Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CIMENT LYRICS

Na srazu intelektualu v Poteci nikomu neni do reci

"Na srazu intelektualu v Poteci nikomu neni do reci" (1992)

1. Pøijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty
2. Pøišel za mòú Jozef z Oznice
3. Pijú beèku v èérném lese
4. Mladé cérky ze Severní Moravy
5. Miro poraï
6. Ostál enom ohryzek
7. Dacan Búbelú
8. Tož tak
9. Ogaøi ze vsi púšťajú disko
10. V kerém sa zejdem vagónì
11. Pobili sa v Beèvì ogaøi
12. Ztratil sa mnì ruksak na Ironoch
13. Tereza z Valmeza1. Pøijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty

Pøijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty

Pøijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty
hasièi už postavili pøed pódyjem ploty
zítra veèer pøivítajú dìcka s lampióny
chlebem solú slivovicú první kamióny

na národním výboøe ustavili kontrolu
aby všecko probìhlo vklidu bez alkoholu
aj lidové milice už uvolnili z práce
gdyby živle páchaly nejaké provokace

než jsme mohli Metallicu pozvať k nám do Lhoty
moseli sme si ovìøiť esli znajú noty
z pøehrávkových komisí sa zešli odborníci
až na èestné výjimky zkušení hudebníci

pøijede k nám Metallica do Francovéj Lhoty
nechajú si ju podepsať na džisky aj boty
budú hopkať pøed plotem a házať viktórije
celé si to natoèíja chlapi z policije

máme všecko potøebné aj stánky z dobrotama
klobáskama párkama sladkýma pendrekama
a gdyby snáï lúza po nás eštì neco chtìla
preventývnì zajistíme sodovkové dìla
a nakonec svazákom v helmách a s plexisklama
pomocníkom ze psama pøedákom s vázankama
podìkujem udìlali pro vìc práce fùru
my už enom vylepíme: pøiťte za kultùrú
2. Pøišel za mòú Jozef z Oznice

Pøišél za mòú Jozef z OznicePøišél za mòú Jozef z Oznice
že sa v ¾uïoch zklamál velice
gdyž slivku pálil každém dál
že mu ani decák nezostál
a ti keøí svoju vèil majú
že mu ani do štamprlky nedajú

taký dobrák Jožo nesmíš byť
mosíš jim tu èertovinu oplatiť
až budeš páliť nedaj nic
aspoò ti zostane slivky víc
až budú chtìť tvoju slivku piť
móžú ťa klidnì v øiť ukúsiť

dobøe pravíš šak já takéj
už tak hlúpý nebudu
a pomluvy v dìdinì si
dycky nejak pøebudu
hlúpé hlavy hlúpé huby
ty už iné nebudú
a tož pijme každý svoje
a vìc nechme osudu
3. Pijú beèku v èérném lese

Pijú beèku v èérném lese


Pijú beèku v èérném lese
pùjdeme sa podívať
na duši zas dobøe bude
dyť pijú beèku v èérném lese
pijú gdo co unese

pijú beèku v èérném lese
majú k temu dùvody
poïme snáï nám dovolijá
upiť z beèky v èérném lese
pohárky si donesem

Metúd už má správnú míru
smìje sa a vykládá
jak pøežiť tu ve vesmíru
u tej beèky v èérném lese
zdálo sa nì o míru

už sa další várka nese
pro ty jejich dùvody
jedenástku nakupili
všecko zpíve v èérném lese
než otevøú hospody
4. Mladé cérky ze Severní Moravy

Mladé cérky ze Severní Moravy


Mladé cérky ze Severní Moravy
rozhodly sa že pojedú do Prahy
navlékly si džisky
nalíèily pysky
žeprý jich to už v Polánce nebaví

kúpily si nové bíle tenisky
aby mohli chodiť v Praze na dysky
na tých dyskách v Praze
budú sa mnìť blaze
nebudú už jak svázané provazem

bez rodièù do svìta si vyjedú
ony spolem celé Èechy projedú
nakúpijá známky
a dom do Polánky
pošlú mamì s tatú baòu pohledú

co vy ale cérky eštì nevíte
rády sa dom do Polánky vrátíte
na ty pražské dysky
nehoïá sa džisky
pošlapú tam vaše bílé tenisky

doma na vás ogaøiska èekajú
na bigbíty s kým vèil chodiť nemajú
nechajte si džisky
aj bílé tenisky
enom pro vás na bigbítì zahrajú
5. Miro poraï

Miro poraïMiro poraï zle sa máme
do dluhú sa propadáme
ať dìláme co dìláme
muzikú nevydìláme

¾udé zrazu všecko vijá
na bigbíty nechodijá
z kopca to jde s nama pìknì
šak aj Váša ti to øekne

Jožo hleï doba sa mìní
vykašli sa na umìní
teï gdyž z naší republiky
móžeme do Ameriky

já sám z téjto nepohody
do Øecka jdu sbírať plody
vydìlám si poutrácám
pøivyknu tak na obchody

pojeï se mòú Jožo milý
generace o tom snily
až natrháš kýble fíkú
zapomeneš na muziku

rozpadne sa tvoja grupa
èeká ju budúcnosť hlúpá
posluchať jak hrajú iní
Zappa Orlík Zeppelíni
6. Ostál enom ohryzek

OSTÁL ENOM OHRYZEK


Z jabka cos nì dala z lásky
z èistéj lásky nevinnéj
ohryzek mnì ostál v enem
a tobì je gdesi hej

ve rži sme sa zeznámili
v tem poli u Poteèa
dalas mnì tam jabko z lásky
štìstím sem aj zabeèál

potom v Pržnì na zábavì
objevíl ťa Ohrozil
silný je to z Lidèa rodák
aj mnì rukú pohrozíl

vèil ťa ogar jistì stíská
v žiteèku u Lideèka
sedím tu s ohryzkem v ruce
si nevìrná céreèka

gdybych sa biť trošku umìl
Ohrozil by dostískál
enomže je z Lidèa rodák
hravì by mnì vyliskál

já sa liskať nechcu nechať
ohryzek sem zahodíl
trhaj jabka z èistéj lásky
ať ju pozná Ohrozil
7. Dacan Búbelú

DACAN BÚBELÚGdo mnì tu osmièku vyslopál
ten chce abych mu vychlópal
øek mnì to Lojzek Bargélú
žeprý to býl dacan Búbelú

gdyž sem na frézi fušovál
gdosi mòa poøáï šmirovál
øek mnì to Lojzek Bargélú
žeprý to býl dacan Búbelú

a co vèil Bárglu znamená to
dáme mu zahuliť máme na to
že chcem v poklidu osmièku piť
mosíme teho Búbelu zbiť

Lojza sa dìlá že neslyší
žeprý ten Búbela povýšíl
øek mnì to anonym v nedìlu
Bárgl že povýšil s Búbelú

a co vèil Bárglu znamená to
gdyž ste už dva a nemám na to
od frézy mosím odejíť pryè
nevadí možná spasí mòa rýè

a co vèil Bárglu znamená to
gdyž ste už dva a nemám na to
možete v poklidu osmièku piť
nigdo už Búbelu nebude biť
8. Tož tak

TOŽ TAK

Už hrajú na pøání Rozáøe z Baøin
s òú všeckým ostatním v okolí
lidoví umìlci kéž sa jim daøí
šak ono to za èas pøebolí

eštì sa naposled napijú vína
snáï aby kuráž dostali
až pùjdú v noci dom ze Semetína
všeci tí co sami ostali

pohni si Františku nebo ti zdrhnú
co si pak poèneš na cestì
z polí už fuèí a v horách straší
tož honem ať už si ve mìstì

zítra tam rešijá jakési spory
z tribuny budú vykládať
lidový øeèníci tí znajú návod
jak by to mìlo vypadať

zejdú sa Róza aj všeci známí
z ulic a gdejaké hospody
s huslema v rukách už nebudú sami
tam na námìstí Svobody
9. Ogaøi ze vsi púšťajú disko

OGAØI ZE VSI PÚŠŤAJÚ DISKOOlin má nahrané z rádia hity
pìkné pìsnièky aj správné bigbíty
vèil Jožka z Rozárkú zašli do chrásta
ej chaso neboj sa nic nevymasťá

ogaøi ze vsi púšťajú disko
cérky z Jasénky majú to blízko
pùjdeme øádit s ogary v kole
a obtúlať sa budeme spolem

dvì bedny jabèáka a slivovicu
Emil Provázkú už chytíl opícu
Francek zas vytratíl høebeò s obèankú
co nosíl v kapsi u manžestrákú

ogaøi ze vsi púšťajú disko
cérky z Jasénky majú to blízko
pùjdeme øádit s ogary v kole
a obtúlať sa budeme spolem

Lojza už nemóže
vèíl v šáší stojí
doma to poznajú
taty sa bójí

ogaøi ze vsi púšťajú disko
cérky z Jasénky majú to blízko
všecko je vypité ogaøi spijá
už cérky z Jasénky neobtúlijá
10. V kerém sa zejdem vagónì

V kerém sa zejdem vagónìV kerém sa zejdem vagónì
dnes v pátek odpoledòa
na Žatec vyjedem s partyjú
dnes v pátek odpoledòa

na chmeli já tam cérku mám
a tá je enom jedna
a já to pro lásku udìlám
ona je takej jedna

inú už milovať nemóžu
to raèi skonèím život
navíc to spójím s exkurzú
jaké tam majú pivo

šak sa to cérka nedozví
v Žatci už budu støízvý
mohla by mòa pak nepustiť
po veèérce do izby
11. Pobili sa v Beèvì ogaøi

Pobili sa v Beèvì ogaøiV Beèvì na placi bijú sa chlapci
s penìzama v kapsi
staøí aj mladí nekamarádi
držá sa za vlasy
gdo za to móže gdo jim pomóže
až už sa pùjde na nože
kerý kerému mladý starému
kerý kerého pøemože

bijú sa v Beèvì ogaøi
to sa negdy horkým hlavám podaøí
¾udé sa bili co svìt svìtem stál
a tak to klidnì móže jíť dál
12. Ztratil sa mnì ruksak na Ironoch
13. Tereza z Valmeza

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links