Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CETI LYRICS

Shadow of the Angel

"Shadow of the Angel" (2003)

1. Beyond The Time
2. Treason
3. The Choice
4. The Blind Man
5. Time To Fly
6. Raining Dream
7. Song Of The Desert
8. Falcon's Flight *
9. I Know
10. Destiny
11. Shadow Of The Angel (Life And The Throne)
12. Body And Blood
13. Wybór (bonus)
14. Wiem (bonus)
15. Cieñ Aniola (zycie i tron) (bonus)
16. Cialo i krew (bonus)1. Beyond The Time
2. Treason

When I see my face,
In the mirror again,
I see the days...
Around me almost
Nothing
It was just mistake...

My thoughts are lost somewhere
Too far
I know it's the end,
What to say,
Or to affraid?
Sleep in peace, time will come.

I see the world,
Around me,
Which makes me fear,
Only one word in my mind:
TREASON !!!

I live to fear,
To be lost
Maybe I will save...
Maybe I will save just you

Ref.1:
Living and running,
Live against the wind,
Don't believe in other place,
Because you're away,
You are away.

Stand up and shout,
You need to stand up,
Not everything is lost
Wanna live in fear!?
Time has come.

Some voice is calling you,
Start to walk forward,
Believe in your destiny,
Save your self,
Save your self...

Ref.2:
Living and running,
Live against the wind,
Don't believe in other place,
Because you're away,
Remember your name
Look behind
Live in peace...

You don't know what to say,
While standing face to face,
With the non understood -
You feel the fear,
You feel the fear...

Take your chance,
Take the days,
Take the moment,
Run into your dreams.

Ref.2
3. The Choice

Walking down the street,
With an empty heart,
Looking for love,
To live, to belive
You have your nest,
Where you're cover up,
Your love is secretive,
But you want it!

Ref:
Do you want it??
Do you want it??

You're sitting alone,
In the place wet of tears,
Awaiting in silence,
When this day will come?!

"Nothing" don't exist,
Always, something have to be,
What's worth to believe,
What you're missing every night.

Ref:
Do you want it??
Do you want it??

The sun rise again,
With him, the new day,
Full of hope,
But you're scarred anyway.

Looking for yourself,
You're breaking last thread,
You can keep on fighting,
You can die... or live!!!
4. The Blind Man

Live's flying away -
Fly away the sense
Looking for silence,
The way through fear,
I'm looking for stars,
I'm swimming like a blind man,

Time's like a river,
While swimming through dreams,
Suddenly I see,
In my live,
Someone's tears.

REF.:
Time to die
Time to fly
I'm blind man
Time to die
Time to fly
I'm blind man

What do I have?
What do I want?
To which people gave myself?
Every day,
Every pain -
- I lost the next role again.
What is the time?
What is a lie?
What a lie do love me now?!

REF:

Time to die...
5. Time To Fly
6. Raining Dream

Suddenly I became alone,
In the house, full of wounds,
When it's raining in my heart
The tears are fillers of my time

Beautifull was around,
the warm wind, the warm sun
And your lips are so close,
Like a dream, like voice
Suddenly I became alone

Around emptiness, wind blows,
You're not here, awaiting grows
You left me, I don't want to live
Only nothing - how to live?

Now when I'm sitting alone,
Empty house,
full of wounds,
The tears are fillers of my time
Only nothing - should I die?

Now sad dream is over,
Only letter,
You will read...
I know...
Maybe fear will rule the dream,
Will you say something about me...?
Dream...
7. Song Of The Desert

I've been with you,
Before the ages
And I am now,
Me
Invisible, but existing,
Between hundreds of years,
I look at you
sitting near you,
I'm inside of you,
The songs of bells are feeding me
Where is time, I've been too
The sounds are touching my hot body

Sun will touch my face,
I am here, you don't see me,
Around me only sand.
Only desert's heat is still alive,
Screen of ancient years,

Waterfalls of changing colors
moving in my tears.
Once I've been like a water,
Alive, full of the day,
Once I've been like a Father,

Waterfalls of day
My burned eyes -
- let me fear!
I am here, you don't,
Try to see me one more time
I am here, you don't

REF.:
On the road, I'm alone

Sand burns my feet
I will not hear the song,
Dancing in the mist
Like a crazy, crazy pilgrim,
I will take the end.

Shocked and unknown,
Wild and crazy
I feel only sand.

There's no silence,
and no tears -
- just a silent wind.
But I'm part of the time,
Who knows where I live?
8. Falcon's Flight *

You,
And me,
And everything around me,
Like a dust, Like the dark,
Will pass away.
You have this time,
This time
To change into falcon,
Today,
And now,
Fly on your wings

Like a flash,
And the roar,
Like an eye of the storm,
To the stars,
To the stars,
Fly on your wings.
To live,
To dream,
On the mountain's top,
Where god,
Where god,
Will catch you.

REF: You can fly above the sky!
You can touch him now!

You say - no!
Down the eyes,
Don't want to say it hurts,
Others' laugh
Mock in face,
What for!?
What for!?

One more time,
You're bowing
And you feign, that it doesn't hurt,
Mock in face
What for!?
What for!?

Like a thought,
Like a voice,
That nobody hears,
Such you,
To the stars,
You soar up,
And there,
Between them,
You want kiss the silence,
Stand here,
And don't look back again.
9. I Know

Yes
When the night comes down,
They wake up on your dreams,
The strange shadows...

Sadness again,
When like a butterfly,
Like a wind,
You sail far away...

Now.
Now the fog wraps you up,
Far away from the day,
You see someone...

Is he this one,
He, who every night,
Left his home away,
And you gave him lips...

I see in my dreams,
Like you see me,
Your body and shadow,
I want to kiss...

Hand,
I draw and you,
Don't see me, and tears,
Will sail to me...

REF: Yes, you can,
Touch the dreams,
Touch the lips
Today,
When I dream about you again,
When I see you on my dreams,
I don't know why?
Flash, and opened doors,
I draw my hand,
And you,
Don't see me...
10. Destiny

You raise
Like a bird
Above the clouds
Above the fear

Above the world
Of "wild dogs"
To escape
Like a wolf

Dense fogs
Of humans' lie
Your faith
Is your treasure

Can't find yourself
Looking for a day,
Fighting.
You can pay

REF.:
You're finding own way
You're dreaming about the end

Day's bright,
Golden glare,
Our fate
Not too late

Raising
Like a bird
Fighting
You can fall!!!

REF.:
You're finding own way
You're dreaming about the end

Alone - taking your prize
Alone - when the end will come

Day's bright,
Golden glare,
Our fate
Is living in us

Raising
Like a bird
Fighting
You can fall!!!!!!!
11. Shadow Of The Angel (Life And The Throne)

You're looking forward, and you see your last day.
You think about the life, but you life like a stone!
No strenght - you break them.
Silence in fear - hidden pain,
You're going to the end,
Will there still, anyone wait?

Ref.: Life, Life, Life and the throne.

Like an angel's shadow, which you can't touch,
Like a passing day, which you can't defeat,
Like a furrows on the face,
Reminds, that your time has passed away,
You're going forward, into the bright space,
Angels' shadows are waiting still - yeahh!!!.

Ref.: Life, Life, Life and the throne.
12. Body And Blood

Time,
Which lives in us
Change the way of life,
Change the body and blood

Run,
Through thousand years
To touch you
Be close
To your mouth.

Only, night
Living in my heart
And hurts every day
Makes the tears dry

Ice,
Around only wind
I hear silent voice
I'm alone...


Ref:
I'm dying alive
To hear you, between my thoughts
I'm giving all my days, to kiss you -
All my days...

Time,
Close the doors
I don't know anything
Don't know anything

Ice,
Around only wind
I hear silent voice
I'm alone...

Ref:
I'm dying alive
13. Wybór (bonus)

Idziesz ulic¹,
w sercu nie masz ju¿ nic.
Szukasz mi³o�ci
aby ¿yæ, aby byæ.

Masz swoje gniazdo
w którym ukrywasz siê.
Kochasz nie�mia³o
ale Ty tego chcesz!

Ref: Tego chcesz?? 2X

Siedzisz samotna
w miejscu mokrym od ³ez,
czekasz w milczeniu.
Kiedy bêdzie ten dzieñ?!

"Nic" nie istnieje,
zawsze musi byæ co�
w co warto wierzyæ
za czym têsknisz co noc.

Ref: Wierzyæ w cos....

Znów wstaje s³oñce,
razem z nim nowy dzieñ,
pe³en nadziei
lecz i tak czujesz lêk.

Szukaj¹c siebie,
zrywasz ostatni¹ niæ.
Mo¿esz wci¹¿ walczyæ,
mo¿esz umrzeæ lub ¿yæ!!!
14. Wiem (bonus)

Wiem,
kiedy zapada noc
budz¹ siê w Twoich snach
dziwne cienie.

Znowu ¿al,
kiedy cicho jak motyl
niczym wiatr,
p³yniesz gdzie� daleko...

Ju¿.
Ju¿ otula Ciê mg³a
Ju¿ daleko od dnia
widzisz kogo�.

Czy to ten
ten, któremu co noc
opuszczaj¹c swój dom
dajesz swoje usta.

Widzê w snach
Tak jak Ty widzisz mnie
Twoje cia³o i cieñ
chcê ca³owaæ.

D³oñ
ju¿ wyci¹gam a Ty
mnie nie widzisz i ³zy
Twoje p³yn¹ do mnie.


REF: Tak, mo¿esz ju¿
dotkn¹æ snów
dotkn¹æ ust.

Dzi�,
Kiedy znów mi siê �nisz,
kiedy widzê Ciê w snach,
nie wiem czemu?
Blask i otwarte drzwi,
d³oñ wyci¹gam
A Ty
mnie nie widzisz...
15. Cieñ Aniola (zycie i tron) (bonus)

Patrzysz przed siebie i widzisz ostatni swój dzieñ.
My�lisz o ¿yciu, a ¿yjesz jak kamieñ na dnie!
Brakuje si³y - ³amiesz je w pó³.
Milczenie strachu - t³umiony ból,
idziesz do koñca w otwart¹ przestrzeñ,
Czy tam kto� bêdzie czeka³ jeszcze?

REF: ¯ycie,
¿ycie,
¿ycie i tron.

Jak cieñ Anio³a którego dotkn¹æ nie zdo³asz,
jak dzieñ gasn¹cy którego nie mo¿na pokonaæ,
jak bruzdy które ci�niête na twarz,
przypominaj¹, ¿e min¹³ Twój czas
idziesz przed siebie w jasn¹ przestrzeñ
cienie Anio³ów czekaj¹ jeszcze.

REF: ¯ycie,
¿ycie,
¿ycie i tron.
16. Cialo i krew (bonus)

Czas,
który ¿yje w nas
zmienia ¿ycia bieg,
zmienia cia³o i krew

Bieg
przez tysi¹ce gór
aby dotkn¹æ Ciê,
blisko byæ
Twoich ust.

Mrok,
w moim sercu �pi,
rani ka¿dy dzieñ
i wysusza ³zy.

Lód,
wokó³ tylko wiatr
s³yszê cichy szept,
jestem sam...


Ref:
¯yj¹c umieram wiêc,
aby us³yszeæ Ciê - po�ród burz.
Oddajê ka¿dy dzieñ, aby ca³owaæ Ciê -
- ka¿dy dzieñ...

Czas
zamyka drzwi
i nie wiem nic,
nie wiem nic.

Lód,
wokó³ tylko wiatr
s³yszê cichy szept,
jestem sam...


Ref:
¯yj¹c umieram wiêc,
aby us³yszeæ Ciê - po�ród burz.
Oddajê ka¿dy dzieñ, aby ca³owaæ Ciê -

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links