Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CETI LYRICS

Rasizm

"Rasizm" (1994)

1. Rasizm
2. Quo Vadis?
3. Epitafium
4. Media - tor
5. Visions
6. Krótki utwór o zabijaniu
7. Milosc, nienawisc, smierc
8. Somewhere Over The Rainbow
9. Wojna
10. Pozadanie
11. Faraon1. Rasizm
2. Quo Vadis?
3. Epitafium
4. Media - tor
5. Visions
6. Krótki utwór o zabijaniu
7. Milosc, nienawisc, smierc

Wszystko ginie i ca³y �wiat obumiera w promieniach s³oñca

Niebo ciê¿kie, zmêczone dniem

¿ycie p³onie w ramionach ognia.

Twoje w³osy g³adzi wiatr, wicher ³amie drzewa najs³absze.

Twoje oczy zachodz¹ mg³¹,

Jeszcze kocham, jeszcze masz szansê.

Mi³o�æ nienawi�æ jest niczym wino,

ludzie kochaj¹c p³acz¹ i gin¹.

Wci¹¿ pamiêtam jak pierwszy raz odwróci³a� siê w moj¹ stronê

w mojej g³owie wirowa³ �wiat

moje my�li by³y szalone.

Twoje oczy pe³ne dnia spogl¹da³y na mnie spokojnie

w g³owie ci¹gle wirowa³ �wiat,

twoje usta mówi³y do mnie

Mi³o�æ, nienawi�æ, �mieræ

trzy drogi w krainie ³ez

Mi³o�æ, nienawi�æ, �mieræ

Mi³o�æ, nienawi�æ, �mieræ

Wszystko ginie i nawet Ty nie chcesz zajrzeæ do moich snów

�miejesz siê z moich ³ez i odwracasz siê znów

Proszê pomó¿, pomó¿ mi, nie zatykaj mi ust.

Poca³uj ostatni raz

spróbuj dotkn¹æ mych s³ów.
8. Somewhere Over The Rainbow
9. Wojna
10. Pozadanie
11. Faraon

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links