Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DEAD GOD IN ME LYRICS

From The Flames

"From The Flames" (1997 Demo)

1. dancing with the vampire
2. moje przekleñstwo
3. infinitas tenebrarum
4. infinitas tenebrarumII (p³omienie, krew)
5. walkin' in my dream
6. winters flame (...f. b.)1. dancing with the vampire

heated sight
trembling body
heart...
it doesn't beat!
take his hand
and dance with him

it will be your new world
without tears
without fears
without life and death
dancing with the vampire

candles round here
flames are dancing
the air is useless
the air is dancing

enter my world
come to my reign
enter my time
without end
with forgotten begining

dance with me
dance with the vampire

drink the beverage of infinity
hurry up!
you'll be eternal
and invincible...
dancing with me
dancing with the vampire
2. moje przekleñstwo

patrz¹c na k³êby tysiêcy
szarej i wznios³ej szarañczy

na chwa³y i klêski
glinianych olbrzymów

w ch³odnym świetle ciszy
na zawsze zastyg³e w bursztynie

widzê babiloñskie mury niebios
egipskie szczyty z³otych chmur
greckie pos¹gi rozb³ys³e kolumn¹
cezarów laury i miecze krzy¿owe

widzê wodê
pragn¹c¹ oczyściæ oczy mu³em
oraz kamieniem
ratowaæ bliźniacz¹ krew

strócony p³omieñ gniewu
u piekie³ bram

niewidom¹ świêtośæ
na o³tarza³ach ¿ycia upodlon¹
3. infinitas tenebrarum

mrok nocy utkny
bezsenn¹ têsknot¹
mrok nocy utkany
ksiê¿ycowy piêknem

w nieprzerwanej obietnicy
ciemnośæ otula zapomnieniem
ksiê¿ycem namiêtności dzikiej
gniew mój ognistym snem

p³omieñ wieczności gorej¹cy
moim po¿¹daniem
potêga ¿ywio³u nieposkromiona
moim sercem

piêkno twe ptakiem nocy
ulatuj¹cym pośród burzy
jak poca³unek ostatniego oddechu

mi³ośæ twa świec p³omieniem
srebrem ksiê¿yca
w bezgranicznośæ ciemności
4. infinitas tenebrarumII (p³omienie, krew)

Na ustach twoich
jestem tylko dr¿eniem
śpiewem samotnym
pod dotykiem twym

zapach dra¿ni
-mówi: istniejesz

w twoim spojrzeniu
jestem świat³em

zapach dra¿ni
-roztr¹ca noc

potêg¹ ksiê¿yca p³onê
nad umar³ym
ociemnia³ym dniem

s³onym smakiem
nadp³ywa krew
zamyka w mroku usta me
stojê przed bram¹ nocy
5. walkin' in my dream

walkin' in my dream
see my empty god
pray to him on your knees
wait in tears for his nod

walkin' in my dream
see my sinful god
he doesn't care a damn
if you are mine or not

his name is me
his soul is mine
his heart made of soil
his blood is my wine

walkin' in my dream
see my hungry god
kill yourself with his eyes
drink your own holy blood

walkin' in my dream
don't die in my head
i won't kill you yet
but you known-i'm mad
6. winters flame (...f. b.)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links