Yol gösteren yok tanrýdan baþka
Yýkýlmaz asla Ateþoðlu
Çünkü kalbine kazýmýþ bu sevdayý

Ateþoðlu, Ateþoðlu salla pençeni yere göðe
Ateþoðlu, Ateþoðlu baðlýyým sonsuza dek nefretine

Korkmuyorum þimdi yenilmekten
Diz çökmedim ben ölüme
Varlýðýn ruhuma güç veriyor benim
Düþlerim ölmedi daha Ateþoðlu
10. Asla vazgeçme

Bir yol var önümde uçsuz bucaksýz
Bakýyorum, bakýyorum ben
Yýkýlmýþým dizlerimin üstüne
Aðlýyorum, aðlýyorum brn
Yalnýz bir cocuðum yürümekten korkuyorum
Sonra bir melek gelip yanýma, diyor ki

Asla vazgeçme baþýn öne eðilmesin
Asla vazgeçme bil ki tanrý seninle

Yemin ettim yürümeðe ardýma bakmaksýzýn hemde
Kalkýyorum, kalkýyorum ben
Ellerimde gözyaþým sel olmuþ akýp gidiyor
Yürüyorum, yürüyorum ben
Ne kadar uzakta da olsa o güneþin ýþýðý
Yüreðim hep yakýndýr sana

Asla vazgeçme baþýn öne eðilmesin
Asla vazgeçme bil ki tanrý seninle

Ben sildim þimdi gözyaþýmý, dizlerimde deðilim yürüyorum
Artýk korkmuyorum ki
Tanrým verdiðin sabýr bana zýrh oldu
Artýk vazgeçmiyorum ki, artýk yenilmiyorum ki

Asla vazgeçme baþýn öne eðilmesin
Asla vazgeçme bil ki tanrý seninle

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links