Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Zijem

"Zijem" (1994 Demo)

1. Bílý maso
2. Maso
3. Žijem
4. Žebrák
5. Jedlièka
6. Ústav
7. Sisifos
8. Zbrojaø
9. Kariéra
10. Šlápota
11. Požehnání1. Bílý maso

BÍLÝ MASO

Pøedmluva:
Crr, crr, hele zvedni to...
Nó ty vole, kdo zas volá...
Ahoj èau, to jsem rád, že voláš,
hele máš tam pro nás nìjaký to, nìjaký zboží?
Cože,no jaký, no maso...ale né nemáme hlad...
no co, né no nìjaký ty holky né,
no Bílý maso !!!

Dcery a manželky, ať nechodí do mìsta,
mùže se stát z nich, pro všechny nevìsta.

Nacpou je do auta,
prodaj je do svìta,
do svìta pasákù.

V lidech se ztrácí láska,
kde jaká èeská kráska,
nikdy se nevrátí.

Ty co si myslej, že pak domù pojedou,
ty za pár mìsícù najdou se pod vodou.

S provazy na nohou,
vùbec nic nezmohou,
ze svìta pomohou.

Na AIDS zajdou,
rodièe je nenajdou,
své dìti potratí.

Maso, maso, maso...

Zemøelo dìvèe a ani nehlezlo,
holky musí dìlat nejstarší øemeslo.

Dobøe je hlídají,
s nièím se netají,
jsou jejich otroci.

S bolestí na duši,
a taky na tìle,
vychází do nocí.
2. Maso

MASO

Pøedmluva:
Crr, crr, nó hele kluci tak já volám zas jó,
nemáte tam pro nás nìjaký, nìjaký maso?
Ale né holky si nechte to už nechcem,
normální obyèejný maso no máme hlad. Maso!!!

Tak už jsou tu ach bože,
maj sebou ostrý nože,
koukám z chlíva jó to je den,
pøipravujou mì necky,
mám toho plný kecky,
chodìj se sem dívat na mì,
jak já jsem velkej,
jak já jsem velkej.

Støíkaèku na mì berou,
všichni mì pak sežerou,
dìda starci nemají cit,
otevíraj mì vrátka,
berou to nìjak zkrátka,
ještì výstøel a pak už nic,
a já jsem zabitej,
a já jsem zabitej.

Namelou nì do klobás a do jitrnic
a já zatím èekám v sudu do které nì nastrèí,
do krku a do žaludku, do støeva a do prdele,
lidi nás mají rádi jen když jsme na obìd.

Maso, maso, maso, maso...
3. Žijem

ŽIJEM

Stárneme, èas nám utíká,
život nás všechny odpyká,
vdáte se, kluci se ožení,
nikdo z nás to nikdy nezmìní,
snad jenom smrt...

Povinnost, práce, zodpovìdnost,
výchova, dìti, zlost, pak zemøít, tak dost.

Èást života je právì teï,
musíme jej prožít hned,
tak ať to za to stojí.

Žít milovat se nemít sny,
nésti vìnce za svùj cit,
bavte se když vám radím.

Óóó...žijem,
óóó...teï žijem.
4. Žebrák

ŽEBRÁK

Tam na schodech u kostela,
tam sedìl sám.
Klobouk u nohou mìl,peníze chtìl,
na housle hrál.

Óóó...

Veèer, když slunce zapadlo,
na cestu se dal, ke svým pøátelùm.

Tam za rohem pìt stínù ho napadlo,
jeden mu peníze vzal a klackem mu dal.

Bìda vùz má od bláta,vrací se dál,
tupou silou hnán,
pak vstal a pak zas upadl,
když cíl byl na dohled, vidìl naposled.
5. Jedlièka

JEDLIÈKA

Vyrostla štíhlá jedlièka tam mezi modøíny,
zelená byla celièká od jara do zimi,
zelená byla celièká od jara do zimi.
6. Ústav

ÚSTAV

Ústavy jsou plné dementních dìtí,
pøirozenì žijí pod dohledem,
nejsou zlý a nedìlaj špatný vìci,
když je k tomu samy nedoženem.

Jenomže ééé, chovatelky jdou,
ééé, náladu mají zlou,
ééé, slzy do oèí,
ééé, naženou.

Dìti v postelích se bojácnì krèí,
chodbou za dveømi se ozývá krok,
jedno z dìtí jak zvíøe strachy kòuèí,
s obavou se pøevalí na druhý bok.

Holèièka chce pít z postele vstává,
projde chodbou bere si hrníèek,
žena v bílém pøišla rány jí dává,
vybíjí si tak svùj bezmezný vztek.

Zašpinìný postele,
špinavá øeka teèe,
z tìch výkalù na samotce,
nepomùžou ani klíèe,
máma s tátou nepøijeli,
není o co stát.
7. Sisifos

SISIFOS (Goriho sen)

Proè sám tlaèíš balvan do kopce,
celièký život bez konce,
Sisí, Sisífos.

Zajdi si nìkam do sklípku,
budeš ho tam mít za chvilku,
Sisí, Sisífos.

Vytlaèej ho tam za pívo,
pod vedením Goriho,
Sisí, Sisífos.

Ale dej pozor ať tì nezbijou,
jarošovský nepijou,
Sisí, Sisífos.
8. Zbrojaø

ZBROJAØ

Podívej máš co chtìls,
salvy z pušek salvy z dìl,
tuèné konto v bance máš
a na svìdomí mnoho tìl,
co chtìlo žít,
né spát, jsi rád.

Ty si zbranì prodáváš,
nìkdo jiný kùži svou,
bravùrnì trh ovládáš,
hlavnì že ty války jsou,
mneš si ruce,
když lidé na smrt jdou.

Pøátelství se smrtí ti vynáší,
špinavý zlaťáky,
chceš za nì žít
a ostatní už ne.

Každý zemøel tak jak žil,
to se nedá zaplatit,
i kdyby ses stokrát myl,
odpustky si zakoupil,
stejnì pøijde pro tebe,
smrt zlá.

Už jedou, už vezou,
tu rakev ulicí,
je krásná, je èerná,
všude jsou èetníci.

Splašily se konì,
jako na povel,
rakev se kutálí,
Ïábel se chechtá,
rakev se otvírá,
nikdo v ní neleží.
9. Kariéra

KARIÉRA

Máme svý za sebou, máme svùj køíž,
chronické šplhání nikdo nevíme,
ale proè a kam a kam.

Tam a zpìt všichni chceme jít
a co tam všichni pak budeme dìlat,
staèí nám jen jíst a pít,
tak proè chcem všichni vysoko létat.

Óóó...sám si dáváš rány pak si je lížeš,
Óóó...sundejme si ze zad falešnej køížek.
10. Šlápota

ŠLÁPOTA

Pøedmluva:
Pocem Martine to je pìkná Šťabajzna,
bojíš se ji? Né. Ty se nebojíš? Nebojím.
Ta, když na tebe jedním oèkem pohlédne
zbledneš, už se bojíš Martine? Né.

Když na tebe druhým oèkem pohlédne
naskoèí ti husí kùže a už v životì
nebudeš veselí, už se bojíš ? Nenené.
No tak se radèi boj, protože stejnì si myslím,
že to bude taková ta víš ta taková ta šlápota.

Užijem si spolu trochu zábavy,
nikdy není dost tý mužský potravy,
dlouhý vlasy a úzký pas,
normálnì jich zvládneš pìt.

Pro jistotu nevezmeš si kalhoty,
a pod sukýnkou koukaj jenom kalhotky,
máma se to nesmí nikdy dozvìdìt,
to by byla její smrt.

Óóó...sedneš do auta a za chvíli jseš zpìt,
Óóó...dìlat nemusíš a máš na svadbu hned,
Óóó...úchylák ti zastaví a nebo nìjakej dìd,
Óóó...pak hm.

Kamarádky závidìj ti obleky,
platíš za nì odpornými doteky,
policie ta tì ráda nevidí,
Prahu máš už zakázanou to nevadí.

Jinou práci nechceš dìlat to tì neláká,
dneska už jen šlapeš pro svýho pasáka,
polovina pro tebe a polovina pro mì,
to je ale život a ostatní jsou kecy
11. Požehnání

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links