Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CETI LYRICS

Demony Czasu

"Demony Czasu" (2000)

1. XIV - Nie Pytaj
2. Sati (Hakhim - Al Farikka)
3. Przemijanie
4. Ciemno�æ
5. Atlantyda - Historia Zaginionej Oceanii
6. Kometa Halley'a
7. Demony Czasu
8. Krzycz¹c Na Wiatr
9. ¯ycie i Kres
10. Pearl Harbor
11. Feniks
12. A.K.I.A.
13. Feniks (video)1. XIV - Nie Pytaj

Powiedz mi dlaczego ka¿da noc,

Budzi strach, wyzwala gniew i z³o�æ?

Czemu ludzie gdy zapada mrok

s¹ jak bestie, s¹ jak g³uchy dzwon?

Ref.

Nie my�l¹,

Nie czuj¹,

Nie ¿yj¹,

Co� knuj¹Czemu teraz kiedy mo¿na ¿yæ,

ci na górze nie chc¹ zrobiæ nic

mo¿e oni gdy zapada mrok

s¹ jak bestie, jak pêkniêty dzwon.

Ref.

Nie my�l¹,

Nie czuj¹,

Nie ¿yj¹,

Co� knuj¹.Co bêdzie dalej?

Co stanie siê,

Gdy co� w nich pêknie?

Zgnij¹ na dnie!Kontrolujesz (tak wydaje siê)

Swoje ¿ycie, nie rozumiesz, ¿e

Kto� potê¿ny w³adze w rêkach ma

Jak z gówniarzem w szachy z tob¹ gra

Ref.

Nie kocha,

Nie czuje,

Nie ¿yje,

Co� knuje.
2. Sati (Hakhim - Al Farikka)

Wyobra� sobie piêkn¹ twarz m³odej kobiety w ogniu.

Strach ogarnia j¹ bo nie chce, ale musi odej�æ razem z nim.

W jej w³osy kwiaty wplata³ wiatr, otula³ j¹ kiedy w jej snach pojawia³ siê

przera¿aj¹cy obraz z³a.

Tradycja i obrzêdu moc sprawi³y, ¿e zap³on¹³ stos, na którym odda siebie w

pe³nym blasku ¿ycia.

Nie wolno jej uroniæ ³zy, otworzyæ oczy, podnie�æ brwi, ostatni raz

na niebo spojrzeæ tego dnia.

Jej dusze ogarnê³a noc, otwiera bramê...

Inny los byæ mo¿e dany bêdzie jej w nastêpnym �nie, byæ mo¿e wróci jeszcze raz

otworzy serce, niczym kwiat, zakwitnie w s³oñcu pe³n¹ barw¹ blasku dnia.

Jej m³ode oczy ton¹c w ³zach spytaj¹ ciebie jeszcze raz "czy warto k³amaæ"

powiedz jej czy warto ¿yæ, czy ¿ona musi odej�æ z nim?

Czy czas nie zmieni³ jeszcze nic, czy stosy Indii p³on¹ wci¹¿ pod koniec dnia.
3. Przemijanie
4. Ciemno�æ
5. Atlantyda - Historia Zaginionej Oceanii
6. Kometa Halley'a
7. Demony Czasu
8. Krzycz¹c Na Wiatr
9. ¯ycie i Kres
10. Pearl Harbor
11. Feniks
12. A.K.I.A.
13. Feniks (video)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links